Urban Challenges – making public transport safe for all

Urban Challenges är ett treårigt internationellt samverkansprojekt mellan 2019-2021 där representanter från Brasilien, Colombia, Mexiko och Sverige samverkar för att skapa tryggare och säkrare kollektivtrafik med fokus på människor i utsatta situationer: kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre.
"Urban Challenges", en illustration av projektet med turkos bakgrund, människor och statements som ska visa på samskapande.

Under 2019 genomförde Svenska institutet en enkätstudie där respondenter från Mexiko, Colombia, Brasilien och Sverige fick svara på frågor kring sin vardag och närmiljö. Majoriteten av de tillfrågade angav att säkerhet är det största problemområdet och att de upplever stort otrygghet i kollektivtrafiken. Utifrån denna studie skapades projektet Urban Challenges – Making public transport safe for all.

Det övergripande målet är att genom samverkan stärka samhällsutvecklingen och öka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter inom ramen för genomförandet av Agenda 2030. Fokus är att öka förståelsen för gemensamma utmaningar på området, i Sverige och i partnerländerna. Projektet är ett utbyte, där svenska kompetenser möter andra länders kompetenser. Detta sker i vad som brukar kallas ”kvadrupel helix” där experter från offentlig sektor, akademi, ideell verksamhet och näringsliv under två år arbetar fram lösningar på reella problem för ökad trygghet och säkerhet i de fyra länderna.

Satsningen startade hösten 2019 med en workshop i Medellín, Colombia dit ett 50-tal experter från de fyra länderna bjöds in. Under workshopen presenterade sex så kallade ”case owners” (företag och statliga organisationer) konkreta problem kopplade till trygghet i kollektivtrafiken som de har mandat att lösa. De inbjudna experterna formerades sedan i grupper som under två års tid ska samarbeta för att hitta lösningar till problemen.

Genom organisationen Impact Hub arbetar SI vidare med de sex projekt som kom ur workshopen i syfte att i slutet av 2021 kunna presentera en handbok och rapport kring hur frågor om trygghet i samhället kan lösas genom flerpartssamverkan.

De sex projekten och dess pågående lösningsförslag är:

Övergrepp och sexuella trakasserier på specifika busstationer i Bogotá. En digital utbildning för busschaufförer kring ämnet och hur de ska agera för att förhindra övergrepp planeras.

Vandalisering av bussar i Barranquilla skapar otrygga miljöer för resenärer. En satsning för att bjuda in representanter från civilsamhället till att bidra med lösningsförslag pågår.

En kaotisk transitstation i staden Naucalpan de Juárez, i delstaten Mexiko, leder till långsamt flöde av resenärer och ökade brottsnivåer. En fyrastegsplan implementeras i syfte att förbättra de publika ytorna på stationen, skapa incitament för bussbolag och resenärer att nyttja stationen, skapa regelverk för att upprätthålla önskat beteende samt att formalisera närvaron av gatuförsäljare i området.

Många resenärer blir rånade på hållplatserna längs en busslinje i staden Fortaleza, Brasilien. Upprustning av hållplatserna med bland annat kameror och fasta direktlinjer till en hjälptelefon pågår.

Bristfälliga gångvägar och otillfredsställande infrastruktur i staden Brasilia skapar en osäker miljö som hindrar kvinnor från att promenera och använda kollektivtrafiken. Genom att skapa förutsättningar för dialog och samarbete mellan myndigheter, civilsamhälle och universitet kan frågorna kring kvinnors säkerhet hanteras simultant från flera vinklar.

Öppen droghandel i och runt pendeltågstrafiken i Stockholm skapar en osäker miljö för resenärer. En workshopserie med relevanta aktörer inom olika sektorer med kopplingar till det aktuella området samt trygghetsvandringar har påbörjats.

Under 2021 erbjuds alla projektdeltagare en möjlighet att lära sig använda konceptet design thinking. Inspirerande seminarier genomförs även digitalt, allt i syfte att säkerställa kunskapsdelning mellan deltagarna.

Urban Challenges – Making public transport safe for all avslutas i december 2021.

Projektet drivs inom ramen för SI:s verksamhet med Agenda 2030 och fokuserar på mål 11.2. Projektet syftar även till att skapa inkluderande och multilaterala samarbeten i enlighet med UD:s handlingsplan för Latinamerika.