Ukraina i fokus vid slutmötet för Sveriges ordförandeskap i EU:s strategi för Östersjöregionen

Den 5–6 juni 2023 sammanfattades resultaten av Sveriges ordförandeskap i EU:s strategi för Östersjöregionen med ett stort möte i närvaro av EU-minister Jessika Roswall och representanter från strategins åtta medlemsländer samt Ukraina. Svenska institutet var också på plats.
Visbys ringmur

– Det svenska ordförandeskapet i EU:s strategi för Östersjöregionen avslutades med två inspirerande dagar i Visby, på Gotland. Samvaron mellan representanter från strategins åtta medlemsländer stimulerade till nya idéer om samarbete inom strategin och mötet präglades av en stark närvaro av Ukraina genom diskussion kring initiativ om hur strategin kan användas för att stötta Ukraina i nuvarande situation och inför återuppbyggnaden, säger Camilla Wristel, programansvarig på enheten för projektstöd.

Panelsamtal om att engagera civilsamhälle, ungdomsorganisationer och företag

Under slutmötet diskuterades hur arbetet inom strategin kan utvecklas vidare. Bland annat genomfördes en paneldiskussion om hur man engagerar civilsamhälle, ungdomsorganisationer och företag i implementeringen av strategin.

Enligt Johan Magnusson, övergripande samordnare för alla EU:s makroregionala strategier, på generaldirektoratet för regional och stadspolitik, sker EU:s makroregionala strategier inte bara för utan även i samarbete med ungdoms- och civilsamhällesorganisationer. Detta är hjärtat i EU:s sammanhållningspolitik, menar han.

Workshop i hybridform om samarbete med Ukraina

En del av slutmötet ägnades åt samarbete med Ukraina, bland annat i form av workshoppar. Denna del var i hybridform med drygt 50 deltagare online från länder i Östersjöregionen och Ukraina. På plats i Visby deltog nyckelaktörer inom EU:s Östersjöstrategi samt Nadija Afanasieva, Direktör för det ukrainska institutet för internationell politik. Hon pekade just på de makroregionala strategiernas roll för att främja hållbart samarbete mellan Ukraina, Östersjö- och Donauregionen och på vikten av makroregionala strategier som ett verktyg för europeisk integration.

-Från workshopparna tror vi att det kan komma att bildas nya initiativ till samarbeten, säger Camilla Wristel.

Nytt initiativ i form av folkbildning för skydd av civila

Under slutmötet presenterades också ett pågående samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ukrainska civilsamhällesorganisationer. Sedan det fullskaliga krigsutbrottet stöttar MSB Ukraina med sjukvårdsinstruktörsutbildningar. Detta samarbete har även burit frukt på andra sätt. Vid en konferens i december, anordnad av det svenska ordförandeskapet och Svenska institutet, togs ett nytt initiativ till samarbete fram och projektet har nyligen beviljats stöd av SI. Det nya projektet kommer att fokusera på folkbildning för skydd av civila. Projektet kommer hjälpa Ukraina att skapa utbildningar inom civilskydd. Projektet kommer att ledas av Östersjöstaternas råd (CBSS). Inom ramen för projektet kommer man att bygga upp ett nätverk av aktörer i Östersjöregionen som kan assistera och samla in goda exempel från Östersjöländer gällande krismedicin, minsäkerhet, psykologisk resiliens och demokratiskt medborgerligt deltagande.

Mötet avslutades med att det svenska ordförandeskapet lämnade över stafettpinnen till Lettland som tar över ordförandeskapet i EU:s strategi för Östersjöregionen den 1 juli.

Fakta:

Svenska institutet har stöttat Statsrådsberedning i de tre möten som har ägt rum under det svenska ordförandeskapet för EU:s strategi för Östersjöregionen. Bland annat samarrangerades en konferens 8 december 2022, som syftade till att utforska hur makroregionala strategier kan främja nya hållbara samarbeten som inkluderar ukrainska intressenter. Läs mer här.

Läs mer om EU:s strategi för Östersjöregionen här