Positiv syn globalt på Sverige som partner för grön omställning – varierande syn i Asien

För att Sverige ska behålla sin attraktionskraft är det viktigt att även fortsättningsvis kopplas samman med drivkrafter för viljan att besöka och investera i vårt land. Livskvalitet och jämlikhet, men även ansvarstagande för miljö och klimat, hör till de drivkrafterna.

I regeringens nya utrikeshandelsstrategi slår man fast att Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas, och att en särskild främjandesatsning ska göras i Asien.[1] I vilken uträckning kopplas då Sverige samman med den gröna omställningen hos asiatiska målgrupper? Årets Nation Brands Index visar att det finns en potential att stärka den bilden.

Svenska företag ligger ofta långt fram i hållbarhetsarbetet och har i många länder ett bra utgångläge som en trovärdig partner.[2] Vi har länge ansetts värna miljö och klimat och årets Nation Brands Index understryker att Sverige i mycket hög grad anses bidra till grön omställning. Sverige anses verka för att bekämpa klimatförändringar, för ren energi och för ett ansvarstagande företagande som inte skadar miljön. Frankrike, Tyskland, Kanada, USA och Storbritannien, men även till exempel Argentina och Brasilien, hör till de länder som har en mycket positiv syn på Sverige och vårt bidrag till en mer hållbar utveckling.

BIlden illustrerar Sveriges rankning i NBI inom miljö- och klimatområdet: globalt, Kina, Indien, Japan och Sydkorea
Tabell: Sveriges rankning i Nation Brands Index 2023, per indikator inom miljö- och klimatområdet

Skillnad mellan Kina och Indien kontra Japan och Sydkorea

Blickar vi mot Asien framgår det att det finns en skillnad mellan å ena sidan Sydkorea och Japan och å andra sidan Kina och Indien. I Japan och Sydkorea finns en genomgående positiv syn på Sverige som i hög grad anses bidra till grön omställning. I Indien och Kina är uppfattningen något mindre positiv. Även om Sverige rankas relativt högt inom miljö och klimat återfinns andra länder i topp, bland dem Tyskland, Frankrike och Schweiz. Det finns därmed en potential att stärka bilden av Sverige som ett land som kan bidra till grön omställning. En bidragande orsak till att andra länder har en starkare profil kan vara att kännedomen om dem är högre.

Ökad kännedom och en mer uppdaterad bild av Sverige och vårt erbjudande inom hållbarhetsområdet kan i förlängningen bidra till att stärka Sveriges attraktionskraft och främja handel och investeringar.

[1] Strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft – Regeringen.se

[2] Ny horisont i den gröna omställningen – Business Sweden (business-sweden.com)