Makroregionalt samarbete i praktiken – EU:s strategi för Östersjöregionen och EU:s sociala pelare

Välkommen att delta i en digital workshop med fokus på hur myndigheters och organisationers praktiska arbete inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen kan stödja det övergripande strategiska arbetet med sociala hållbarhetsfrågor.
Online meetings

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder ett nytt samarbetsformat där ett brett spektrum av aktörer arbetar tillsammans över nationsgränser i en långsiktig och flexibel samarbetsstruktur. Utmaningar tacklas gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på flernivåsamverkan.

Strategin, som är en av Europas fyra makro-regionala strategier, är organiserad i 14 tematiska områden. Inom ramen för strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar, s.k. flaggskepp, där sättet att samarbeta anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, tematiska arbetsgrupper och projekt.

Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida.

Om workshoppen

Workshoppen genomförs digitalt och äger rum tisdagen den 9 november kl 13:00-16:00.

Syftet med workshoppen är att ge deltagarna möjlighet att arbeta enligt den arbetsmetod som utvecklats inom de makroregionala strategierna. Metoden är samskapande och inkluderar deltagare från olika sektorer och styrnivåer. Denna workshop fokuserar på teman relaterade till social hållbarhet.

Redan cirka två veckor före workshoppen gör vi en preliminär gruppindelning. Vi utgår från den tematiska inriktning som deltagarna har önskat i samband med registreringen. Gruppdeltagarna får därefter information om indelningen och bjuds in till ett digitalt förmöte för att presentera sig för varandra och bestämma definitivt tema. Syftet med förmötet är att effektivisera själva workshoppen. Tidpunkt bestäms i samråd med deltagarna.

Ett introduktionsseminarium ägde rum den 5 oktober men du behöver inte ha deltagit i det för att ha utbyte av denna workshop.

Workshoppen är mycket konkret utformad och kan, beroende av hur samarbetet genomförs, ge impulser för fortsatt framtida samarbete.

Målgruppen för seminariet är ansvariga för strategisk utveckling i myndigheter och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande. Självklart är deltagare välkomna från såväl offentlig och privat sektor som från civila organisationer.

Välkommen att anmäla dig till seminariet senast den 20 oktober 

Seminariet är ett samarrangemang mellan Svenska institutet, Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket samt Universitets- och högskolerådet.

Vi ser fram emot att få träffa dig under workshoppen!

P.S. Vi kommer även att arrangera ett seminarium och workshop om hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan vara ett verktyg för arbetet med EU:s digitala agenda. Preliminära datum är 23 november (seminarium) och 18 januari (workshop). Mer information kommer snart på SI:s evenemangssida.

Program

13.00 Välkommen
Introduktion av programmet samt det digitala verktyget (MURAL).

13.15 Testa på att arbeta makroregionalt
Grupperna har satts samman beaktande den arbetsmodell som används i makroregionala strategier där aktörer samlas tvärsektoriellt och baserat på flernivåsamverkan. Grupperna arbetar med en samhällsutmaning alternativt möjlighet som kan bättre tas tillvara gemensamt i Östersjöregionen.

Grupperna arbetar med följande frågeställningar:

1. Det valda tematiska området konkretiseras.
2. Vilka perspektiv behöver integreras för att lösa denna utmaning?
3. Gör en enkel intressentanalys. Vilka aktörer behövs?

Avslutande reflektioner på arbetsmetoden.

14.40 Finansiering – var finns medel till transnationellt samarbete?
Vilka möjligheter till finansiering finns för de som vill arbeta på detta nya sätt? Information om ERUF, ESF+, Interreg, Erasmus+, Nordplus, Havs- och fiskeriprogrammet, Landsbygdsprogrammet samt Svenska institutets stödformer. Efter generell information om programmen ges några råd om möjlig finansiering av gruppernas förslag.

15.55 Avslutning
Hur blir man delaktig i genomförandet av strategin? Kontaktuppgifter till policysamordnare relevanta för social hållbarhet.