Mediebilden av Sverige under maj 2022

Svenska institutets månadsrapporter ger en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av länder.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

Under maj var rapporteringen om Sverige betydligt mer omfattande än under föregående månad i
alla länder förutom Danmark. Flest artiklar om Sverige publicerades i Ryssland, där rapporteringen
var ungefär fyra gånger så omfattande som en genomsnittlig månad. Även i övriga länder var
rapporteringen på betydligt högre nivåer än den brukar vara.

Internationella medier i alla länder har haft ett mycket stort fokus på Sveriges process mot en
ansökan till Nato, som tycks ha trängt undan andra ämnen, då frågan dominerar månadens
nyhetsrapportering. Inriktningen på rapporteringen skiljer sig dock delvis åt mellan länderna. Den
främsta skiljelinjen går liksom tidigare mellan å ena sidan Ryssland och å andra sidan övriga
länder. Gemensamt för alla länder är dock att händelseutvecklingen i Sverige följs noggrant samt
att det förekommer en del analyser och kommentarer till Sveriges vägval.

Läs rapporten här: Mediebilden av Sverige maj 2022