Sverige intar förstaplats i Good Country Index

Good County Index (GCI) är en årlig undersökning som mäter hur världens länder bidrar till en positiv global utveckling för planeten och mänskligheten. I årets undersökning intar Sverige förstaplatsen av de 149 länder som ingår i undersökningen, upp från plats fyra sedan förra gången GCI publicerades. Senast Sverige rankades etta var 2016.

De områden där Sverige är särskilt utmärkande – och där Sverige bidrar särskilt för en positiv utveckling för planeten och mänskligheten – är inom hälsa och välmående, klimatfrågor och kultur.

Tillsammans med Sverige placerar sig flera andra nordiska länder högt; Danmark på andra plats, Finland på plats 6 och Norge på plats 10. Island rankas på plats 34.

Good Country Index 2020

 1. Sverige
 2. Danmark
 3. Tyskland
 4. Kanada
 5. Nederländerna
 6. Finland
 7. Frankrike
 8. Storbritannien
 9. Spanien
 10. Norge

Good Country Index utgår från sju övergripande kategorier där varje lands bidrag till en positiv global utveckling bedöms. Dessa kategorier bygger på data från 35 indikatorer som baseras på officiell statistik från ett flertal källor såsom FN, Unesco, UNHCR och Världsbanken. GCI fokuserar således på länders globala påverkan relativ till ländernas ekonomi.

De sju kategorierna – och Sveriges placering i respektive kategori – är:

 • Globalt bidrag till hälsa och välmående (3)
 • Globalt bidrag till planeten och klimat (4)
 • Globalt bidrag till kultur (5)
 • Globalt bidrag till världsordning (9)
 • Globalt bidrag till välstånd och jämlikhet (9)
 • Globalt bidrag till vetenskap och teknologi (14)
 • Globalt bidrag till internationell fred och säkerhet (31)

Sverige rankas högst inom hälsa och välmående – på en tredje plats av 149 länderna. Enligt GCI bidrar Sverige framför allt vad gäller export av medicin, matbistånd och donationer till WHO. När det gäller planet och klimat utmärker sig Sverige särskilt när det gäller antalet multilaterala avtal kring farligt avfall, hantering av farligt avfall och ekologiskt fotavtryck. Inom kultur bidrar Sverige särskilt vad gäller pressfrihet, rörelsefrihet för medborgare samt export av kulturella tjänster.

Sveriges relativt låga placering inom internationell fred och säkerhet härrör från Sveriges vapenexport relativt landets ekonomi. Samtliga länder som finns med bland de 10 främsta rankas generellt sett lågt i denna kategori, däribland övriga nordiska länder (förutom Island).

Hur länder bidrar till planetens och mänsklighetens välstånd är sammankopplat med hur man betraktar andra länder. De länder som placerar sig högt i GCI:s rankning tenderar till exempel även att rankas högt i Nation Brands Index (NBI), som visar styrkan i 50 länders nationsvarumärken och hur en allmänhet uppfattar olika länder, däribland Sverige som rankas på plats 9 av samtliga länder. Enligt Simon Anholt, som är upphovsmakare till båda dessa index, finns det därmed tydliga samband med hur länder agerar internationellt och hur andra länder uppfattas utomlands.

Att bidra positivt till den globala utvecklingen och för mänsklighetens bästa är därmed viktig för hur Sverige uppfattas utomlands.

Läs mer om Good Country Index