SI:s stöd till Ukraina två år efter den fullskaliga invasionen

Svenska institutet har lång erfarenhet av samarbete med Ukraina och öppnar nu den största Ukrainasatsningen någonsin – SI Ukraine Cooperation Programme. Samtidigt fortsätter SI:s viktiga arbete med att finansiera utbyten och samarbeten för både individer och organisationer i Ukraina.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Kriget har lett till en enorm förödelse och tiotusentals dödsoffer. SI:s samarbete med Ukraina sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden. Nu när Ukraina kämpar för sin överlevnad är SI med och bidrar till angelägna insatser i krigstid, men investerar också för framtiden, i Ukrainas uppbyggnad och EU-närmande.

Rysslands aggression är också ett hybridkrig med omfattande desinformation. Genom webbplatsen ru.sweden.se och sociala mediekonton om Sverige på ryska skapar SI långsiktiga fördjupande narrativ om Sverige, främjar dialog och relationer, samt motverkar desinformation. Kontinuerliga Sverigebildsanalyser från regionen gör också att SI kan arbeta kunskapsbaserat med detta.

SI möter Ukrainas behov på kort sikt

SI:s breda kontaktnät och stora erfarenhet av att arbeta i regionen möjliggjorde att myndigheten snabbt kunde gå in och komplettera befintliga stöd genom att utlysa särskilda krisstöd till Ukraina. Bland annat ett krisstöd till kulturaktörer där projekt inom litteratur, film och foto, residensverksamhet, arkitektur och stadsplanering beviljades projektstöd.

Under 2022 genomförde SI även en utlysning av projektbidrag till stöd för akademin i Ukraina. Ett av de projekt som beviljades handlar om hur modern modulbaserad teknik kan användas för att bygga trähus som ett storskaligt inslag i återuppbyggnaden av krigsdrabbade bostadsområden i Ukraina.

Programmet SI Baltic Sea Neighbourhood Programme hade en särskild Ukrainautlysning under 2023.Många goda exempel på hur aktörer bidrar till att stärka Ukrainas motståndskraft och återuppbyggnaden av landet finns bland de projekt som beviljades medel. Exempelvis arbetar Högskolan i Dalarna för att hjälpa unga människor i Ukraina som har påverkats av kriget. Yrkesverksamma läkare, psykologer och socionomer utbildas för att kunna ge unga stöd inom sexuell och reproduktiv hälsa, samt rättigheter.

SI:s alumnnätverk upprätthåller kontakten med tidigare studenter och deltagare i ledarskapsprogram. Som ett sätt att bistå SI-alumner i och utanför Ukraina som drabbats av Rysslands invasion beviljade SI under 2022 flera ansökningar från det lokala SI-alumnnätverket i Ukraina. Pengarna användes till att köpa in och distribuera sovsäckar och liggunderlag till skyddsrum, första hjälpen-kit, böcker till barn och lokala bibliotek, samt individuellt finansiellt stöd till SI alumner som på olika sätt akut drabbats av kriget.

SI stödjer Ukrainas EU-integration

När regeringens strategi för Ukraina presenterades sommaren 2023 har SI fått i uppdrag, tillsammans med FBA och Sida, att bidra till uppbyggnads- och reformarbetet i Ukraina som ska göra landet friare, säkrare, grönare, mer demokratiskt, motståndskraftigt och ekonomiskt välmående. Ett EU-närmande är en central del av strategin.

Arbetet med att stödja Ukrainas återuppbyggnad och EU-integration fortsätter, inte minst genom nya SI Ukraine Cooperation Programme, som är riktat mot svenska aktörer och deras samarbetspartners i Ukraina. Landets behov inom demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling är stora och behöver mötas både på kortare och längre sikt. Målet med programmet är därför att bidra till en inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel, samt mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.

Många utmaningar kräver också multilaterala samarbeten. Inom ramen för SI Baltic Sea Neighbourhood Programme finansierar SI projekt som möjliggör för svenska organisationer att arbeta med gränsöverskridande utmaningar tillsammans med aktörer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap. Projektens partnerskap består alltid av minst tre länder men ofta förekommer ännu fler länder i partnerskap som beviljas projektstöd inom programmet.

Ett exempel på ett projekt där Ukraina ingår är Clean Baltic Source – Wastewater Treatment in Lviv and Volyn Oblasts. Inom projektet samarbetar Svenskt Vatten, polska State Water Holding Polish Waters och flera lokala och regionala ukrainska organisationer med syftet att förbättra den ekologiska statusen i floden Wislas avrinningsområde. Otillräcklig rening av avloppsvatten i regionen utgör en betydande miljörisk för Wisla och därigenom även för Östersjön. Genom att nyttja Sveriges och Polens expertis kan Ukraina bana väg för hållbara vattenförvaltningsmetoder, samt skapa nytta för miljön, lokalsamhällena och hela Östersjöregionen.

Ett annat projekt som beviljats stöd är Civil Protection Faculty. Östersjöstaternas råd står som huvudsökande för detta projekt som syftar till att skapa en plattform och ett nätverk av experter inom civil beredskap, krismedicin, minsäkerhet, psykologer och utbildare som ska stärka motståndskraften i Ukraina, men också i hela regionen. Projektet bygger vidare på ett lyckat samarbete mellan Myndigheten för Samhällsberedskap, Vovchok folkhögskola och en ideell organisation i Ukraina som utbildat 70 civila och brandmän som in sin tur utbildat 22 000 personer. Genom projektet får också Sverige och andra länder ta del av Ukrainas viktiga lärdomar om exempelvis krisberedskap.

Möjligheter för kulturaktörer

SI är en av få myndigheter som ger stöd till kulturaktörer i Ukraina. Bland annat beviljar SI Creative Partnerships Programme medel till multilaterala projekt varav ett som handlar om att skapa en plattform för att stödja återuppbyggnaden av kulturarv i Ukraina som förstörts eller skadats i kriget, med hjälp av ett nätverk av experter från Kosovo, Albanien, Bosnien Hercegovina och Sverige. Även SI Ukraine Cooperation Programme har ett särskilt fokus på kulturaktörer.

Handel och ekonomisk utveckling

Att bidra till Ukrainas ekonomiska återhämtning och utveckling är av största vikt. SI bidrar till återuppbyggnaden av landet genom samarbeten för företagande och ekonomisk utveckling. Ett exempel är projektet TEX4YUA där unga textilarbetare och textillärare i Ukraina får nya kunskaper för att för att kunna bli världens nästa viktiga centrum för textilproduktion.

Näringslivsaktörer har en central roll för att finansiera Ukrainas återuppbyggnad och ekonomiska utveckling. SI Global Executive Programme är ett nytt globalt erbjudande för företagsledare. Programmet är skräddarsytt för att hjälpa deltagarna att integrera hållbarhet i sina företag. Det startar upp under 2024 och förväntas få stort deltagande från Ukraina.

Unga ukrainare utvecklas i ledarskap och genom studier

SI driver flera ledarskapsprogram som riktar sig till framtida ledare och förändringsaktörer. Kriget innebär en brain drain på grund av mobiliseringen och de personer som tvingats fly landet. Det finns också stora behov av omskolning, vidareutbildning och matchning med arbetsmarknadens behov Tillvaron är samtidigt svår för universitet och högskolor. SI lockar unga med vidareutbildning och stärker ledare både från privat och offentlig sektor och civilsamhället i deras arbete för en hållbar utveckling.

SI beviljade också stöd till åtta svenska lärosäten för genomförandet av Swedish Institute Public Sector Innovation Programme 2023. Programmet syftar till att arrangera utbildningar för tjänstemän och förtroendevalda inom innovation och förnyelse i offentlig sektor och här är några projektexempel:

  • Södertörns högskola, Resilient and Strategic Decision Making for EU integration: Ukraine
  • Lunds universitet, Innovation in Governance for Urban Nature-Based Solutions: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine
  • Stockholms universitet, Rethinking Cities in Ukraine: Ukraine

SI Scholarship for Global Professionals är ett fullt finansierat internationellt stipendieprogram för magister-/masterstudier i Sverige. Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma från 42 länder. Sju ukrainska studenter beviljades SI:s Scholarship for Global Professionals 2023/2024. De sökande ska kunna visa på hur programmet kan gynna deras hemland med målet att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

Si stöttar också tidigare studenter och deltagare från ledarskapsprogram. Kriget gör det ännu viktigare med nätverk och kontakter och genom att vara ett stöd för varandra ökar alumnernas motståndskraft. I Ukraina finns ett aktivt alumnnätverk som under 2023 arrangerade sju alumnaktiviteter med sammanlagt 195 deltagare. Bland aktiviteterna var en träff för att stärka alumnernas ledarskapsförmåga, en fysisk nätverksträff, liksom en workshop i första hjälpen och en online-föreläsning om Carl von Linné

Svenskundervisningen i Ukraina är väletablerad och omfattande. Cirka 100 studenter studerar svenska vid tre universitet i Ukraina – i Lviv, Kiev och Lutsk. Intresset för svenska språket och efterfrågan på studenternas kompetens är stor. Varje år deltar studenter från alla tre universiteten i sommarkurser i Sverige, arrangerade av SI och varje höst deltar de i besöksprogram i Sverige, arrangerade av SI. Därigenom är SI också med och stöttar Ukrainas humankapital och bidrar till stärkta relationer.

För unga ledare i det civila samhället som arbetar för rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen erbjuds SI Leader Lab. Det ukrainska intresset för att delta i programmet har visat sig vara stort.

SI Academy for Young Professionals (SAYP) är ett ledarskapsprogram för unga yrkesverksamma ledare inom offentlig sektor och civilsamhället som vill fördjupa sina kunskaper om modernt hållbart samhällsstyre. SAYP genomförs i samarbete mellan SI och svenska universitet och under 2023 deltog 27 ukrainska ledare i programmets olika moduler.