Bilden av Sverige i Norden

Svenska institutets rapport om bilden av Sverige i Norden visar att bilden är god, kännedomen om Sverige hög och att det finns ett starkt stöd för ökat samarbete mellan respektive land och Sverige. Samtidigt uppger en betydande andel att deras bild har försämrats under det senaste året.
En ensam fiskebåt på havet

De vanligaste anledningarna till en försämrad bild uppges vara Sveriges hantering av coronapandemin, samt frågor som rör brottslighet och migration. Detta tycks dock inte i någon större utsträckning påverka viljan att interagera med Sverige på olika sätt, såsom att besöka Sverige som turist eller göra affärer med Sverige. Sverige ses som ett modernt öppet välfärdsland, med hög levnadsstandard och ett samhälle som präglas av jämlikhet.

– Vi ser att det är en generellt positiv bild av Sverige i de andra nordiska länderna, men även en ökning i andelen som anser sig ha en negativ bild. Bilden av Sverige har blivit mer polariserad även om Sverige fortfarande ses som ett modernt och öppet välfärdsland som man gärna både vill besöka och göra affärer med, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Rapporten utgår från en undersökning som Novus gjorde under november-december 2020. Totalt samlades det in 1000 svar i respektive land från slumpmässigt utvalda medborgare över 18 år.

Sammanfattning:

  • Är bilden av Sverige i förändring?
    Bilden av Sverige är generellt positiv och andelen positiva i Norden är i nivå med den i andra länder. Det framkommer även att en relativt stor andel (44 %) anger att deras bild av Sverige har förändrats det senaste året. Vanligast är att de uppger att bilden har försämrats (39 %). En relativt liten andel uppger att den har förbättrats (5 %). Att uppfatta att man har fått en försämrad bild är inte lika vanligt utanför Norden, där det istället är vanligare att uppge att man har fått en förbättrad bild det senaste året. De vanligaste orsakerna som anges till den försämrade bilden är Sveriges hantering av coronapandemin, följt av brottslighet och migration.
  • Det finns ett starkt stöd för ökat samarbete
    Det finns ett starkt stöd för ökat samarbete mellan de olika länderna och Sverige (50 % vill se ett ökat samarbete). Även en del av de som har fått en mindre fördelaktig bild av Sverige det senaste året vill se ett ökat samarbete. Sverige beskrivs generellt i positiva ordalag som vackert, modernt och öppet. Sverige anses framförallt vara en positiv kraft på den internationella arenan, speciellt i form av att man har goda relationer till andra länder. I alla fyra länder som deltar i undersökningen så tycker över 60 % att Sverige är ett attraktivt land att resa till som turist. Framförallt lockar den svenska naturen, men även storstäder och matupplevelser attraherar. I rapporten framkommer det även att det är intressant att göra affärer med Sverige. I synnerhet från Finland, där hela 66 % av de svarande bedömde det som intressant att göra affärer med Sverige.
  • Kännedomen om Sverige är hög
    Kännedomen om Sverige är hög i de nordiska länderna (91 % känner till Sverige mer än till namnet). I andra geografiska studier har det gått att se att de som har hög kännedom om Sverige också har en mer positiv bild. Bland de nordiska länderna finns det dock tecken på att det sambandet inte längre är lika tydligt. De som har en hög kännedom om Sverige kan även ha en mer negativ bild av landet.

Läs rapporten i sin helhet