Trots kritisk medierapportering: flertalet fortsatt positiva till Sverige visar ny undersökning av Svenska institutet

Svenska institutets (SI) nya studie visar att medierapporteringen om Sverige var omfattande och kritisk i Mellanöstern, Nordafrika, delar av Asien och Turkiet under 2023. Koranbränningar och vilseledande budskap om att den svenska staten omhändertar muslimska barn har stått i centrum och fått mycket stor spridning.  
Winter walk with pram

SI har undersökt hur Sverige uppfattas av allmänheten i ett antal länder i Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Turkiet, hur medierapporteringen om Sverige varit och i vilken grad den har påverkat uppfattningen, samt hur svenska näringslivsrepresentanter i dessa länder upplevt det gångna året.

Studien visar att:

  • medierapporteringen om Sverige har varit kritisk och mycket omfattande. En av tre av de tillfrågade har tagit del av information om koranbränningar samt en av fem har tagit del av budskapen kopplade till påverkanskampanjen mot LVU
  • händelserna har haft en begränsad påverkan på svenska företag i regionen
  • en majoritet i länderna är positivt eller neutralt inställda till Sverige
  • uppfattningen är mer negativ än i andra länder som SI har studerat
  • den enskilda individens erfarenhet av Sverige och världen i stort, grundläggande värderingar och individuella drivkrafter är avgörande för dennes syn på Sverige.

Erfarenhet av Sverige bygger motståndskraft 

Trots en kritisk och omfattande medierapportering är en majoritet av de tillfrågade fortsatt positiv eller neutral till Sverige. Den negativa uppfattningen är begränsad till vissa länder, bland andra Saudiarabien, Iran, Irak och Pakistan. Endast en av tio av de totalt antal svarande uppger att de fått en försämrad och mer negativ bild av Sverige.

– Studien visar att erfarenhet av Sverige skapar motståndskraft mot en försämrad uppfattning om oss. Har en person egna positiva upplevelser som förknippas med Sverige är steget längre till att den ändrar uppfattning vid vilseledande eller negativa påståenden. Därför är det av stor vikt att vi fortsätter att främja och sprida kunskap om Sverige till allmänheten i regionen, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet.

För att kunna utveckla arbetet i den riktningen har SI tagit fram ett antal personas, eller persontyper, som baseras på bland annat attityd till Sverige, utbildningsnivå, värderingar och erfarenhet av Sverige. Dessa kan användas för att illustrera hur olika aspekter påverkar synen på Sverige, samt som underlag i utvecklingen av strategier för att öka kännedom om och förtroendet för Sverige i regionen.

Svenska företag viktiga företrädare för Sverige

Drygt hälften av de tillfrågade svenska företagen som intervjuats vittnar om att de varit oroliga för en negativ påverkan till följd av koranbränningarna och LVU-kampanjen. Rapporteringen har dock inte påverkat deras möjligheter att göra affärer på sikt.

Studien visar att det svenska varumärket står starkt och att svenska företag i de undersökta länderna har en viktig roll som bärare av svenska lösningar och värderingar, men den oroväckande utvecklingen i regionen innebär stora utmaningar för svenska aktörer.

Du kan ta del av rapporten Sverigebilden efter koranbränningar och LVU-kampanjen här

Del ett av SI:s studie av Sverigebilden i Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Turkiet släpptes i december 2023. Den belyser allmänhetens uppfattning om Sverige och går att läsa här: