Hur kan vi främja hållbart samarbete mellan Östersjöregionen och Ukraina?

Torsdagen 8 december anordnade Svenska institutet, tillsammans med Statsrådsberedningen, en konferens med fokus på hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan bidra till att stötta Ukraina. Statsrådsberedningen är för närvarande ordförande för strategin.
Personer som står på en scen och några personer som syns på en skärm.

Konferensen syftade till att utforska hur makroregionala strategier, såsom EU:s strategi för Östersjöregionen, kan främja nya hållbara samarbeten som inkluderar ukrainska intressenter. Genom konferensen initierades en dialog kring konkreta teman i linje med Ukrainas behov, där samarbeten skulle kunna utvecklas.

Förmiddagen inleddes med konferensdel där ungefär 250 personer främst från Östersjöregionen och Ukraina deltog online. Statssekreterare för EU-frågor, Christian Danielsson, inledningstalade. Det stod klart att samarbetet inom Europa och i Östersjöregionen aldrig har varit viktigare.

Ukrainas statssekreterare för EU-integration, Ihor Korkhovyi, poängterade hur Ukraina har spelat, och kommer att spela, en stor roll inom den europeiska säkerhetsordningen. Arbetet med återuppbyggnad av landet blir kostsamt men Korkohvyi underströk vikten av att inte bara tala om en fysisk sådan, utan även om en återuppbyggnad av beteenden och värderingar – rättsstatens principer. Korkohvyi pekade på vikten av att säkerställa att intressenter på alla nivåer involveras i den processen.

Europeiska Kommissionen, representerad av Moray Gilland, betonade värdet av att involvera såväl civilsamhället som unga, i plattformar där EU-aktörer möts som likar och där även icke EU-medlemsländer får bättre inblick i EU-arbetet.

Torbjörn Becker, direktör för Östekonomiska Institutet vid Handelshögskolan (SITE) i Stockholm, gav en inblick i diskussionen kring Ukrainas framtida återuppbyggnad. Han betonade också vikten av att bibehålla nätverk och kontakter. Ett exempel på ett nätverk av stor betydelse är det regionala nätverk SITE driver som även Ukraina ingår i och där SI är en av flera finansiärer.

Från ukrainskt håll deltog Nadija Afanasieva, direktör vid Ukrainian Institute of International Politics, som framhöll viktiga områden för samarbete såsom energisäkerhet, infrastruktur, utbildning och säkerhet.

Kurt Bratteby, chef för avdelningen för internationella relationer, på SI pekade på SI:s roll som finansiär av samarbeten i regionen där Ukraina har deltagit under lång tid.

– Vi har upparbetade nätverk i regionen vilka är avgörande i denna situation. Nu krävs en tät dialog, inte minst med ukrainska parter, för att kunna möta de behov som finns och på så sätt stötta ett återuppbyggande av landet, sa Kurt Bratteby.

På eftermiddagen anordnade policysamordnare inom EU:s strategi för Östersjöregionen en workshop inom fyra tematiska områden för intressenter från både Östersjöregionen och Ukraina. Workshoppen utmynnade i konkreta förslag och tankar kring fortsatt dialog och samarbeten inom distansundervisning, utbildning av medicinsk personal, cirkulär ekonomi och sjöfart. De förslag och tankar som togs fram kommer att ligga till grund för fortsatt diskussion och utformande av samarbeten.

Fakta:

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett nytt program inom vilket SI erbjuder finansiering för samarbete mellan EU-länder runt Östersjön och länder i EU:s östliga grannskap.