Samtalet om Sverige i utlandet 30 april–5 maj

WHO lyfter Sverige som potentiell modell för andra länder och konstgödslad park väcker munterhet. Här svarar Cecilia Andrae, senior rådgivare på enheten för Sverigebildsanalys, på några frågor kring den senaste veckans rapportering om Sverige utomlands.

Intresset för Sverige och den svenska strategin i förhållande till coronapandemin är stort i internationell nyhetsmedia och sociala medier. Svenska institutet har utökat bevakningen av Sverigebilden i utlandet under coronapandemin. I veckovisa rapporter redovisar vi vad som sägs om Sverige på 12 språk. Här svarar Cecilia Andrae, senior rådgivare på enheten för Sverigebildsanalys, på några frågor kring den senaste veckans rapportering om Sverige utomlands.

Cecilia Andrae, senior rådgivare, enheten för Sverigebildsanalys
Cecilia Andrae, senior rådgivare, enheten för Sverigebildsanalys

Varför finns det ett sådant intresse kring Sveriges hantering av coronapandemin i internationell media?

Att Sverige har valt en strategi som inte innebär lock-down väcker stort intresse i omvärlden. Sveriges strategi står ut, eftersom de flesta andra länder har valt att stänga ner stora delar av samhället och låta människor vara i karantän. Vi märker också ett stort intresse för bakgrunden till Sveriges strategi, t ex vårt samhällsstyre och den tillit som finns mellan medborgare och stat, och mellan medborgare.

Vilka händelser eller vinklar står ut i bevakningen förra veckan, 30 april – 5 maj?

En av de händelser som i störst utsträckning plockades upp i internationella nyhetsmedier var att en representant från världshälsorganisationen WHO vid en presskonferens sade att Sveriges strategi kan vara en möjlig framtida modell för en mer långsiktig hantering av pandemin. Även beslutet om att sprida hönsgödsel i Stadsparken i Lund har blivit uppmärksammat i många länder. Likaså väckte en kritisk tweet från president Donald Trump 30 april uppmärksamhet, särskilt i amerikanska nyhetsmedier. I övrigt är det intressant att notera att nyhetsrapporteringen fortsatt till stor del är neutral, men samtidigt var något mer positiv än tidigare veckor. Detta sammanfaller med att andra länder successivt öppnar upp.

Det är intressant att notera att nyheter som är antingen mer positiva eller mer negativa verkar väcka störst intresse. Exempel är WHO:s kommentar och att dödsfallen inom Sveriges äldrevård ofta plockas upp i rapporteringen. Det är också intressant att enskilda personer får så stort medialt utrymme. Från svensk sida har t ex olika regeringsföreträdare och inte minst statsepidemiologen Anders Tegnell både citerats och intervjuats ofta.

Varför följer SI rapporteringen om Sveriges hantering av corona?

För att vi ska förstå förutsättningarna för Sverige att agera internationellt och vara en intressant partner till andra länder är det viktigt att förstå hur Sverige omnämns och uppfattas i omvärlden. Det är också viktigt att känna till vad som skrivs om Sverige just nu, för att kunna dra slutsatser om vad som kan vara intressant att kommunicera från svensk sida. När det gäller bilden av Sverige vet vi att den överlag är positiv. Vi vet också att det finns många faktorer som påverkar bilden av ett land. Att det nu skrivs mycket om Sverige, såväl neutralt, som ibland något mer negativt eller positivt, kan på sikt påverka bilden i olika riktningar.

Läs rapporten om samtalet om Sverige i utlandet 30 april – 5 maj här.