Sverigebilden 2023: Stabil men utmanad

Idag publiceras Svenska institutets årsrapport 2023. Rapporten visar att bilden av Sverige fortfarande är stabil och positiv i stora delar av världen men att den har förändrats i vissa länder. Sverigebilden har förbättrats i västländer, samtidigt som den har försämrats i en del länder i Mellanöstern, Nordafrika och Asien. Trots de motsägelsefulla bilderna är Sveriges nationsvarumärke starkt.

2023 var i många avseenden ett turbulent år för Sverige. Processen för ett medlemskap i Nato, koranbränningar, LVU-kampanjen och terrordådet mot svenska medborgare i Bryssel präglade den internationella rapporteringen om Sverige.

– Trots ett utmanande år är bilden av Sverige stark i stora delar av världen. Men i vissa länder har Sveriges anseende tagit skada, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

– Vårt starka nationsvarumärke utgör en grund för motståndskraft mot desinformation. Men det är inte en garant, vilket det senaste året har visat. Vi behöver utveckla relationen och dialogen med de länder där uppfattningen om Sverige försämrats och kunskapen om oss är låg. Kännedom om ett land, eller egna erfarenheter, bygger förtroende.

Årsrapporten 2023 speglar publiceringar om Sverige i internationell nyhetsrapportering och i sociala medier, hur Sverige upplevs utomlands samt hur Sverige presterar i förhållande till andra länder i internationella jämförelser.

Mediebilden av Sverige

Rapporteringen om Sverige i internationell nyhetsrapportering och sociala medier har varit omfattande. Under 2023 ökade antalet publiceringar med 10 procent jämfört med år 2022. Mest ökade de inom arabiska och turkiska språkområden med 85 respektive 58 procent. Precis som förra året skapade Natoansökan fortsatt stor internationell uppmärksamhet tillsammans med frågor som koranbränningar, gängkriminalitet och LVU-kampanjen. Generellt har händelser kopplat till säkerhet utgjort en betydande del i mediebilden om Sverige, men några av de största är även kopplade till sport och kultur.

Uppfattningen om Sverige

Hos den breda allmänheten i undersökta länder anses Sverige stå för ett stabilt samhällsstyre med respekt för medborgares fri- och rättigheter. Vi associeras med kreativitet och forskning i framkant samt anses bidra positivt till miljö och klimatskydd.

Uppfattningen om Sverige är genomgående positiv i väst och andra demokratier. I USA, Kanada och Storbritannien fick man en mer positiv uppfattning om Sverige under 2023. Även i Norden är synen på Sverige över lag mycket positiv. Dock anser grannländerna inte i samma utsträckning som andra att Sverige är tryggt och säkert.

I några länder försämrades bilden av Sverige. Till dessa hör Saudiarabien och Turkiet. En
förklaring är koranbränningar och LVU-kampanjen, men även stora värderingsskillnader. Den generella inställningen till väst och liberala sekulära värderingar avspeglas i synen på Sverige.

Det bör noteras att den faktiska kännedomen om Sverige varierar mycket mellan länder, och generellt är låg utanför vårt närområde.

Sveriges konkurrenskraft är fortsatt god

Sverige har ett av världens starkaste nationsvarumärken. Det är en strategisk tillgång i en alltmer konkurrensutsatt värld. Internationella index visar att Sverige presterar mycket väl i jämförelse med andra länder inom områden som innovation, talang och kompetens, klimat och hållbarhet samt jämställdhet.

Läs rapporten: Bilden av Sverige utomlands 2023