Arrangera Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP)

Arbetar ditt lärosäte, myndighet eller organisation med frågor som berör modern, hållbar statsförvaltning? Ansök om stöd för att medverka i genomförandet av SAYP 2021 och få möjligheten att utöka era kunskaper och nätverk inom Östersjöregionen och länder inom EU:s Östliga partnerskap eller på västra Balkan.
Group picture of SAYP participants standing on a big staircase.

Ansökan stängd

Översikt

SAYP är Svenska institutets program för att bygga tvärsektoriella mötesplatser kring hållbar offentlig förvaltning, dels i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap, dels på västra Balkan. Programmet riktar sig till unga, yrkesverksamma medarbetare och nyckelpersoner inom politik, förvaltning och civilsamhälle.

Länderna som ingår är Armenien, Belarus*, Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Moldavien, Sverige och Ukraina (Östersjöregionen/EU:s östliga partnerskap) dels Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien (västra Balkan).

Programmets syfte är att erbjuda deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och nätverksbyggande kring frågor med bäring på samhällets styrning. Målet är att deltagarna ska stärkas i sina roller som framtida förändringsaktörer i regionen.

* På grund av situationen i Belarus har SI fattat beslutet att från och med den 1 oktober 2020 får medarbetare inom den offentliga sektorn från Belarus för närvarande endast delta i digitala aktiviteter där inget ekonomiskt stöd från SI ges till individen. Eventuella uppdateringar om detta beslut kommer att kommuniceras med SAYP arrangörer.

Vem kan söka stöd för att arrangera SAYP?

Svenska aktörer, primärt universitet och högskolor, har nu möjlighet att söka finansiellt stöd från SI för att arrangera en tematisk modul inom SAYP 2021. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land i respektive region. En organisation kan förekomma som huvudsökande i fler än en ansökan, under förutsättning att olika arbetsgrupper, enheter eller avdelningar ansvarar för det praktiska genomförandet av de respektive föreslagna modulerna.

SAYP är uppbyggt kring en princip om samskapande där det huvudsakliga ansvaret för programmet delas mellan SI och modularrangören. SI ser också positivt på om modularrangören involverar tidigare SAYP-deltagare (och stipendiater/alumner från andra SI-finansierade program) i genomförandet. Vänligen se Instruktion till ansökan för en översikt av ansvarsfördelningen.

Tematik och inriktning

Den övergripande tematiken i SAYP är hållbar modern statsförvaltning. Sökande aktör ska formulera en underliggande inriktning för den tematiska modul som föreslås, utifrån egen expertis/forskning. Koncept vars inriktning faller inom något av följande områden har emellertid prioritet:

  • E-förvaltning
  • Flernivåstyre och regional tillväxtpolitik
  • Inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter
  • Innovationssystem (innovationspolitik och offentliga stödsystem för innovation)
  • Miljöpolitik och förvaltning
  • Jämställdhet, t ex med fokus på jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming)

Upplägg

Programmet består av ett antal komponenter, varav tre som svenska aktörer kan ansöka om bidrag för att genomföra. Dessa är:

  1. Förberedande aktiviteter. Ska syfta till att förbereda deltagarna inför den tematiska modulen. Kan exempelvis bestå av webinars, förberedande seminarier/workshops där nya deltagare möts. Aktiviteterna kan även inkludera tidigare deltagare (alumner).
  2. Tematisk modul om sammanlagt två veckor. Programmet kan genomföras i Sverige och/eller i samarbetslandet. Det föreslagna upplägget ska innehålla moment av lärande/undervisning online med användning av digitala läroplattformar. Programmet kan också genomföras helt online.
  3. Uppföljande verksamhet. Aktiviteter, projektstödsbidrag och coachning som syftar till att fortsätta arbeta med deltagarna och deras organisationer, efter modulens genomförande.

Tidigare SAYP-deltagare (alumner) erbjuds även medlemskap i Svenska institutets globala alumnnätverk, vilket bl.a. innebär möjlighet för dem att ansöka om bidrag för att genomföra egna aktiviteter (seminarier, workshops, studiebesök, expertföreläsningar osv) i sina respektive hemländer.

Ett annat erbjudande, som erbjuds SAYP-alumnerna exklusivt, är att efter genomförd tematisk modul kunna ansöka om stöd för peer shadowing. Detta erbjudande kommer åter att bli utlyst om omständigheterna orsakade av pandemin tillåter. Peer shadowing är ett slags mobilitetsstipendium för att under en till två veckor besöka en organisation i ett annat SAYP-land, där den besökande alumnen får möjlighet att skugga en eller flera kollegor i syfte att observera/studera hur deras arbetsplats/organisation är strukturerad och fungerar i praktiken. Målet med peer shadowing är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och ge förutsättningar för ömsesidigt lärande och förbättringar/förändringar för samtliga involverade organisationer.

Tematisk modul

Intensiv tematisk modul om två veckor i Sverige, utomlands eller motsvarande tidsomfattning online. Bidrag kan sökas för kost och logi, föreläsnings- och workshoprelaterade omkostnader (till exempel föreläsare, lokaler och kursadministration), samt kostnader i samband med studiebesök. Maxbelopp: 1 200 000 kr. Maxbeloppet kan höjas vid högre boendekostnader. Utöver modulkostnader tillkommer ersättning för rekryteringsprocessen och deltagarnas resor till genomförandeorten.

Det är även möjligt att ansöka om medel för genomförande av en tematisk modul utomlands, i något av programmets övriga länder. Läs mer om förutsättningarna för detta i bilagan Instruktion till ansökan.

Sociala/kulturella aktiviteter i samband med den tematiska modulen

Bidrag för sociala och/eller kulturella aktiviteter under den tematiska modulens genomförande i Sverige kan sökas enligt en schablon om maximalt 1 500 kr per deltagare och 750 kr om modulen genomförs utomlands. Aktiviteterna kan även genomföras online med samma schablonbelopp som vi genomförandet i Sverige.

Deltagarnas resor till modulens genomförandeort

Respektive modularrangör ansvarar för upplägg och bokning av deltagarnas resor (tur och retur) från sina hemländer (eller bostadsorter i Sverige) till genomförandeorten för den tematiska modulen. Full kostnadstäcknings ges för deltagarnas resor i ekonomiklass eller motsvarande. En preliminär uppskattning av kostnaderna för deltagarnas resebokningar ska framgå i ansökan.

Förberedande och uppföljande aktiviteter inklusive uppföljande projektverksamhet

Bidrag kan sökas för kost, logi och reseutgifter för egen personal och gästföreläsare, samt för lokaler och andra utgifter relaterade till arrangemang av workshoppar och dylika aktiviteter. Bidraget kan även användas för att täcka resekostnader för SAYP-deltagare/alumner från andra länder, givet att dessa har en nyckelroll i den aktivitet som ska genomföras.

Om den tematiska modulen har som inslag att deltagarna arbetar i projektform, finns det möjlighet för modularrangören att använda bidraget för uppföljande projektverksamhet, med anknytning till de projekt som påbörjades under modulen. Läs mer om detta i bilagan Instruktion till ansökan.

Förberedande och uppföljande aktiviteter kan bestå av olika slags verksamhet, men syftet ska vara att förbereda, respektive fortsätta arbeta med deltagarna efter modulens genomförande. Läs mer om detta i bilagan Instruktion till ansökan.

Deltagarutlysning

Varje tematisk modul kan omfatta ca 30 deltagare. SI ansvarar för utlysning på www.si.se, och modularrangörer för ansökningsförfarande, bedömning samt urval av deltagare. I ansökan till bidragsutlysningen ska antalet deltagare anges.

Hur du ansöker

Ansökningsprocessen

FAQ

Vanliga frågor

Kontakt

SAYP Lecture at Department of Political Science in Lund. Photo: Aline Lessner
Vill du läsa om SAYP på engelska?
Läs mer information om SAYP som riktar sig till potentiella deltagare.
Om SAYP