Östersjöregionen kraftsamlar för en grön omställning

Mellan 27 september och 1 oktober samlas Östersjöregionen för en årlig konferens med fokus på regionens framtid och lösningar för att bidra till en grön omställning.
Bild över Sverige från ovan.

Länderna kring Östersjön står inför gemensamma utmaningar såsom till exempel att ett förorenat hav, klimatförändringar och gränsöverskridande brottslighet. I och med EU-utvidgningen 2004 då Estland, Lettland, Litauen och Polen blev EU-medlemmar, blev Östersjön nära nog ett innanhav i den Europeiska unionen. Betydelsen av att åtta av nio länder runt Östersjön nu var EU-medlemmar uppmärksammades tidigt. Europaparlamentet föreslog redan 2006 att en strategi för Östersjöregionen skulle utarbetas.

EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs 2009, handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – att dra nytta av de möjligheter som ett ökat samarbete ger. Inget land kan ensam lösa Östersjöns miljöproblem men tillsammans kan länderna göra framsteg för att t.ex. stoppa övergödningen, minska utsläpp av farliga ämnen och förhindra oljeolyckor.

Förutom havsfrågorna omfattar strategin många andra gemensamma utmaningar och möjligheter. Oavsett om det handlar om transportlösningar, gemensamma utbildningssatsningar eller miljöfrågor är utgångspunkten alltid densamma: vi löser våra gemensamma utmaningar på ett bättre sätt om vi arbetar tillsammans. Länderna delar på ansvaret vad gäller genomförandet av strategin. Runt om i regionen genomförs samarbeten som syftar till att nå strategins mål om att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Varje år samlas regionen för att diskutera vad som åstadkommits hittills och reflektera kring det framtida arbetet. Nästa vecka anordnas det 12:e årliga forumet från 27 september till 1 oktober 2021 – för andra gången online. Totalt arrangeras runt 40 olika aktiviteter och mer än 1000 deltagare har redan anmält sig.

Årets övergripande tema är grön omställning och de ord som karaktäriserar det årliga forumet är ”Förnyelse, återhämtning och omstart”. Man vill förnya intresset för strategin, uppmana till gemensam återhämtning efter corona pandemin och göra en omstart för en grönare och mer resilient region.

Svenska institutet arrangerar ett webinar 29 september tillsammans med Nordregio, sekretariatet för Union of the Baltic Cities och sekretariatet för Euroregion Baltic. Webinariet fokuserar på hur man kan öka engagemang från olika intressenter att medverka i nya initiativ inom EU:s strategi för Östersjöregionen relativt den gröna omställningen. Webinariet ger en översikt över hur engagemanget ser ut idag inom EU:s Östersjöstrategi och vilka modeller för samverkan som finns. Det tar även upp praktiska exempel, verktyg och metoder från projektet Umbrella 2.0. Målet är att ge en överblick över både teoretiska och praktiska exempel på hur intressenter kan engageras över olika sektorer och nivåer samt hur t.ex ungdomsmedverkan kan främja grön omställning. Webinariet innehåller även en interaktiv del där deltagarna får möjlighet att reflektera med varandra baserat på sina egna erfarenheter.

Svenska institutet stöder samarbetet i Östersjöregionen genom att bl.a. finansiera organisationer som vill initiera projektsamarbeten vilka bidrar till att nå målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom bidrar Svenska institutet aktivt till genomförandet av strategin med ledarskapsprogram såsom Baltic Leadership Programme.

Mer information

Svenska institutet anordnar ett seminarium med namnet ”Enhancing stakeholder and citizen engagement within the EUSBSR Green Transition” den 29 september kl.10-12. Anmäl dig via årsforumets hemsida. 

Läs mer om EU:s strategi för Östersjöregionen. 

Läs mer om Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen.