”De förtroendefulla relationer som skapades inom SI-projektet lade grunden för en EU-ansökan”

SI-medel bidrog till en kartläggning av sociala företag i Sverige, Georgien och Lettland och det lade grunden för nytt stort EU-projekt. Med hjälp av projektet ”Stronger together” ska personer med Neuropsykiatriska funktionshinder komma i arbete.

Jonas Lagander är projektutvecklare och strateg på Coompanion i Östergötland, ett kooperativt utvecklingscentrum som driver projekt och ger rådgivning till sociala företag och kooperativ inom bland annat de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Vad är ett socialt företag?

– Sociala företag ska bidra med samhällsnytta och till de globala målen. Precis som vilket företag som helst ska det gå med vinst, men vinsten delas inte ut till investerare utan återinvesteras i samma verksamhet eller i andra sociala företag.

Coompanion drev tillsammans med Valmiera Development Agency, Lettland och Europe Foundation i Georgien det SI-finansierade projektet CSE-Baltic; Creative Social Entrepreneurship in the Baltic Sea Region, vad ville ni med projektet?

– Projektet syftade till att stödja kreativt socialt entreprenörskap och att utveckla gränsöverskridande social handel mellan de samarbetande länderna. Projektet kartlade och analyserade också rättsliga ramverk samt digitala stödverktyg och modeller för social inkludering.

– Inom ramen för projektet CSE lärde vi oss mycket från de sociala företag som vi samarbetade med. I Sverige samarbetade vi med Skäggbyrån som sysselsätter och integrerar människor som står långt från arbetsmarknaden genom arbete inom grafisk design. I Georgien samarbetade vi med en kulturarvsorganisation, Ethnodesign, som har en shop för etniska smycken från små konsthantverkare över hela Georgien och SEMPRE, ett företag som anställer människor med funktionshinder som tillverkar leksaker utan gifter som exporteras mycket, bland annat till Tyskland. I Lettland lärde vi mycket från en inkubator för funktionsnedsatta inom konst.

Vad fick er att starta projektet CSE?
– Det var faktiskt en ren ”matchmakingprocess”. Vi hittade en person från regionen i Lettland via EU-programmet Interreg Central Baltic. Skäggbyrån var med i ett regionalt nätverk där också Region Östergötland och Coompanion deltog. Deras inriktning inom KKN och Arbetsintegration passade bra som ett gott exempel i projektet. Den georgiska organisationen fann vi genom en folkbildningsorganisation i Sverige.

Vad tillförde det projektet att jobba med ett Östligt partnerskapsland, i det här fallet Georgien?
– Vi fick förståelse för hur det är att jobba med socialt entreprenörskap i en miljö där staten nästan inte hjälper till någonting alls. Allt stöd till den sektorn är i princip privat i Georgien. Impact Hub i Tbilisi var exempelvis helt beroende av privata filantroper för sin ekonomi.

Berätta om några resultat från projektet
– Slutresultatet blev en rapport med bra analyser som vi har kunnat använda framåt. Utan CSE-projektet hade vi inte haft ett nära partnerskap med Lettland och det hade definitivt inte blivit något EU-projekt. Vi har lärt känna varandra väl, vi litar på varandra och har en bra relation.

– Tack vare kontakterna med organisationerna i Georgien och med SI, skapade vi ett nytt SI-projekt i Georgien om mobilisering kring demokrati och mänskliga rättigheter inom den kreativa sektorn i Georgien. I Sverige har det hållits en workshop under ett antal dagar med 12 kulturarbetare från Georgien. Det ledde i sin tur till nya samarbeten mellan Sverige och Georgien som just nu håller på att formas.  I det projektet ingick också utbildningar i digital säkerhet och ledarskap.

Berätta kort om EU-projektet ”Stronger together”
– EU-projektet har nyligen beviljats och är lite annorlunda från SI-projektet och handlar främst om funktionsnedsattas arbetsintegrering och om hur människor med NPF-diagnoser kan stödjas i arbete.
Vi ska jobba med att få företag att uppdatera sina policies gällande anti-diskriminering så att de på sikt inkluderar fler personer med funktionshinder i sin verksamhet.

– Sedan är tanken att vi ska starta en stödorganisation som består av arbetsgivare och andra organisationer som tillsammans skapar förutsättningar för anställning. Organisationen är ett stöd för både funktionsnedsatta personer och för arbetsgivare.

Vilka länder och organisationer deltar i samarbetet?
– Sverige och Lettland. Coompanion från Sverige och Föreningen Autism, Östergötland.
Valmiera Development Agency från Lettland och The Samaritan Association of Latvia

Vad är nytt med Stronger together projektet?
– Det nya är att vi ska göra policyarbete och starta en verksamhet som ska fungera. CSE var mer av ett analysarbete och en förstudie

På vilket sätt hjälpte SI projektet er att gå vidare till ett EU-finansierat projekt?
– Relationerna, vi lärde oss att jobba med varandra. Tack vare SI-projektet hade vi ett färdigt nätverk och vet vem vi kan kontakta när det kommer en bra utlysning.

Vad motiverade er att gå in och jobba med frågan i ett större internationellt EU-projekt?
– I vårt SI projekt ringade vi in behov i våra länder. Det som lyftes var behovet av att få fler arbetsgivare positiva till att anställa personer med särskilda behov. För att kunna göra denna satsning krävs utvecklingsmedel. Vi har viss grundfinansiering från staten men för att kunna driva utveckling krävs externa medel, så vi söker projektmedel för att kunna utveckla den sociala ekonomin i Östergötland och arbetsintegrering, en sak som vi jobbat mycket med i Coompanion genom åren.

Fakta

Projektet CSE-Baltic; Creative Social Entrepreneurship in the Baltic Sea Region lyfts som en del av kampanjen ”Europa i min region”. Kampanjen pågår den 2–9 maj och syftar till att lyfta hur EU-pengar gör nytta på hemmaplan.

Projektet finansierades inom den tidigare stödformen Projektinitiering som nu har ersatts av SI Baltic Sea Neighbourhood Programme,

Många som startat sitt samarbete i Östersjöregionen med stöd från Svenska institutet har sedan sökt och beviljats finansiering från något av EU:s finansieringsprogram. Svenska institutets uppföljningar visar att projekt som sammanlagt beviljats 119 miljoner kronor från SI fått ytterligare drygt 1 miljard kronor i finansiering, främst från EU:s finansieringsprogram. Partnerskap som startat sitt samarbete med SI:s finansiering pågår över en lång tid och ger konkret nytta för regionen.

Inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme finansierar SI projekt som syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt fem av länderna i EU:s Östliga Partnerskap. I juni 2024 öppnar en ny ansökningsomgång gällande bidragstypen såddfinansiering vilket ger möjlighet för aktörer att påbörja samarbeten i Östersjöregionen. Mer information finns på programmets sida.