SI Creative Partnerships Programme sätter mänskliga rättigheter på kartan

Vad har ett projekt för att tackla drogberoende i Kenya gemensamt med ett förintelsemuseum i Serbien? Svar: båda finansieras av SI Creative Partnerships Programme. Med SI:s nya program har fältet öppnats upp för sökande från fler länder och för projekt som bedriver arbete kring många olika mänskliga rättigheter.

SI Creative Partnerships Programme stödjer projekt som ska stärka demokrati, mänskliga rättigheter och/eller yttrandefrihet i Afrika, MENA-regionen, Västra Balkan och Turkiet samt Östeuropa.  Sökande ska vara en svensk organisation som driver projektet tillsammans med tematiskt relevanta samarbetsparter i utlandet. Programmet ersätter det tidigare projektstödet Creative Force som fokuserade på kultur och media.   Med SI Creative Partnerships Programme är det också möjligt att ansöka om pengar för att bedriva projekt med hjälp av kultur och media, men då som ett av flera tänkbara verktyg.

Juan Obregon arbetar på Emmaus i Stockholm. Organisationen har fått stöd för ett projekt som ska stärka medborgerliga rättigheter i Tunisien genom digital aktivism och konst. Människorättsförsvarare kommer genom projektet att tränas i mobiljournalistik och i att dokumentera människorättskränkningar.

– För en liten organisation som Emmaus, som är beroende av finansiering från flera olika håll, erbjuder SI en tydlig profil för vad och hur man kan söka pengar. Det är också mycket bra att det, efter ett pilotprojekt som vårt, är möjligt att söka pengar för större samarbetsprojekt genom andra stöd från SI, säger Juan Obregon.

Såddfinansiering är ett alternativ för den som vill starta upp ett mindre projekt. I år fick till exempel den svenska organisationen Support Action Centre for Peace and Development 200 000 kr för att bygga upp ett projekt tillsammans med kvinnor i nordvästra Syrien. Genom projektet ska kvinnorna ges verktyg i deltagande ledarskap för att kunna driva rättighetsfrågor.

-Såddfinansieringen från SI har ett mycket stort värde för oss som vill bidra till demokrati, rättvisa, fred, och kvinnors rättigheter i Mellanöstern. Genom projektet får vi möjlighet att pröva nya idéer. Finansieringen från SI har möjliggjort vårt projekt med att stärka kvinnors ledande roll i arbetet för trygga bostäder för tusentals fattiga, ensamstående kvinnor som är särskilt drabbade av jordbävningen i nordvästra Syrien i februari 2022, säger Shaima Madboly, verkställande direktör för Support Action Centre for Peace and Development.

SI stödjer också samarbetsprojekt i form av större projekt som ska bidra till kunskapsutbyte och kapacitetsstärkning hos en partnerorganisation eller målgrupp. I år tilldelades exempelvis Göteborgs Universitet nära två miljoner kronor för att genomföra ett samarbetsprojekt i Ukraina. Över en miljon frivilliga strider för Ukraina och skolningen i internationell rätt är minimal. Projektet går därför ut på att ta fram en studieplan åt försvarshögskolor som kan utbilda personal i mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Ett såddprojekt ska ha som tydlig ambition att kunna växlas upp till ett samarbetsprojekt. Ett sådant exempel är organisationen Green Forum som, tillsammans med civilsamhällesorganisationer i Zambia, bedriver ett samarbetsprojekt som kommit ur ett såddprojekt. I Zambia gör strukturella hinder att det är svårt för kvinnor att nå ledande positioner inom politiken. Men genom att skapa en koalition från kvinno- och ungdomsledda civilsamhällesorganisationer hoppas man nå konkret förändring, bland annat genom att ta fram en gemensam handlingsplan över vilka policyer som måste förändras för att kvinnor ska ges ett större utrymme inom politiken.

Inom SI Creative Partnerships Programme kan projektpartner finnas i både civilsamhälle, privat och offentlig sektor och också utgöras av formella och informella kulturaktörer, journalistnätverk eller mediaorganisationer. Ett exempel är Medieinstitutet FOJO:s projekt i Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Kosovo. De arbetar för att förbättra säkerheten för journalister.

-Vi utbildar mediechefer i alla fyra länder och civilsamhällesorganisationer inom media. Vi hoppas på så vis nå både journalistkåren, som kan bygga kompetens inom säkerhet, och att civilsamhällesorganisationerna når strukturell förändring genom att lyfta frågorna med lagstiftare. Det är stora problem med journalisters säkerhet i området och en styrka att vi bedriver ett tvärregionalt projekt. Nyss hade vi uppstart online och då sa många deltagare att vi är de enda som lyfter frågorna om säkerhet på ett holistiskt sätt, inklusive den psykologiska säkerheten, trots att de arbetar i en extremt svår miljö, säger Veronika Menjoun, regionchef för Europa på FOJO.

SI Creative Partnerships Programme finansierar projekt som:

  • syftar till att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och/eller yttrandefrihet i något av programländerna.
  • ska stärka kapaciteten hos aktörer med mandat att driva förändring inom sin organisation eller sitt nätverk i programlandet.
  • omfattar kunskapsutbyte, nätverksbyggande och/eller innovativ metodutveckling mellan parterna.
  • är hållbart. Det innebär att metoderna och resultaten finns kvar och fortsätter verka när projektet är slut.
  • har en stark lokal förankring i partnerlandet och bygger på lokalt definierade behov.
  • inte har vinstdrivande syfte.

Läs mer om vem som kan söka här 

Se projektdatabasen för information om alla projekt som tilldelats medel VT 2023