23 nya projekt får finansiering av SI

Nu är årets projekt inom stödformen projektinitiering i Östersjöregionen beslutade. 23 nya projektsamarbeten startar upp under sommaren och hösten.
En kvinna och en man går brevid varandra

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten i Östersjöregionen. Svenska aktörer kan söka stöd från Svenska institutet för att starta eller utvidga samarbeten med aktörer i länderna i Östersjöregionen. I årets utlysning beviljade SI finansiering till 23 nya projekt som spänner över en rad tematiska områden.

– Dessa projekt får nu möjlighet att lägga grunden för robusta och långsiktiga samarbeten som möter regionens utmaningar. Vi ser i våra uppföljningar att många fortsätter sin samverkan även efter att SI:s projektstöd är avslutat och ofta med finansiering från något av EU:s program, vilket också är en av grundidéerna med stödformen, säger Åsa Lundmark, enhetschef på Enheten för stipendier och projektstöd.

I projekten samverkar parter från SI:s samarbetsländer i Östersjöregionen som inkluderar länderna runt Östersjön samt EU:s östliga partnerskapsländer.

– Samarbetet mellan länderna runt Östersjön samt länderna i EU:s östliga partnerskap är särskilt viktigt i rådande situation. De möjligheter att skapa och bibehålla kontakter som stödformen ger är av stor betydelse för den framtida utvecklingen, konstaterar Åsa Lundmark.

De beviljade projekten kommer att påbörjas under sommaren och hösten. Nedan finns ett antal projektexempel:

  • Projektet BSRWood (Accelerating wood construction across the Baltic Sea Region BSRWood) vill bidra till att minska byggsektorns klimatpåverkan genom att samla intressenter från flertalet länder i Östersjöregionen för att utforska hur trä kan ersätta stål och betong i byggnader. Projektet fokuserar på ett tvärsektoriellt utbyte av kunskaper om trä som resurs, teknologier, arbetsmarknadsbehov, kompetensbehov, exportmöjligheter etc.
  • Projektet PreMiWaF (Cooperation on Prevention and Mitigation of Waste Fires and it consequences in the Baltic Sea Region) syftar till att begränsa förekomsten och omfattningen av sopbränder på avfallsdeponier. Projektet samlar aktörer från Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Ukraina. Man fokuserar på att åstadkomma ett brett erfarenhetsutbyte och tvärsektoriella samtal kring innovativa lösningar och kommer även förbereda ett större EU-projekt.
  • Projektet PeerNetSE (Piloting a new peer learning network for Swedish-Baltic social entrepreneurs) syftar till att skapa ett transnationellt nätverk för socialt entreprenörskap. Man samlar paraplyorganisationer i Östersjöregionen som ska utveckla och genomföra ett pilotprogram med lärandetillfällen och workshoppar avsett för sociala entreprenörer i Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Ambitionen är att piloten ska utmynna i en fungerande och formaliserad nätverksmodell som på sikt ska kunna inkludera fler länder.

Du kan hitta listan på beviljade projekt på stödformens sida. 

Fakta:

Stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen” riktar sig till aktörer baserade i Sverige som vill starta eller utvidga samarbeten kring gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön  och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Läs mer om stödformen ”Projektinitiering”.