Bidrag till nordiska projekt

Universitet i världen kan söka bidrag för nordiska samarbetsprojekt för att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och för att öka intresset för Norden som region.

Ansökan stängd

Översikt

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) utlyser möjligheten för universitet i världen att söka stöd för nordiska samarbetsprojekt. Bidraget finansieras nationellt, av medlemsorganisationerna i SNU (UFM, OPH, SÁM, HK-dir och SI).

Samarbetsnämndens uppdrag är att främja och stödja undervisningen i Nordens språk (danska, finska, isländska, norska, svenska, samiska, färöiska, grönländska) samt nordisk litteratur och kultur vid universitet i och utanför de nordiska länderna. Samarbetsnämnden verkar för att öka samarbetet mellan de som arbetar inom nordistiken vid universitet i världen och på så sätt skapa en känsla av nordisk samhörighet.

Syfte och målgrupp

Projekten ska ha som mål att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och att öka intresset för Norden som region. De ska vara ett komplement till de deltagande universitets reguljära undervisnings- och forskningsverksamhet.

Gästföreläsningar, seminarier och konferenser, författarbesök, film- och teaterföreställningar, konserter, utställningar och testning av nya kurskoncept är exempel på aktiviteter som fått stöd de senaste åren.

Vem kan söka?

Avdelningar med undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet i världen.

Krav och prioriteringar

Följande krav måste uppfyllas:

 • Verksamheten för vilken stöd söks måste ha ett tydligt fokus på nordiska språk, litteratur och / eller kultur och omfatta minst tre länder eller språk i Norden.
 • Arrangemangen ska rikta sig till studenter och lärare vid det/de universitetet som deltar i projektet.
 • Projektet måste äga rum år 2024.

I bedömningen av projektansökningar prioriterar SNU projekt som

 • genomförs i samarbete med andra universitet eller externa parter som t.ex. de nordiska ländernas ambassader och konsulat, nordiska föreningar eller relevanta föreningar
 • i ansökan presenterar en tydlig plan för spridning och synliggörande av projektet
 • kan visa att den egna institutionen och/eller andra parter bidrar till projektet.

Det är en fördel om alla nordiska språk som undervisas vid universitetet ingår, likaså om projektet även riktar sig till en bredare publik.

I bedömningen av projektansökningar kan SNU prioritera projekt som ger en viss geografisk spridning av utdelade medel.

Vilka kostnader kan tas upp i ansökan?

 • rimliga kostnader för resa för inbjudna föreläsare
 • rimliga kostnader för boende för inbjudna föreläsare
 • arvode för inbjudna föreläsare (frilans), max DKK 5 000
 • arvode för inbjudna föreläsare (från universitet och högskolor), max DKK 3 000
 • kostnader för marknadsföring och informationsspridning
 • rimliga kostnader för catering
 • hyra av konferenslokal
 • administrativa kostnader i samband med finansiella transaktioner

Totalt kan det sökta beloppet inte överstiga DKK 100 000.

Icke godkända kostnader

Bidrag ges inte till:

 • overheadkostnader eller administration
 • arvode till föreläsare från sökande institution/-er
 • lön eller forskningskostnader
 • inköp av teknisk utrustning
 • utarbetning och produktion av undervisningsmaterial
 • översättningskostnader
 • utgivning av fack- eller skönlitteratur
 • studieresor
 • återkommande arrangemang
 • aktiviteter som redan är genomförda.

Läs mer om Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet

Hur du ansöker

Ansökningsprocessen

FAQ

Kontaktperson på Svenska institutet

Charlotta Johansson