Sverige på plats 15 av 50 i studie om länders hantering av hälsokriser

I den första delen av årets Nation Brands Index (NBI) som publiceras i dag mäts styrkan i 50 länders nationsvarumärken kopplat till deras hantering av hälsokriser såsom coronapandemin. I enkätundersökningen där 20 000 personer från 20 länder tillfrågats placerar sig Sverige på plats 15 av 50 länder. Studien visar även att benägenheten att besöka ett land under de närmaste åren kommer att vara avhängig hur väl landet hanterat coronapandemin.

Studien är gjord av Anholt Ipsos under juli och augusti 2020. Respondenterna har bedömt hur 50 länder hanterar hälsokriser och hur trygga de känner sig med att besöka dessa länder inom det närmaste året samt fem år framöver. För att ranka länderna används ett så kallat ”net score”, det värde man får när man drar bort andelen negativa respondenter från andelen positiva.

Studien visar att bland annat att:

  • Benägenheten att besöka ett land under de närmaste åren beror på hur väl landet hanterat coronapandemin
  • Sverige placerar sig på plats 15 av 50 länder i bedömningen av hur vi hanterar hälsokriser och på plats 10 när det gäller hur trygg man är att besöka landet
  • 40% av respondenterna har en positiv syn på Sveriges hantering av hälsokriser, 43% är neutrala och ca 17% är negativa
  • 47 % av de svenska respondenterna är positivt inställda till Sveriges hantering av hälsokriser

De länder som bedöms hantera hälsokriser bäst är Tyskland, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Japan. Längst ner på listan över de 50 länderna återfinns Mexiko, Nigeria, Indien, Brasilien och slutligen USA.

Sverige hamnar på plats 15 av de 50 länderna. 40 % av de tillfrågade har en positiv syn på Sveriges hantering av hälsokriser. Motsvarande siffra för Tyskland är 53 % och för USA 25 %. De personer som är mest positiva till Sveriges hantering kommer från Indien, Egypten och Kina. I Japan, Italien, Tyskland och Frankrike hittar vi de som är minst positiva.

– Studien speglar den bild av Sveriges coronastrategi som vi sett i den omfattande internationella medierapporteringen. Sverige har uppfattats som ett land som har valt en annorlunda väg och meningarna om strategin har gått i sär. Att döma av svaren från Tyskland, Italien och Frankrike skulle det kunna finnas ett samband mellan rapporteringen i media om Sverige och pandemin och hur Sverige uppfattas av gemene man. Å andra sidan är USA, Storbritannien och Ryssland, där medierapporteringen också varit frekvent, förhållandevis positiva till vår hantering av hälsokriser, säger Sofia Bard chef på enheten för Sverigebildsanalys.

Det finns en koppling mellan hur respondenterna anser att ett land hanterar hälsokriser och hur trygga de känner sig med att resa till landet. Här placerar sig Sverige på plats 10. De respondenter som känner sig mest trygga med att besöka Sverige finns i Kina (63%), Indien (63%) och Egypten (57%). Detta är också exempel på länder som är positiva till hur Sverige hanterar hälsokriser. I Tyskland och Frankrike uppger cirka 30% att de känner sig trygga med att besöka Sverige.

Även svenska respondenter har fått svara på hur de ser på Sveriges hantering av hälsokriser. Närmare hälften av dessa (47 %) är positivt inställda, medan 27 % uppger att de är neutrala och 26 % är negativa.

I oktober/november publicerar SI resultaten från 2020 års Anholt Ipsos Nation Brands Index i sin helhet.

– Bilden av ett land skapas av många faktorer och bilden av Sverige är i grunden väldigt positiv. Vi rankas traditionellt sett mycket högt när det gäller exempelvis samhällsstyre, befolkning och klimatfrågor. Hittills har vi sett att Sveriges nationsvarumärke är stabilt och förändras långsamt. Huruvida den här delstudien är en indikation på att uppfattningen om olika länder kommer att förändras till följd av pandemin återstår att se, säger Sofia Bard.

Om Nation Brands Index
Marknadsundersökningsföretaget The Anholt Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig studie som sedan 2010 mäter styrkan i 50 länders nationsvarumärken. Studien bygger på enkätundersökningar med 20 000 personer från sammanlagt 20 länder – däribland Sverige – som svarar på frågor om hur de uppfattar 50 länder utifrån sex kategorier: Export, Samhällsstyre, Kultur, Befolkning, Turism och Immigration/investeringar. Sverige har länge innehaft plats 10 av de 50 länder som ingår i studien, sedan 2018 rankas Sverige som nummer 9.

Ta del av rapporten

Rapport: Omvärldens uppfattning om Sveriges hantering av hälsokriser