Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

Vill ditt lärosäte utveckla samarbeten med universitet och högskolor i länder inom EU:s östliga partnerskap och i Östersjöregionen? Ansök om bidrag för projekt som syftar till kapacitetsutveckling inom internationalisering, antingen inom nya eller etablerade samarbeten. Nästa utlysning öppnar juni 2022.
Higher education

Öppnar för ansökningar 15 juni

Översikt

Vad innebär stödformen?

Svenska institutet (SI) arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Genom denna stödform erbjuds lärosäten och forskningsinstitut i Sverige möjlighet att ansöka om projektfinansiering till stöd för nya eller redan etablerade samarbeten med universitet och högskolor i länder inom EU:s östliga partnerskap och i Östersjöregionen.

Projekten ska ha tydlig bäring på kapacitetsutveckling och adressera en identifierad utmaning kopplad till internationalisering. Utmaningen ska vara konkret och relevant för samtliga projektets parter.

Såddprojekt (seed project)

Ett mindre projektbidrag som kan sökas antingen för att etablera nytt partnerskap, förbereda ett större projekt, eller genomföra ett avgränsat pilotprojekt. Stödet ska möjliggöra idéutveckling, erfarenhetsutbyte, identifiering av nya samarbetsparter, analys av gemensamma utmaningar och möjligheter, samt förberedelser inför större projekt.

 • Sökbart belopp, min. 100 000 kr och max. 300 000 kr
 • Projektperiod: max. 12 månader
 • Svenskt lärosäte utgör huvudsökande
 • Minst ett partneruniversitet från ett annat prioriterat land än Sverige
 • Inklusive huvudsökande kan maximalt 10 samarbetsparter ingå i ett och samma projekt

Samarbetsprojekt (collaborative project)

Ett större bidrag, riktat till aktörer som redan har en utvecklad och konkret projektidé, samt partneruniversitet i programmets prioriterade länder. Samarbetsprojekt är lämpliga framförallt för redan etablerade partnerskap, där man har arbetat tillsammans tidigare och har kännedom om varandras utmaningar, möjligheter och intressen för internationellt samarbete på kort och lång sikt. Stödet ska möjliggöra för bredare erfarenhetsutbyte, idéutveckling, analys, utbildning av personal, testverksamhet och implementering.

 • Sökbart belopp, min. 500 000 kr och max. 1 000 000 kr
 • Projektperiod: max. 18 månader
 • Svenskt lärosäte utgör huvudsökande
 • Aktörer från minst tre samarbetsländer ingår i projektet, varav minst ett annat prioriterat land än Sverige
 • Inklusive huvudsökande kan maximalt 10 samarbetsparter ingå i ett och samma projekt

Vilka länder kan ingå?

Projekten ska förutom huvudsökande från Sverige inkludera en eller flera samarbetsparter från övriga prioriterade länder, beroende på stödform ovan. Även fler svenska aktörer kan ingå i samarbetet, samt om det behövs och stärker projektets genomförande också ytterligare (max 1 aktör) från något av nedan specificerade tilläggsländer.

 • Prioriterade länder: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Sverige, Ukraina
 • Tilläggsländer: Estland, Lettland, Litauen, Polen
 • Övriga länder: Belarus*, Ryssland*

* På grund av rådande situation kan SI inte bevilja projektstöd för akademiska samarbeten med offentliga aktörer i dessa länder. Icke-statliga aktörer från länderna kan dock fortfarande ingå men med vissa begränsningar. Vid frågor om detta, kontakta oss på mabo@si.se.

Målgrupper

Programmet riktar sig till nyckelpersonal vid lärosäten inom högre utbildning och forskning, med målgrupper både inom akademisk kärnverksamhet och bland personal vid stödverksamhet och ledningsfunktioner. Aktörer från övriga samhället kan också involveras.

Inom vilka områden kan projekt bedrivas?

Projektet ska ha tydlig koppling till internationalisering, antingen (eller både) inom utbildning, forskning eller samverkan/innovation. Vidare ska projekten verka för utveckling av metoder och kapacitet, snarare än bedriva reguljär kärnverksamhet och dess mobilitet. Akademisk kärnverksamhet kan emellertid förekomma men då i huvudsak genom dess anknytning till den utmaning kring internationalisering som ska adresseras. Mobilitet av studenter, lärare och forskare kan exempelvis ingå i projektet, men då som integrerad del i metodutveckling eller testverksamhet för stärkt internationalisering.

Sökande aktör och dess samarbetsparter har stor frihet att inom temat internationalisering bestämma vilka ämnesområden, funktioner och roller som behöver involveras i projektet. Detsamma gäller projektets sakinnehåll och konkreta verksamhet.

Vem kan söka?

Huvudsökande part ska representera ett svenskt lärosäte och kan vara verksam antingen inom universitetsförvaltningen eller vid en fakultet/institution. Andra typer av aktörer kan förekomma i ansökan antingen som samarbetsparter eller inhyrda experter.

Ansökan stöds av en eller flera samarbetsparter. Genom en särskild partnerbilaga (partner enclosure) anger respektive aktör vilka förväntningar, mandat och resurser man går in i samarbetet med.

FAQ

Students
Foto: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se
Projektexempel: Digital at Home
Digital at Home är ett projekt som kopplar samman akademiker i Sverige, Ukraina, Belarus, Litauen och Polen. Onlineundervisning är ämnet på agendan.
Läs mer om projektet Digital at Home
Staying connected
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Följ oss gärna på Twitter!
Vi finns även på Twitter där du kan få veta mer om vad SI gör i Östersjöregionen.
BalticSea_SI

Om du har frågor kontakta: