Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

Vill ditt lärosäte bidra till att stötta akademin i Ukraina? Ansök om bidrag för projekt som syftar till stöd för målgrupper och aktörer inom akademin i Ukraina, antingen bilateralt eller i partnerskap med andra aktörer i Sverige och i regionen.
Higher education

Ansökan stängd

Översikt

Vad innebär stödformen?

Svenska institutet (SI) arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Genom denna stödform erbjuds lärosäten och forskningsinstitut i Sverige möjlighet att ansöka om projektfinansiering till stöd för nya eller redan etablerade samarbeten med universitet och högskolor i länder inom EU:s östliga partnerskap och i Östersjöregionen.

Under 2022 utlyser SI projektbidrag till stöd för akademin i Ukraina. Utlysningen ska bidra till Ukrainas möjligheter att bibehålla sina internationella akademiska nätverk och samarbeten, säkra kapacitet att kunna fortsätta bedriva utbildning och forskning, samt förutsättningar att inkludera akademin som stöd i återuppbyggnadsarbetet.

Beviljade projekt ska adressera konkreta och angelägna behov som aktörer och målgrupper inom den ukrainska akademin står inför. Projekten inleds under december 2022 och pågår under max 18 månader.

Baskrav för projektstöd

  • Inriktning: adressera behov för personer och målgrupper inom den ukrainska akademin
  • Huvudsökande: svensk aktör (lärosäte, forskningsinstitut, akademisk miljö vid region)
  • Partnerskap: Minst en akademisk samarbetspart i ett annat land än Sverige
  • Sökbart belopp: minimum 300 000 kr och maximum 1 000 000 kr
  • Projektperiod: max 18 månader
  • Formalia: ifyllt, signerat ansökningsformulär samt bilagor enligt förteckning

Vilka länder kan ingå?

Projektet ska genomföras i partnerskap där det förutom svensk huvudsökande ingår åtminstone en ytterligare samarbetspart från ett annat land än Sverige. Maximalt fem aktörer (inklusive huvudsökande) kan ingå som samarbetsparter i ett och samma projekt.

Ukraina är prioriterat land och ska vara representerat i ansökan, företrädesvis genom en ukrainsk akademisk aktör som samarbetspart.

Samarbetsparter inom partnerskapet kan ta del av budgeten för att täcka kostnader och medverka i genomförandet av projektet.

  • Prioriterat land: Ukraina
  • Övriga länder: Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Sverige

Målgrupper

Varje ansökan ska inkludera en beskrivning av vilka målgrupper som projektet avser adressera med sina aktiviteter och verksamhet.

De huvudsakliga målgrupperna för projektet förutses vara kopplade till akademin i Ukraina och ska antingen vara fortsatt baserade inom landets gränser eller tillfälligt lokaliserade till ett av utlysningens övriga programländer.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara ett svensk lärosäte, forskningsinstitut eller en akademisk miljö vid en region.

FAQ

Staying connected
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
Följ oss gärna på Twitter!
Vi finns även på Twitter där du kan få veta mer om vad SI gör i Östersjöregionen.
BalticSea_SI

Om du har frågor kontakta: