Bidrag till gästföreläsningar, projekt och evenemang vid utländska lärosäten med svenskundervisning

Du som är svensklärare och SI:s kontaktperson vid lärosätena med svenskundervisning i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina eller Centret för svenska studier i Belarus kan söka bidrag för gästföreläsningar, studieresor, projekt och evenemang.
En man visar upp ett tidningsuppslag för studenterna i ett klassrum.

Öppen för ansökningar till juni

Bidrag till gästföreläsningar, projekt och evenemang

Översikt

Bjud in föreläsare digitalt eller på plats! Genom SI:s bidrag till gästföreläsningar har du som svensklärare möjlighet att bjuda in till exempel författare, journalister, forskare, som en del i undervisningen eller för att uppmärksamma institutionen, svenska språket som ämne eller Sverige och uppmuntra studenterna i deras utbildning.

Vi ger bidrag till:

 • onlineföreläsning
 • gästföreläsning
 • evenemang
 • projekt
 • konferens
 • Sverigedag/Sverigevecka
 • studieresa till Sverige

Du kan söka bidrag för alla ämnesområden som är relevanta för svenskundervisningen eller för att öka intresset för Sverige. Några exempel på ämnen är: språk, pedagogik, skönlitteratur, översättning, kultur, samhälle eller aktuell debatt.

För studieresor till Sverige kan SI sällan ge bidrag som täcker alla kostnader utan förutsätter även annan finansiering, via universitetet eller att studenterna står för vissa kostnader. Programmet för studieresan ska innehålla besök som man som turist inte har möjlighet att besöka, gärna vid ett svenskt lärosäte.

Kontakta oss gärna om du vill ha tips på föreläsare eller har funderingar kring projekt.

Bidrag ges till kostnader för:

 • resa
 • boende
 • arvode*
 • lokalhyra
 • administrativa kostnader för utbetalning av bidraget till universitetets konto.

* vi ger inga bidrag till mat eller uppehälle när föreläsaren får arvode. För mer information om arvode, se ”Vanliga frågor och svar” här nedanför.

Vem kan söka?

Du som är vår kontaktperson vid ett av de lärosäten med svenskundervisning utanför Sverige som Svenska institutet samarbetar med i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina och Centret för svenska studier i Belarus.

Hur stort bidrag kan jag söka?

Bidragsbeloppet per lärosäte och ansökan är cirka 20 000 SEK.
Du kan skicka in flera ansökningar under ett kalenderår.

När ska jag skicka in ansökan?

Sista ansökningsdatum 2023 är:

 • 7 mars
 • 7 juni
 • 3 oktober

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas den vid nästa ansökningstillfälle. Beslut om bidrag meddelas inom två veckor efter sista ansökningsdatum.

Gästföreläsare från svenskt universitet eller högskola

Om du vill bjuda in en gästföreläsare som är anställd vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola så undersök först om det lärosäte du arbetar vid har ett samarbetsavtal med det svenska lärosätet och om ni inte har det, se över möjligheten att teckna ett avtal

De allra flesta samarbetsavtal innehåller student- och personalmobilitet vilket ofta innebär att gästföreläsarens omkostnader kan finansieras inom ramarna för avtalet.

Oftast kan institutionsledningen informera om vilka samarbetsavtal universitetet har och vem på institutionen som handlägger detta, till exempel internationell samordnare eller internationellt sekretariat. Den som ansvarar för avtalen kan också hjälpa till med tecknandet av nya avtal med svenska lärosäten. Om ditt lärosäte inte har något samarbetsavtal kan det finnas anledning att teckna ett sådant med det svenska lärosätet.

Lärarutbyte inom Erasmus+programmet måste innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka och pågå i minst två dagar och max två månader. Läs mer om Erasmus+ och lärarutbyte.

Hur du ansöker

Ansökningsprocessen

FAQ

Vanliga frågor och svar

För mer information, kontakta:

Monika Rönngren