Viktigt ge unga i Norden erfarenhet av Sverige

Kännedomen om Sverige har ökat i de nordiska länderna. Det visar Svenska institutets nya studie om Sverigebilden utifrån en medieanalys och undersökning bland allmänheten. Och det är en varierande bild som framträder.

Vad har de nordiska grannländerna för bild av Sverige? 2020 genomförde SI en stor studie som kombinerade medieanalys från nyhetsrapportering och sociala medier, med svar från ett stort antal individuella respondenter.  

2024 var det dags för SI att följa upp bilden av Sverige i Norden. En mediestudie – som sammantaget spänner över tio års tid – har parats ihop med svar från 3 915 respondenter i Norge, Finland, Danmark och på Island. 

Attraktionskraften för Sverige som turistland är fortsatt hög, liksom kännedomen om svenska varumärken och kända profiler. Viljan att samarbeta med Sverige har dessutom ökat i tre av fyra nordiska länder, och förståelsen för det svenska språket är stor. 

Slutsatsen är att den generella uppfattningen om Sverige fortsatt är positiv. Men vissa skiften kan skönjas i de olika länderna. 

Från coronapandemi till kriminalitet
Om mediebilden av Sverige 2020 präglades kraftigt av den svenska coronastrategin, har tiden sedan dess varit omvälvande av andra orsaker. Nato-medlemskapet och ökade problem med kriminalitet har stått i fokus i medierapporteringen och diskussionerna på sociala plattformar. 
I Finland har den positiva synen på Sverige ökat från 49 till 66 procent, och på Island är skiftet från 65 till 76 procent. Vägen mot Nato-medlemskap har framförallt stärkt den finska bilden av Sverige, medan islänningarna tycks imponeras av landets idrottsliga prestationer.  

Kriminalitet och skjutningar har påverkat synen hos respondenterna i Norge och Danmark, som skiftat från positiv till en mer neutral bild av Sverige. I Norge har den positiva inställningen sjunkit från 68 till 51 procent, och i Danmark från 66 till 50 procent. I båda länderna har narrativet ”det svenska tillståndet” använts för att beskriva brottsligheten i Sverige som ett avskräckande exempel. 

Utveckling åt rätt håll
Trots att det finns sådant som utmanar bilden av Sverige framgår tydligt i studien att de nordiska länderna har en positiv grundinställning. Kännedomen om Sverige har dessutom ökat i samtliga länder – mest i Norge och Danmark.

Trots att frågor kring trygghet och säkerhet delvis har förändrat bilden av landet, framkommer det i studien att allt fler anser att Sverige ”utvecklas i rätt riktning” – upp från 27 till 58 procent. 56 procent anser dessutom att Sverige är ”kompetent och ärligt styrt”, vilket är en ökning från 39 procent för fyra år sedan. 

Synen på Sverige som ett land med ”positiva relationer till andra nationer” och som ”bidrar till fred och säkerhet” ligger stabilt på höga nivåer. Synen på Sverige som en ”kreativ plats” har dessutom ökat kraftigt, från 37 till 63 procent.  

Viktigt att ge unga en bred bild av Sverige
18 till 25-åringar har generellt en mer kritisk syn på sin omvärld, och deras skepsis tycks lysa igenom när det gäller Sverige. När det gäller de flesta frågor om Sverigebilden svarar man mindre entusiastiskt än den övriga populationen. 

I studien framkommer samtidigt att de som känner till Sverige bäst – genom exempelvis familjerelationer, turism eller kultur – har en mer positiv bild av landet. Det skulle kunna förklara varför äldre respondenter har en annan syn än yngre. 

En nyckel framöver kan vara att få fler unga nordbor att upptäcka en mer nyanserad bild av Sverige än den mediala − genom kultur, sport, turism, näringsliv och arbete.

Här finns uppenbara utmaningar. Men också stora möjligheter. 
Läs hela rapporten här.