17 nya projekt får finansiering av SI

Nu är arbetet med att läsa ansökningar klart! 17 nya projekt tilldelas projektstöd inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme. Det är både såddfinansierade projekt och projekt riktade till Ukraina som tilldelas medel.

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme fyller viktig funktion

– Efter ett år med SI:s nya program SI Baltic Sea Neighbourhood Programme kan vi konstatera att det fyller en viktig funktion för att stötta EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s östliga partnerskap. Vi ser ett fortsatt stort intresse för bidragstypen såddfinansiering som syftar till att utveckla partnerskap rustade för framtida samarbeten. Den särskilda utlysningen riktad mot målgrupper i Ukraina är extra viktig i sammanhanget och vi ser att vi kan bidra till angelägna insatser nu i krigstid men också för framtiden, för Ukrainas uppbyggnad och EU-närmande, säger Kurt Bratteby, chef för Avdelningen för internationella relationer.

Många olika teman på årets projekt

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme stödjer många olika projekt som syftar till att hitta lösningar på de utmaningar som regionen står inför  idag.

– De projekt som beviljats medel svarar mot en mängd olika utmaningar i regionen. Det känns lite extra roligt med de nya teman som finansieras i år såsom satsningar på lokalmedia och stöd till utveckling av textilindustrin, säger Kurt Bratteby.

Kriget i Ukraina uppmärksammandes genom en särskild utlysning. Exempelvis kommer Högskolan i Dalarna att arbeta för att hjälpa unga människor i Ukraina som har påverkats av kriget. De kommer att erbjuda en särskild utbildning i medicin, psykologi och socialt arbete till 30 studenter och 10 lärare från tre universitet i Ukraina. Efter genomförd utbildning ska de kunna ge stöd till patienter och klienter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Initiativet har uppmärksammats av svensk lokal media.

Exempel på andra projekt som tilldelas medel

Såddprojekt:
ViM4Democracy: Viable local media for democracy around Baltic Sea – an explorative project for media professionals

Syftet med projektet ViM4Democracy, är att uppnå en hållbar situation för lokalmedia runt Östersjön.  Lokal media i regionen kämpar för att behålla sin roll som grund för lokal demokrati och samhällsengagemang i ett föränderligt medielandskap som genomgår en digital transformation. Partnerna utbyter erfarenheter och tar fram koncept för ett större samarbetsprojekt i nästa steg. Fokus är på hela värdekedjan från journalistik till affärsmodeller.

Stöd till Ukraina:
EduSustRec4Ukraine:
Educational and awareness-raising activities for a new generation of Ukrainian scientists to build the foundation of sustainable post-war reconstruction of Ukraine
Projektet EduSustRec4Ukraine fokuserar på utbildnings- och medvetenhetshöjande aktiviteter för en ny generation ukrainska forskare i syfte att stärka deras kompetens för att skapa grunden för den framtida återuppbyggnaden av Ukraina efter kriget. Projektet stödjer doktorander och unga forskare samt deras handledare i Ukraina genom att tillhandahålla viktiga resurser, utöka deras kunskaper och utveckla lösningar för att mildra de negativa miljöeffekterna av krig och industriella föroreningar i Ukraina.

MCAD: Municipal Governance, Accountability and Democratisation
Ukrainska kommuner står inför en betydande utmaning när det gäller att utveckla sina demokratiska strukturer. Målet med projektet MCAD är att rusta beslutsfattare i Konotop kommun, Ukraina, med verktyg för att främja en kommunal styrning som genomsyras av ansvarsutkrävande och demokratiska värderingar.

TEX4YUA: Sustainable Excellence for Ukrainian Youth in the Textile and Apparel Industry
TEX4YUA har som mål att stärka unga människor som är verksamma inom eller har nära koppling till textilindustrin i Ukraina. Genom att stärka målgruppen med kunskaper, färdigheter och inspiration strävar projektet efter att främja innovation. Den långsiktiga ambitionen är att omforma den ukrainska textilindustrin och göra den konkurrenskraftig på den globala marknaden. Projektet stöder även lärare i Ukraina som ska utbilda nästa generation av textilarbetare, uppfinnare och innovatörer.

Mer projektstöd finns att söka

Nu har den tredje ansökningsomgången för SI Baltic Neighbourhood Programme öppnat. Denna ansökningsomgång är samarbetsprojekt i fokus, som ska syfta till att fördjupa och vidareutveckla samarbeten. SI har ett informationsseminarium online om programmet den 12 januari 2024. För mer information se programmets hemsida.

Sommaren 2023 antog den svenska regeringen en strategi för Sveriges utvecklingsbistånd och stöd till Ukraina mellan åren 2023 och 2027, och med en budget på sex miljarder kronor. Vi kommer därför under våren 2024, att utlysa ett bilateralt samarbetsprogram mellan Sverige och Ukraina. Håll utkik här för mer information.