Global Soft Power Index 2024: USA går starkt – Kina på frammarsch

Den internationella undersökningen Global Soft Power Index (GSPI) bedömer styrkan hos 193 nationers varumärken. GSPI mäter mjuk makt, det vill säga förmågan att uppnå önskade resultat genom attraktionskraft snarare än tvång. SI har tittat på resultaten för GSPI 2024 och jämfört dem med Nation Brands Index (NBI). Global Soft Power Index ger delvis en annan bild av vilka länder som har de mest attraktiva nationsvarumärkena. SI har också analyserat Sveriges position i GSPI.
193 länder undersökta: Så placerar sig Sverige i Global Soft Power Index 2024

Den internationella undersökningen Global Soft Power Index (GSPI) mäter styrkan i 193 nationsvarumärken. Resultatet speglar länders internationella genomslag och indikerar i vilken grad de har mjuk makt – en förmåga att uppnå det man vill genom attraktionskraft.

SI följer även Nation Brands Index (NBI) och kan konstatera att Global Soft Power Index delvis ger annan bild av vilka länder som har de mest attraktiva nationsvarumärkena. Medan västländer dominerar toppen i NBI visar GSPI, som genomförs i 101 jämfört med 20 länder i NBI, att länder i Asien och Mellanöstern uppfattas vara på stark frammarsch, såväl ekonomiskt som vad gäller internationellt inflytande. På en global nivå anses USA vara det land som har störst inflytande på andra länder, men Kina kommer på andra plats och Ryssland på fjärde. Storbritannien finns på plats tre.[1]

Både NBI och GSPI bekräftar att Sverige har ett mycket starkt nationsvarumärke. Sverige rankas på plats 10 respektive 12.

USA och Storbritannien i topp – Kina knappar in

USA och Storbritannien har liksom förra året de allra starkaste nationsvarumärkena i GSPI, men Kina är det land som stärker sin position mest. Landet rankas för första gången på plats tre, före Japan och Tyskland. Synen på Kina varierar. Den är negativ eller neutral i Indien och västländer och mer positiv Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.[2] Bland de 20 högst rankade länderna finns flera europeiska länder samt Sydkorea, Förenade arabemiraten, Saudiarabien och Australien. Ryssland finns liksom tidigare också med i toppen, men tappar tre placeringar. Uppfattningen om Ryssland är negativ förutom i Kina, Indien och Mellanöstern.[3]

Att militära konflikter påverkar nationsvarumärken negativt bekräftas av att Israel tappar placeringar. Även Ukraina tappar, vilket kan hänga samman med minskad uppmärksamhet. Landet rankas dock högre än någon gång tidigare innan Rysslands invasion.

De tjugo starkaste nationsvarumärkena enligt Global Soft Power Index 2024 Förändring och trend jämfört med 2022 inom parentes: 1. USA (-) 2. Storbritannien (-) 3. Kina (↑2) 4. Japan (-) 5. Tyskland (↓2) 6. Frankrike (-) 7. Kanada (-) 8. Schweiz (-) 9. Italien (-) 10. Förenade arabemiraten (-) 11. Spanien (↑1) 12. Sverige (↓1) 13. Australien (↑1) 14. Nederländerna (↑2) 15. Sydkorea (-) 16. Ryssland (↓3) 17. Norge (-) 18. Saudiarabien (↑1) 19. Danmark (↓1) 20. Belgien (-)
Bild: Tuukka Ervasti/imagebank.sweden.se. Illustration: Svenska institutet

Västländer har stark attraktionskraft

Även om länder från Asien och Mellanöstern finns med bland de högst rankade visar GSPI att Nordamerika och Europa jämfört med andra delar av världen har en mycket stark attraktionskraft inom områden som handel och investeringar och utbildning och vetenskap. Detsamma gäller samhällsstyre, befolkning och värderingar, där GSPI bland annat undersöker i vilken utsträckning ett lands befolkning anses vara pålitlig och landet tolerant och inkluderande. Japan skiljer ut sig genom att vara det enda landet utanför Europa och Nordamerika som är ett av de tio högst rankade länderna inom samtliga nämnda områden. Som en jämförelse har Kina en attraktionskraft inom handel och investeringar samt inom utbildning och vetenskap, men rankar något lägre inom flera andra områden.

Länder i Mellanöstern tycks generellt inte ha samma attraktionskraft. Bara inom två områden, internationella relationer och handel och investeringar, finns länder från regionen med bland de tio högst rankade. Det gäller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien och kan vara ett resultat av ländernas arbete för att skapa synlighet och relationer med omvärlden genom exempelvis stora evenemang och investeringar i turism och fotboll.[4] Starkast profil inom internationella relationer har USA, Storbritannien och Tyskland.

Sveriges nationsvarumärke starkt men utmanas i vissa delar av världen

Sverige rankas på plats 12 i Global Soft Power Index, jämfört med 11 förra året.

Det är en stark placering som bör ses i ljuset av stor, tidvis negativ uppmärksamhet i internationella medier, där händelser i Sverige och Sveriges hållning ibland har kopplats samman med globala konfliktytor. Sveriges Natoansökan har tagits emot på olika sätt i olika delar av världen och koranbränningarna har väckt starka reaktioner i en del länder.

GSPI visar att Sverige fortsatt har en mycket stark profil inom handel och investeringar, samhällsstyre samt befolkning och värderingar. Allra starkast är Sveriges profil inom grön omställning, Sverige är ett av de tio högst rankade länderna inom fyra av de åtta områden som undersöks. Geografiskt är synen på Sverige allra mest positiv i Nordamerika och Europa, men även i övriga världen är den övergripande uppfattningen om Sverige generellt stabil och positiv. Mellanöstern utgör delvis ett undantag. Årets GSPI bekräftar också det SI tidigare har noterat, att bilden av Sverige i Norden delvis har försämrats jämfört med föregående år.

Mellanöstern uppvisar en varierad bild av Sverige

I Mellanöstern finns en varierad bild av Sverige. Synen på svenskt samhällsstyre och Sveriges befolkning och värderingar är försämrad jämfört med förra året, men inom andra områden har Sverige en attraktionskraft. Sverige uppfattas bidra till grön omställning samt ha mycket att erbjuda inom handel och investeringar samt utbildning och vetenskap. Sverige anses också vara ett attraktivt land att bo, jobba eller studera i och att besöka.

De nordiska länderna följer noga utvecklingen i Sverige, vilket bland annat märks i nyhetsmedier och sociala medier. Ett visst fokus har varit på gängkriminalitet och GPSI visar att det har gjort avtryck i hur Sverige uppfattas. Sverige anses inte längre vara lika tryggt och säkert. På den indikatorn rankar de nordiska länderna Sverige betydligt lägre än andra europeiska länder gör och lägre än förra året. Inom många områden är samtidigt synen på Sverige fortsatt mycket positiv i Norge, Danmark och Finland, t ex inom handel och investeringar och grön omställning.

Fortsatt låg kännedom om Sverige

Sverige har de senaste åren fått stor medial uppmärksamhet, inte bara i Norden. Internationella medier har tagit upp inte minst Natoansökan och koranbränningarna. Global Soft Power Index visar att en allmänhet i andra länder bortom Sveriges närområde dock liksom tidigare har relativt låg kännedom om Sverige.

Det finns stor potential i en ökad kännedom och ett ökat intresse för Sverige som land, då det kan bidra till både ökad attraktionskraft och till stärkt motståndskraft i samband med negativa informationsflöden.

Om Global Soft Power Index och Nation Brands Index

Global Soft Power Index utförs av Brand Finance och mäter olika faktorer som samverkar för hur ett lands varumärke uppfattas i jämförelse med andra länder. Undersökningen omfattar flera faktorer, inklusive synen på företagsklimat, kultur (även attraktiv livsstil), styrelseskick, internationella relationer (inklusive hållbarhetstänk), medieklimat, utbildningssystem och människors värderingar (inklusive tillförlitlighet, tolerans och generositet). Studien omfattar också hur länders hantering av framtidens hållbarhetsutmaningar uppfattas. En online-undersökning genomfördes i 101 länder september – november 2023 och baseras på drygt 170 000 personers åsikter om 193 länder. Urvalet är representativt för en uppkopplad allmänhet. Studien utgår från två typer av insamling. Dels en webbaserad enkätundersökning bland etablerade online-paneler, dels i länder där tillgången på etablerade paneler en nyare metod, som innebär köp av reklamutrymme via digitala marknadsföringstjänster.

Ipsos Anholt Nation Brands Index (NBI) genomförs årligen av undersökningsföretaget Ipsos och bedömer styrkorna i 60 nationsvarumärken. Undersökningen gjordes från slutet av juni till början av augusti 2023 och bygger på frågor till 60 000 respondenter i 20 länder. Panelländerna har valts för att representera en stor andel av världens befolkning och BNP, och är länder med ett ekonomiskt och kulturellt inflytande. Respondenterna är individer som har tillgång till internet och är digitalt uppkopplade. Datainsamlingen i 2023-års undersökning gjordes mellan 27 juni – 3 augusti. Studien inkluderar frågor om kännedom, erfarenhet och uppfattning om olika länder samt frågor inom områdena befolkning, export, talang och investeringar, kultur, samhällsstyre och turism.

[1] Sverige rankas på plats 22 vad gäller inflytande. Avser frågan om vilket land respondenter anser har mest inflytande över deras eget land.

[2] Brand Finance, Global Soft Power Index 2024

[3] Ibid.

[4] Brand Finance’s Global Soft Power Index 2024:  USA and UK ranked top nation brands, China takes third place, overtaking Japan and Germany  | Press Release | Brand Finance