Svenskt samhällsstyre i fokus under coronapandemin

I en ny fördjupande rapport beskriver Cecilia Andrae och Christina Nyström på enheten för Sverigebildsanalys hur det svenska samhällsstyret, med självständiga expertmyndigheter och stark tillit mellan stat och medborgare, lyfts i den internationella rapporteringen kring den svenska hanteringen av coronapandemin.
World Value Survey (2015)

Rapporteringen om Sveriges strategi för att möta coronapandemin har generellt varit neutral och faktabaserad. Samtidigt har det också förekommit såväl positiva som kritiska artiklar. Exempelvis New York Times har resonerat kring om Sverige kan ha valt en smart strategi som innebär ett ansvarstagande för såväl hälsa som ekonomi, genom att omfattande nedstängningar undviks. I kritiska artiklar har det istället hävdats att Sverige spelar ett alltför högt och riskabelt spel, som äventyrar människors liv.

Många artiklar som belyser den svenska strategin, som till stor del bygger på rekommendationer snarare än förbud, fokuserar på det faktum att Sverige har självständiga expertmyndigheter och att strategins utformning grundas på ett vetenskapligt perspektiv. Exempelvis så har den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell fått stort utrymme i rapporteringen och det förekommer artiklar som uppger att det är Folkhälsomyndigheten som styr, snarare än regeringen.

Det har också lyfts att den svenska strategin till stor del bygger på att det svenska samhället kännetecknas av en hög grad av tillit mellan stat och medborgare, liksom mellan medborgare. Den höga graden av tillit bekräftas av politiker, myndighetsföreträdare och experter. Det har i rapporteringen uppmärksammats att regeringen anser att det räcker med rekommendationer och att vädja till människors sunda förnuft. Kopplat till detta lyfts också Folkhälsomyndighetens och regeringens ambition är att Sverige ska ha en hållbar strategi, som ska accepteras av medborgarna och fungera under en längre tid.

Det internationella samfundets agerande, genom WHO, och hur olika länder har hjälpt varandra med sjukvårdsmateriel, medicinsk expertis och sjukhusplatser, har periodvis förekommit i den generella rapporteringen om coronapandemin. Från svensk sida har regeringen betonat att krisen kräver globala lösningar och att EU är en viktig samarbetsarena.

Utgångspunkten för fördjupningen är rapporteringen i brittisk och amerikansk nyhetsmedia, som ofta återges i andra länder.

Läs rapporten Svenskt samhällsstyre i fokus under coronapandemin i sin helhet PM samhällsstyre 2020