Urban Challenges – Making public transport safe for all

Urban Challenges är ett treårigt internationellt samverkansprojekt med representanter från Brasilien, Colombia, Mexiko och Sverige. Målet är att verka för tryggare och säkrare kollektivtrafik med fokus på människor i utsatta situationer: kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre.
Urban Challenges' logotype

Under 2019 genomförde Svenska institutet en enkätstudie där respondenter från Mexiko, Colombia, Brasilien och Sverige fick svara på frågor kring sin vardag och närmiljö. Majoriteten av de tillfrågade angav att säkerhet är det största problemområdet och att de upplever stort otrygghet i kollektivtrafiken. Utifrån denna studie skapades projektet Urban Challenges – Making public transport safe for all.

Det övergripande målet är att stärka samhällsutvecklingen och öka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter inom ramen för genomförandet av Agenda 2030. Fokus har varit att öka förståelsen för gemensamma utmaningar på området, i Sverige och i partnerländerna. Projektet är ett utbyte, där svenska kompetenser möter andra länders kompetenser. Detta sker i vad som brukar kallas en ”kvadrupel helix” av experter från offentlig sektor, akademi, ideell verksamhet och näringsliv, som under två år ska arbeta fram lösningar på reella problem för ökad trygghet och säkerhet i de fyra länderna.

Svenska institutet arbetar tillsammans med de svenska ambassaderna och Business Sweden i respektive länder samt med KTH, UN-Habitat, Impact Hub och Gather. Tillsammans utsågs ett 50-tal deltagare som träffades under en workshop i Medellín i Colombia i november 2019. Under workshopen presenterade projektägare från Brasilien, Mexiko, Colombia och Sverige sex utmaningar som de står inför kopplade till trygghet i kollektivtrafiken. Utmaningen från Sverige representeras av MTR Sverige. De medverkande delades där in i grupper, så kallade ”case solvers” som fram till och med 2021 ska arbeta vidare med projekten.

De sex projekten är:

  • Övergrepp och sexuella trakasserier på specifika busstationer i Bogotá.
  • Vandalisering av bussar i Barranquilla skapar otrygga miljöer för resenärer.
  • En kaotisk transitstation i staden Naucalpan de Juárez, i delstaten Mexiko, leder till långsamt flöde av resenärer och ökade brottsnivåer.
  • Många resenärer blir rånade på hållplatserna längs en busslinje i staden Fortaleza, Brasilien.
  • Bristfälliga gångvägar och otillfredsställande infrastruktur i staden Brasilia skapar en osäker miljö som hindrar kvinnor från att promenera och använda kollektivtrafiken.
  • Öppen droghandel i och runt pendeltågstrafiken i Stockholm skapar en osäker miljö för resenärer.

Projekten är konkreta, så att lösningar kan arbetas fram inom den stipulerade tvåårsperioden. Inom tidsramen ska även en första implementering av lösningen att tas i bruk. Efter workshopen i november kommer arbetet att genomföras i ett digitalt verktyg, men de sex grupperna kommer även att ges möjlighet att träffas några gånger under projektperioden. Projektägarna från respektive land ansvarar för att förse sin projektgrupp med lokal kunskap, information och stöd för implementering.

Urban Challenges – Making public transport safe for all avslutas i december 2021.

Projektet drivs inom ramen för SI:s verksamhet med Agenda 2030 och fokuserar på mål 11.2. Projektet syftar även till att skapa inkluderande och multilaterala samarbeten i enlighet med UD:s handlingsplan för Latinamerika.