Promise 4 – Med barnets bästa i fokus

Projektet Promise 4, har möjliggjort samverkan och utbyte mellan Armenien, Estland, Moldavien, Sverige samt ett existerande nätverk gällande Barnahusmodellen. På ett Barnahus samlas alla relevanta myndigheter under ett och samma tak så att barn som drabbats av eller bevittnat våld endast behöver berätta sin historia en gång, i en barnvänlig miljö.
Behandlingsrum Barnahus Estland

På ett Barnahus samarbetar olika yrkeskategorier inom till exempel brottsbekämpning, straffrätt, barnskydd samt sjuk- och psykvård för att tillsammans bedöma barnets situation och besluta om uppföljningen. Alla länder runt Östersjön och totalt mer än 20 europeiska länder har nu aktiva Barnahus eller liknande tjänster. Till stöd finns Barnahus Network, som har koordinerats av Östersjöstaternas råd (CBSS). CBSS är även  projektägare för PROMISE 4 projektet.  Barnahus Network verkar för att harmonisera och befästa god Barnahus-praxis över hela Europa. Genom projektet PROMISE 4 stöttar de Estland, Armenien och Moldavien i att ta nästa steg i Barnahusutvecklingen, baserat på resurser och erfarenheter från Barnahus Network. Merit Korbe, som är chef för Barnahusservice på Socialförsäkringsnämnden i Estland delar med sig vad projektet, finansierat av Svenska institutet, betytt för dem.

Barnahus i Estland

I Estland finns fyra Barnahus, ett i varje väderstreck. Barnahus i Estland är en offentlig service inom Socialförsäkringsnämnden. Det första öppnade 2017, som ett pilotprojekt i Tallinn. I Estland riktar sig Barnahus mot barn som utsatts för sexuella övergrepp, eller misstänks för sexuella övergrepp, men också barn som har skadligt sexuellt beteende. Att Barnahusen sätter barnets behov i centrum märks inte minst genom inredningen. Merit Korbe, berättar att barn har fått vara med och bestämma inredningen vilket märks genom bilderna på väggarna, ritade av barn, i barnhöjd. Barnhöjd är det förresten på allt från klädhängare till informationsskyltar. Till och med doften finns det en tanke bakom – den ska vara så neutral och så lik ett vanligt hem som möjligt. I rummet där de medicinska undersökningarna görs hänger vackra fjärilar ner från taket, enligt önskemål från ett barn som själv varit med om en medicinsk undersökning.

Bild på Merit Korbe
Bild på Merit Korbe Foto: Barnahusen i Estland.

Lärandeprocessen mellan länderna

– Vi har haft flera inspirerande utbildningar tillsammans med de andra länderna i nätverket, några var online och en var på plats, här i Estland. Det var väldigt givande att vi fick träffas i verkliga livet, dela utmaningar och arbeta tillsammans för att utveckla nya verktyg. Man känner att problemen är desamma och att vi delar dem. Det enda jag önskar är att vi kunde ha fler utbyten då det stimulerar nya idéer. Vi har också kunnat låna in experter av varandra. Vi hade exempelvis ett komplicerat fall där det var en bra erfarenhet med externa åsikter, idéer och frågor, säger Merit Korbe.

Betydelsen av ett transnationellt projekt

– Det har varit avgörande, både för mig och teamet att vi är en del av något större. Vi kan lära mycket av hur Barnahusmodellen har anpassats och fungerar i andra länder. Att vara en del av ett transnationellt nätverk är viktigt. Det är inspirerande att vi har samma mål – att lära och dela med oss av vår kunskap för att förbättra systemet.

Aktiviteter i projektet

– Höjdpunkten på året var när de andra ländernas deltagare kom på studiebesök till Estland. Det blev tre dagar med gruppdiskussioner, välorganiserat praktiskt arbete, olika specialisters idéer och tvärvetenskapligt samarbete. Deltagarna besökte ett Barnahus och det fanns även möjlighet att nätverka. Projektet har också lett till att vi nu kommunicera experter emellan, vi vet att vi delar utmaningar och stärker varandra. Vi känner att vi kan vara mer öppna och trygga inom detta sammanhang och vågar dela med oss.

– Vi har även arbetat med en IT-avatar, som utvecklats inom ramen för andra projekt bland annat ett projekt finansierat av SI. Avataren är ett verktyg som används för att utbilda yrkesverksamma om hur de håller samtal eller förhör med utsatta barn. Den har hjälpt oss att förbättra oss i vår roll som specialister. Det är positivt att den kan användas var som helst och när som helst.

Därför är Barnahusmodellen viktig

– Barnen är traumatiserade när de kommer hit, så det är viktigt att vi har ett arbetssätt som inte traumatiserar dem ännu mer. Vi har en tvärvetenskaplig och barnvänlig metod som verkligen fungerar. Barnen litar på oss, de känner sig trygga och trivs med att vara här. När jag ser vad som händer med andra barn, till exempel dem som råkat ut för olika former av barnmisshandel, blir jag inspirerad att utvidga modellen. Den har visat att barnens röst spelar roll, avslutar Merit Korbe.

 

Fakta

Inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme finansierar SI projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Programmet utlyser två olika typer av bidrag för samarbete i Östersjöregionen vid olika tillfällen: såddfinansiering och samarbetsprojekt.

En utlysning gällande samarbetsprojekt öppnar 15 november 2023 och stänger 15 februari 2024. Läs mer på programmets hemsida.

16 november anordnar Svenska institutet ett informationsseminarium för dig som planerar att söka medel. Anmäl dig i denna länk.