Bilden av Sverige i Ryssland samt Central- och Östeuropa

Svenska institutet presenterar för första gången studier av bilden av Sverige i Central- och Östeuropa respektive Ryssland. Alla länder som ingår i de båda studierna tillhör Sveriges närområde och har många olika typer av utbyten och kontakter med Sverige. Samtidigt som det finns stora skillnader mellan länderna, uppger en majoritet av allmänheten i alla länder att de har en bra eller mycket bra bild av Sverige. Allra mest positiv bild av Sverige har man i Ukraina. Samtidigt visar studierna att kännedomen om Sverige är låg.

– Sverige förknippas med positiva egenskaper som stabilt och vackert och värden som öppenhet och modernitet. Det är också intressant att en stor andel av de tillfrågade i båda regionerna uppger att de har fått en förbättrad bild av Sverige under det senaste året – och unga i Ryssland är de som i störst utsträckning har fått en mer fördelaktig bild, säger Cecilia Andrae, senior rådgivare på Enheten för Sverigebildsanalys.

I studien om Central- och Östeuropa ingår EU-länderna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien samt Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Alla dessa länder, precis som Ryssland, har i varierande grad under det senaste året nåtts av rapportering om Sveriges hantering av coronapandemin. Det går inte dra definitiva slutsatser av vad det är som har bidragit till en mer fördelaktig bild av Sverige, men det är tydligt att den svenska pandemihanteringen har fått stor uppmärksamhet och spelat in i upplevelsen av landet.

Samtidigt som bilden av Sverige är god, finns utrymme att utveckla kunskapen om Sverige ytterligare, då allmänheten i Central-, Östeuropa och Ryssland har låg kunskap om landet. Betydande andelar känner endast till Sverige vid namn och kunskapen om Sverige bygger oftast inte på erfarenheter av besök i landet eller på personliga kontakter.

Bilden av Sverige i Central- och Östeuropa

Bilden av Sverige i Ryssland