Biogas i centrum när projektstöd från SI lade grunden för EU-projekt

Biogas blir en allt viktigare pusselbit för att nå en grön omställning i Europa. SI-projektet BalticBiogasCircles syftade till att sprida goda exempel på biogasanvändning i Östersjöregionen, bland annat genom exempel från lokaltrafiken. När spelplanen ändrades genom ett nytt EU-direktiv 2021 var nätverket som skapats genom projektet helt avgörande för att söka och få EU-finansiering.
Biogasanläggning

Biogas ses av många som en lösning eller dellösning som kan ersätta fossila bränslen. I och med klimatkrisen och kriget i Ukraina har det i högre grad blivit ett hållbart alternativ för att få ner dyra energipriser och utnyttja de resurser som redan finns i kretsloppet.

– En av fördelarna med biogas är att det är en lokal resurs som produceras på lokala matvaror, gödsel eller slam och att det går att utnyttja som värme och el eller kan uppgraderas som fordonsbränsle.  Rötresterna kan användas som gödsel vilket gör att man blir mer självförsörjande även på det och minskar användningen av fossilbaserad gödsel, säger Ida Norberg, projektledare för BioFuel Regions deltagande i EU-projektet BEST ACE som bygger vidare på SI-projektet BalticBiogasCircles.

Med det SI-finansierade projektet BalticBiogasCircles ville sju aktörer från fem länder öka kunskapen om biogas, främst genom exempel från lokaltrafiken, och samtidigt utöka nätverket inom biogassektorn i Östersjöregionen. Projektet gjorde flera studieresor. Den första resan gick till Finland och Sverige där deltagarna fick besöka biogasanläggningar och tankstationer. Sedan kom pandemin och det blev i stället digitala studieresor till Estland, Lettland och Polen, vilket gjorde att fler kunde delta och nätverket stärktes.

– Genom det här projektet har vi fått ett starkare nätverk i Östersjöregionen som är viktigt för framtida utveckling inom biogas tillsammans med våra medlemmar, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region som var projektägare för projektet BalticBiogasCircles.

I och med EU:s beslut om nya utsläppsregler för lätta fordon från 2035 måste marknaden för biogas genomgå ett skifte. Men skiftet till de nya marknaderna är ingen enkel övergång utan kräver att nya aktörer och användningsområden snabbt kan ta upp volymerna av biogas så att marknaden fortsätter utvecklas.

– EU-direktivet från 2021 innebär stor utmaning på personbilssidan då man bara tittar på vad som kommer ut ur avgasröret i stället för att se på biogasens hela livscykel. Marknaden för personbilar kommer att sjunka på grund av detta. Biogas kommer i stället att användas inom tung trafik och inom industrin. Även för sjöfarten kommer biogasen att bli mer intressant, säger Ida Norberg.

Enligt Ida Norberg var det nätverk som skapades genom projektet BalticBiogasCircles otroligt viktigt för att skapa ett nytt projekt för att tackla utmaningarna med EU-direktivet. Sex organisationer från Sverige, Finland, Lettland och Estland gick samman i projektet BEST ACE, som leds av Energikontoret Syd

– Det faktum att vi hade ett tidigare gemensamt projekt i bagaget ledde till att vi hade ett nätverk och partnerskapet ganska klart för att göra en ansökan. Vi lärde känna varandra väl under projektet BalticBiogasCircles och fick också en ökad förståelse för varandras länder, för utmaningar, vad som skiljer sig åt men också vad som är lika.

EU-projektet BEST ACE ger möjlighet till kunskapsöverföring och diskussion över landsgränser vilket kan snabba på processen.

– Det sker mycket kunskapsutbyte i det här projektet, säger Ida Norberg.

Kriget i Ukraina har inte påverkat projektplanen, men synen på biogas inom EU.

– Biogas är ett bra alternativ som fått positiv uppmärksamhet. I och med att det blivit väldigt dyrt att köpa in gödsel har rötresten från biogas blivit ett intressant alternativ till fossilbaserad gödsel.

Nu gäller det för projektet BEST ACE att hitta den mest lämpliga marknaden för biogas i respektive projektland.

– Tanken är att vi ska sammanställa en färdig rapport för de fyra marknaderna industri, gasnät, sjöfart och tung trafik. En nulägesrapport har precis publicerats som ska lägga grunden för vidare diskussion i referensgrupperna för att komma fram till en färdplan, säger Ida Norberg.

 

Fakta

Projektet BalticBiogasCircles finansierades av Svenska institutet genom stödformen Projektinitiering i Östersjöregionen. Den stödformen har ersatts av SI Baltic Sea Neighbourhood Programme.

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag att söka inom ramen för SI Baltic Sea Neighbourhood Programme: såddfinansiering och samarbetsprojekt. Nästa utlysning av såddfinansiering öppnar under sommaren 2024.