”Vi stöttar framtagandet av tillgängliga digitala verktyg – ingen ska lämnas på efterkälken i Ukraina”

Svenska institutet träffar Oksana Grechko och Anton Aloshyn, medlemmar av alumnnätverket i Ukraina. De två arbetar nu tillsammans på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Ukraina, där de hjälper till att bygga tillgängliga offentliga tjänster genom digitalisering och utvecklar ett nytt ledarskapsprogram för kvinnliga statsanställda.

Hej Oksana och Anton! Det har gått sju år sedan du studerade i Sverige, Oksana, och tio år för dig Anton. Vad är mest minnesvärt från er tid här?
– Programmet i Sverige gjorde det möjligt för mig att uppdatera min kunskap. Det svenska universitetssystemet var ganska annorlunda från utbildningen i mitt hemland. Som student i Sverige ska man att inte bara absorbera en massa information, utan också bearbeta den intellektuellt genom att producera analytiska produkter. Dessutom förbättrades min kommunikations- och samarbetsförmåga genom att samarbete och teamarbetsmetoder var centrala för nästan varje kurs jag tog i Sverige, säger Anton.

– Jag hade en kortare studieupplevelse än Anton, som del av Swedish Institute Academy for Young Professionals, eller SAYP, vid Linköpings universitet. Men jag gillade formatet på programmet. Det hade en bra kombination av akademiskt material, blandat med föreläsningar med yrkesverksamma och studiebesök på kommunen och biblioteket för att se hur de hanterade digitala verktyg – samt ett studiebesök i Stockholm. De gav många bra exempel på digitala lösningar, men det som överraskade mig mest var det låga intresset i Sverige för några av de viktigaste e-demokrativerktygen i Ukraina – helt enkelt för att det i Sverige finns en hög grad av förtroende för offentliga tjänstemän och en låg korruptionsnivå! Det är mycket annorlunda från Ukraina, där digitala verktyg inte bara förväntas förenkla byråkratiska förfaranden, utan också eliminera korruption, säger Oksana.

Berätta om ert nya digitaliseringsprojekt för UNDP?
– Projektet DIA Support är finansierat av Sverige och lanserades 2021. Projektets mål är att överbrygga de digitala klyftorna mellan generationer och samhällsgrupper, och säkerställa att alla i Ukraina kan få tillgång till nya digitala tjänster. Under första fasen lanserade projektet 40 digitala tjänster för olika sårbara grupper som internflyktingar, veteraner, ensamstående föräldrar, personer med låga inkomster och äldre människor. Ett annat viktigt mål för projektet är att öka befolkningens digitala kompetens genom tematiska utbildningsinsatser och tillsammans med Ukrainas ministerium för digital transformation stödja digitala kompetenscentra på bibliotek, säger Oksana.

– Den fullskaliga ryska invasionen inträffade mitt under vårt projekt, så vi var tvungna att anpassa både projektet och oss själva till nya realiteter. Vi lyckades göra detta genom att övergå till regeringens nya prioriteringar – att stödja skapandet av e-tjänster och digitala verktyg, exempelvis skapade vi en serie tjänster för internflyktingar som över 12 miljoner ukrainare har kunnat använda, säger Anton.

– Från och med den 1 januari 2024 lanserade vi projektets andra fas, som fokuserar på digitaliseringen av offentliga tjänster. Projektet stöds av Sverige, så självklart återspeglar det Sveriges grundläggande värderingar om inkludering och att inte lämna någon på efterkälken.

Oksana, vad kan du berätta om det kvinnliga ledarskapsprogrammet du leder?
– Vi håller för närvarande på att inrätta ett ledarskapsprogram för kvinnor som arbetar med digitaliseringen av den offentliga sektorn. Det riktar sig till kvinnliga ledare som redan har erfarenhet av digital omvandling av den offentliga sektorn och att leda team, och som är motiverade för vidare karriärutveckling inom detta område. Programmet börjar i april, och 20 utvalda deltagare kommer att studera fyra utbildningsmoduler online och sedan åka på en avslutande studieresa till Stockholm, där de kommer att få chansen att fördjupa sig inom området för statlig digital transformation genom en kombination av tillämpad branschkunskap, studiebesök och rekommendationer från svenska experter, säger Oksana.

Vad hoppas ni på för ert samarbete med Sverige i detta UNDP-projekt?
– Jag är medveten om att Sverige har stor erfarenhet på detta område och ett brett kontaktnät. Förutom att få kontinuerligt stöd för vårt nuvarande projekt hoppas jag att de ukrainska kvinnliga ledare som kommer till Sverige får ett gott kunskapsutbyte och etablerar goda formella och informella kontakter för framtiden, säger Anton.