Ny handlingsplan för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen har fått en ny handlingsplan som kan ge ytterligare drivkraft till samarbetet i regionen. Förhoppningen är att den även öppnar möjligheter för nya grupper att engagera sig för att möta Östersjöregionens utmaningar.

För 12 år sedan beslutade EU:s medlemsländer om en gemensam strategi för Östersjöregionen. Handlingsplanen har sedan dess skrivits om flera gånger. Nu har en ny handlingsplan antagits.

– Generellt ville man göra strategin mer lättillgänglig. Det finns en förhoppning om att inte bara experter ska förstå vad som görs inom policyområdena, säger Annika Claesson, Svenska institutet.

EU:s strategi för Östersjöregionen handlar i grunden om att länderna i regionen ska samarbeta kring gemensamma utmaningar för att nå strategins övergripande målen om att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet i regionen. Till exempel samarbeten kring energi, kultur, utbildning, innovation och transport. Totalt finns idag 14 sådana policyområden.

– Med den nya handlingsplanen harmoniseras arbetssättet inom varje policyområde. Ett större ansvar läggs på medlemsländerna. Därtill ska ”stuprör” motverkas genom att samverkan mellan policyområdena främjas. I den nya handlingsplanen framgår det även hur respektive policyområde bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Två konkreta nyheter handlar om klimat och samarbeten med grannländerna Belarus, Island, Norge och Ryssland. Det har kallats att klimatfrågor och grannar ska ”mainstreamas”.

– I praktiken betyder det att varje policyområde förväntas arbeta med klimatfrågor, och att de förväntas involvera grannländerna i Östersjöregionen i olika samarbeten, säger Annika Claesson.

Den nya handlingsplanen kommer att ha betydelse för de projekt i Östersjöregionen som drivs med finansiering från Svenska institutet.

– Vi tror på mer tvärsektoriella samarbeten. Till exempel att partnerskap tar sig an utmaningar genom att inkludera flera olika sektorer och nivåer i samhället. Svenska institutet ser gärna även att man fokuserar på att integrera klimatfrågor och att man inkluderar grannländerna Ryssland och Belarus i sitt samarbete, säger Annika Claesson.

För den som vill fördjupa sig i den nya handlingsplanen rekommenderar hon de seminarier och workshoppar som Svenska institutet sedan 2019 ordnar för svenska målgrupper tillsammans med Tillväxtverket, Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Universitets- och högskolerådet.

– Seminarierna och workshopparna handlar om att öka kunskapen i Sverige om EU:s strategi för Östersjöregionen. I årets träffar kommer vi även att ta upp förändringarna i den nya handlingsplanen.

– Vi vill visa på möjligheter som strategin erbjuder för att den egna organisationens transnationella samarbeten ska bli mer strategiska och bättre integrerade i det ordinarie utvecklingsarbetet. Under året kommer vi att ta upp hur strategin kan kopplas till EU:s prioriteringar såsom gröna given, social hållbarhet och digitalisering. Vi informerar också om hur EU:s olika finansieringsprogram kan användas för samarbeten som bidrar till strategins mål.

Intresset för träffarna har hittills varit väldigt stort. Inför seminariet den 15 april har mer än 120 deltagare anmält sig.

– Jag tror att det i och med den nya handlingsplanen finns möjligheter som kan resultera i impulser och drivkrafter till viktiga samarbeten, där nya grupper såsom unga, civilsamhället, näringslivet och andra samverkar mot strategins mål, avslutar Annika Claesson.

Fakta

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009 och är en av EU:s så kallade makroregionala strategier. De tre övergripande målen rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet, implementeras genom 14 policyområden. Läs mer om den nya handlingsplanen på strategins hemsida.

Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen syftar bland annat till att öka svenska aktörers medverkan i genomförandet av Östersjöstrategin. Svenska institutet genomför tillsammans med andra svenska myndigheter och organisationer, seminarier och workshoppar för svenska målgrupper för att öka kunskapen om EU:s Östersjöstrategi  Mer information finns på vår evenemangssida om kommande seminarier och workshoppar. 15 april genomförs årets första seminarium och 25 maj genomförs årets första workshop.