Stöd till att genomföra globalt ledarskapsprogram

Vill ditt lärosäte vara med och bygga upp ett nytt ledarskapsprogram av världsklass? Sida, Svenska institutet och Vinnova ger svenska lärosäten en möjlighet att ansöka om stöd för att tillsammans med oss bygga upp och genomföra ett globalt ledarskapsprogram.
Sida, Svenska institutet respektive Vinnovas logotyper i rad.

Ansökan stängd

Översikt

Sida, Svenska institutet och Vinnova är övertygade om att svenska lärosätens expertis, erfarenhet och nätverk behövs för att mobilisera det bästa Sverige har att erbjuda för en globalt långsiktigt och hållbar samhällsutveckling. Inom ramen för regeringens ”Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling” efterlyser de tre myndigheterna innovativa idéer för att utveckla ett globalt ledarskapsprogram i världsklass. Ambitionen är att dra nytta av svensk erfarenhet, expertis och nätverk i olika samhällssektorer för att i samarbete med partners i de tre myndigheternas samarbetsländer uppnå målen i Agenda 2030.

Programmets syfte och inriktning

Ledarskapsprogrammet riktas till individer i ledande ställning med potential att bidra till en hållbar samhällsomställning. Syftet med programmet är att stärka nyckelpersoners förmåga att bidra till en hållbar omställning enligt Agenda 2030. Ett stort fokus kommer att ligga på att öka deltagarnas kunskap om och förmåga att använda verktyg och metoder som främjar en hållbar omställning. Programmet kommer också att ha fokus på nätverksbyggande aktiviteter och främjande av nya partnerskap. Varje deltagare kommer att ta med sig en utmaning inom sitt verksamhetsområde till programmet och arbeta med utmaningen som en fallstudie under hela ledarskapsprogrammet. Eftersom programmets fokus ligger på metoder och verktyg för långsiktig och hållbar samhällsomställning kan deltagarnas fallstudier komma att ha olika tematisk inriktning.

Programmets deltagare

Deltagarna förväntas vara starkt förändringsdrivna med tydligt mandat och fokus på att bidra till en snabbare och hållbar omställning eller transformation av samhället. De ska vidare ha ett särskilt intresse för nationell, regional och/eller global samverkan och ambitioner att uppnå målen i Agenda 2030. Programmet kommer att vara öppet för deltagare från alla samhällssektorer (offentlig sektor, akademi, näringsliv, civila samhället, med mera) från ett urval av Sidas, Svenska institutets och Vinnovas samarbetsländer inklusive Sverige. Exempel på samarbetsländer är Sveriges prioriterade länder i utvecklingssamarbete, Tyskland, Frankrike och länder i Östersjöregionen.  Programmets geografiska täckning kommer att variera över tid beroende på de tre myndigheternas instruktioner och uppdrag

Genomförande organisation

Ledarskapsprogrammets huvudgenomförare ska vara ett svenskt lärosäte som kan mobilisera en bredd av samhällsaktörer och spetskompetens för genomförande av programmets olika delar. De kompetenser som ska mobiliseras kan finnas i Sverige men också i andra länder, i privat eller offentlig sektor, inom akademin eller civila samhället. Huvudgenomföraren eller dess samarbetspartners, förväntas ha erfarenhet av liknande internationella uppdrag och kännedom om samhällsutmaningar i global, regional och lokal kontext.

Genomförande

Programinnehållet ska utformas och drivas i förhållande till aktuella samhällsutmaningar och möjligheter i världens länder, men också regionalt och på global nivå.  Programmet ska ha ett flexibelt och anpassningsbart upplägg för att kunna möta varje deltagares individuella behov och stärka var och ens möjligheter att bidra till hållbar samhällsomställning utifrån den fallstudie och den kontext varje deltagare tar med sig in i programmet.

Sida, Svenska institutet och Vinnova kommer att bidra till utformning och kontinuerlig utveckling av programmet.  Ledarskapsprogrammet kommer att finansieras av och drivas i samverkan med de tre myndigheterna under en tidsperiod på minst tre till fem år (tre programomgångar). Myndigheterna förväntar sig att programmets långsiktiga genomslag och attraktionskraft ska bidra till att stärka svenska lärosätens och andra personer och organisationers internationella nätverk och verksamheter, bortom de tre myndigheternas bidrag till ledarskapsprogrammets utveckling och etablering, som ett program i världsklass. Ledarskapsprogrammet ska vara unikt i sitt slag och utgå från tidigare och pågående erfarenheter som de tre myndigheterna och andra aktörer har rörande samhällsomställning, kapacitetsutveckling, ledarskapsprogram och andra innovationsstärkande verksamheter, i Sverige och internationellt. Programmet förväntas bidra till att skapa nya nätverk och främja Sveriges bredare relationer med personer och organisationer i andra länder.

Det föreslagna upplägget ska innehålla en kombination av fysiska träffar och olika digitala lösningar.  Programmet ska vara utformat så att deltagare kan vara fortsatt aktiva i sina respektive verksamheter parallellt med utbildningen. Den första omgången av ledarskapsprogrammet ska påbörjas under 2022. Lärosätet ansvarar för rekryteringsprocessen utifrån kriterier satta av de tre myndigheterna.

Finansiering

Programmets huvudgenomförare, kommer att beviljas ett bidrag (upp till sex MSEK) per programomgång. Ett minimum av 20 deltagare ska antas till varje programomgång. För att tillgodose programdeltagarnas behov på bästa sätt förutsätts en mycket god samverkan mellan de olika personer och organisationer som arbetar med programmets genomförande utifrån deltagarnas specifika utmaningar. Programmets huvudgenomförare ska i ansökan inkludera minst en medsökande samarbetspartner från en annan aktörskategori än lärosäten.

Ansökningsprocess och bedömning

Ansökan sker i två steg. I steg ett ska huvudgenomföraren utveckla ett konceptpapper enligt kriterier listade nedan (max fem A-4 sidor, 11pkt). Sida, Svenska institutet och Vinnova kommer att välja ut de tre konceptpapper som bäst bedöms uppfylla kriterierna. I steg två kommer de lärosäten vars koncept blivit utvalda att bli inbjudna till att utarbeta en fullständig ansökan. Dessa tre lärosäten erhåller vardera ett bidrag om 300 000 SEK för att utarbeta sin fullständiga ansökan. Huvudgenomföraren och/eller dess samarbetspartners förväntas ha erfarenhet av liknande internationella uppdrag och god kännedom om samhällsutmaningar i global, regional och lokal kontext. Internationell samverkan är meriterande i bedömningen av lärosätets ansökan. Sida, Svenska institutet och Vinnovas medverkan behöver inte specificeras i konceptpapperet utan kommer att diskuteras i dialog med de lärosäten som inbjuds att utveckla en full ansökan.

Endast ett lärosäte kan förekomma som huvudsökande och ansökan ska undertecknas av lärosätets ledning.

Bedömningskriterier

I myndigheternas bedömning av vilka tre lärosäten som inbjuds att utveckla en fullständig ansökan kommer särskild vikt att fästas vid följande:

Kapacitet:

 • att utveckla ett ledarskapsprogram i världsklass där olika former för lärande används till exempel digital/fysiska träffar/nätverkande;
 • att anpassa varje programomgång efter deltagarnas behov och den kontext de tar med sig in i programmet;
 • att öka deltagarnas kunskap om och förmåga att använda sig av innovativa verktyg och metoder för systemomställning som bidrar till det globala genomförandet av Agenda 2030.

Samarbetsaktörer

 • Hur väl föreslaget koncept lyckats inkludera en bredd och mångfald av samarbetspartners för programmets genomförande.
 • Förekomsten av internationella samarbetspartners och nätverk.
 • Hur väl teamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Genomförbarhet

 • Att programmet går att genomföra under 12 månader.
 • Hur realistisk plan och budget är i förhållande till mål med programmet.
 • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.

Ansökningarna kommer bedömas efter kriterierna kapacitet, samarbetsaktörer och genomförbarhet av särskilt utsedda bedömare. Ansökningar bedöms i konkurrens. Närmare anvisningar och kriterier för bedömning av steg två kommer att delges de tre lärosäten som inbjuds att utarbeta en fullständig ansökan.

Sida, Svenska institutet och Vinnovas beslut kan inte överklagas.

Tentativ tidsplan

 1. Utlysning för koncept från lärosäten publiceras: 1 juni 2021 ​
 2. Utlysningen stänger: 1 oktober 2021 ​
 3. Besked till 3 sökande om att utveckla en full ansökan: 29 oktober 2021​
 4. Inlämning av fullt utvecklad ansökan: 14 januari 2022 ​
 5. Besked till lärosäten: 1 februari 2022​
 6. Fortsatt programutveckling i dialog med Sida, SI och Vinnova
 7. Deltagarutlysning: 4 april 2022 ​
 8. Programstart: 16 augusti 2022  

Programmet kommer att genomföras under förutsättningen att myndigheterna beviljas erforderliga medel.

Bakgrundsdokument

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling

Strategier för svenskt bistånd

Strategy for capacity development, partnership and methods that support the 2030 Agenda for sustainable development

Strategies for Swedish development cooperation

Hur du ansöker

Tidsplan och ansökningsprocess