Samtalet om Sverige i utlandet 30 september – 13 oktober

Överlag bedöms intresset för Sveriges hantering av coronapandemin vara relativt svalt utifrån antal artiklar jämfört med tidigare under året. Tonaliteteten är överlag fortfarande neutral med vissa positiva och negativa inslag. Fokus i innehållet i rapporteringen är att smittspridningen ökar i Sverige och att det kan bli aktuellt med nya restriktioner. I några fall lyfts olika aspekter av svensk välfärd kopplat till förmågan att hantera coronapandemin, samt utvecklingen av svensk ekonomi. Andra nyheter kopplade till Sverige handlar bland annat om sport, migration och kriminalitet. Det förekommer också rapportering om Nobelpriset.

I Svenska institutets senaste rapport om samtalet om Sverige i utländsk nyhetsmedia och i sociala medier framgår att intresset för landets hantering av coronapandemin är relativt svalt jämfört med tidigare under året.

USA och Storbritannien

Rapporteringen om Sverige och coronapandemin är på en låg nivå och har i Storbritannien minskat jämfört med föregående period. Tonaliteten är neutral med positiva inslag. I båda länderna rapporteras om situationen i Sverige med ökad smitta. Det finns en fortsatt nyfikenhet inför situationen i Sverige när det kommer till bl a ändringar i restriktioner och inverkan på ekonomin, men i mycket mindre omfattning än under våren och tidigt under sommaren. Bland mindre, nätbaserade amerikanska medier syns en ökning i antal opinionstexter som är positiva till den svenska strategin.

Norge, Danmark och Finland

Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har under perioden utgjort mellan en tredjedel och en sjättedel av alla artiklar om Sverige. Det innebär en minskning i Finland och Danmark, och samma nivåer i Norge. Tonaliteten har i likhet med tidigare perioder överlag varit neutral. Rent återrapporterande artiklar om utvecklingen kring antalet smittade och döda är numera få. Jämförelser av coronastrategier i olika länder fortsätter, om än i begränsad utsträckning. I viss mån tas situationen i Sverige under våren upp igen, med situationen på äldreboenden och arbetssituationen för sjukvårdspersonal, främst i Norge och Finland. Samtidigt har antalet artiklar om svenska forskningsresultat kring covid-19 ökat. Denna period rör det antikroppar i alpackor samt effektivare munskydd. I Danmark uppmärksammas de danska reserestriktionerna igen, med anledning av det stundande höstlovet i Danmark.

Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland

Nyhetsrapporteringen om Sverige har under den senaste perioden varit mindre omfattande på spanska och franska sett till volym. På spanska handlar en mindre andel av den senaste veckans publiceringar om Sverige om coronapandemin och detsamma gäller i fransk nyhetsrapportering. I italienska nyhetsmedier är omfattningen av nyhetsrapporteringen om Sverige den senaste perioden ungefär oförändrad, och ett fåtal artiklar handlar om Sverige om coronapandemin. Rapporteringen är neutral eller positiv på spanska, italienska och franska. På tyska har dock rapporteringen om Sverige ökat den senaste perioden, varav cirka hälften av rapporteringen är corona-relaterad.

Ryssland, Ungern och Polen

Antalet artiklar om Sverige ökade på alla språken. På polska ökade även andelen artiklar om Sverige och coronapandemin och utgjorde under den senaste perioden en majoritet av artiklarna. På ungerska och ryska var andelen artiklar om Sverige och coronapandemin istället mindre än under föregående period och en majoritet av artiklarna tar upp andra ämnen. Rapporteringen om Sverige och coronapandemin har huvudsakligen haft en neutral eller positiv tonalitet. Det förekommer under perioden rapportering om lägre smittspridning i Sverige än i övriga Europa samtidigt som det också noteras att smittspridningen nu ökar i Sverige och att det kan bli aktuellt med nya restriktioner. Andra nyheter om Sverige handlar bland annat om sport samt migrations- och integrationsrelaterade frågor.

Arabiska

Liksom under förgående period förekommer relativt få artiklar om Sverige i stora regionala arabiskspråkiga nyhetsmedier. I de artiklar som är kopplade till Sverige och coronapandemin är tonaliteten neutral. Det redogörs bl a för den stora ökningen av coronafall i Sverige sedan juni. I något fall uppges pandemin ha lett till en ökad våg av främlingsfientlighet riktad mot människor från Ostasien, även i Sverige. Andra vanligt förekommande teman i rapporteringen handlade om Stockholmsavtalet i Jemen och Malmö Arab Film Festival (MAFF) som är inne på sitt tionde år som festival.

Läs rapporten Samtalet om Sverige: Sverige och coronapandemin i internationella nyhetsmedier och sociala medier 30 september – 13 oktober  
Läs tidigare rapporter om Sverige och covid-19 i internationell nyhetsbevakning