Med anledning av invasionen i Ukraina – hur arbetar Svenska institutet i regionen?

Sverige har kraftfullt fördömt den Ryska Federationens attack mot Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Här beskriver vi Svenska institutets verksamhet i Ryssland och Ukraina och de förändringar som nu genomförs.
Parliament and government buildings

SI bedriver sedan länge verksamhet och finansierar flera projekt i Ukraina och Ryssland. Vi följer nu noga utvecklingen, de besked som kommer från regeringen och utvärderar kontinuerligt hur verksamheten i regionen bäst kan upprätthållas.

Den ytterst allvarliga situationen i regionen för med sig konsekvenser som för närvarande inte kan överblickas och en långsiktig påverkan på SI:s verksamhet återstår att bedöma då händelseutvecklingen är snabb och skiftande. Eventuella nyheter och/eller förändringar kommer att publiceras på webbplatsen si.se.

SI:s verksamhet i Ryssland är en del i regeringens strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland. Den finns att läsa i sin helhet på regeringen.se:  Inom ramen för strategin finansierar Svenska institutet bland annat kommunikationsinsatser om Sverige på ryska men även ett brett mellanfolkligt samarbete inom kultur, media och civilsamhälle:

SI fortsätter att stödja projekt som enligt regeringens strategi, involverar aktörer inom media, civilsamhälle och kulturliv som arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter. Det kan exempelvis vara journalistorganisationer som verkar för yttrandefrihet och fria media. Dessa krafter behöver stöd.

Allt stöd som involverar statliga och offentliga ryska aktörer avbryts nu omedelbart. För SI:s del innebär det till allra största del att akademiska samarbeten mellan lärosäten och stödet till svenskundervisning vid statliga ryska universitet dras in.

Svenska institutets projektstöd, stipendier och ledarskapsprogram inkluderar också i flera fall Ukraina. Vi följer även utvecklingen för dessa insatser noga och kommer fortsätta att stötta organisationer, projekt och individer på de sätt som är möjligt.

Arbetet i regionen i korthet:

  • SI följer utvecklingen och de direktiv som kommer från regeringen.
  • SI fortsätter att arbeta för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter enligt den strategi för Ryssland som är beslutad av svenska regeringen.
  • Allt stöd till statliga och offentliga ryska aktörer avbryts.
  • Stödet till svenskundervisning vid statliga ryska universitet dras in.