Arrangera Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP)

Vill ditt lärosäte, myndighet eller organisation genomföra utbildningsprogram för unga talanger med fokus på stärkt kapacitet i Östeuropa eller på västra Balkan? Ansök om stöd för att medverka i genomförandet av SAYP 2024 och få möjligheten att utöka era kunskaper och nätverk i EU:s grannskapsregioner.
personer vid bord som lyssnar fokuserat på talare

Ansökan stängd

Översikt

SAYP är Svenska institutets utbildningsprogram för att stärka aktörer inom offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv  att möta komplexa samhällsutmaningar såsom jämställdhet, inkludering, och pågående miljö- och klimatkris. Målgruppen är unga yrkesverksamma dels i Östeuropa, dels på västra Balkan. Programmet stärker deltagarnas förmåga att kunna driva och implementera förändringsarbete inom sina respektive organisationer.

Vad är Swedish Institute Academy for Young Professionals?

SAYP ger unga yrkesverksamma möjlighet att bidra till utveckling och förändring i sina regioner. Programmet syftar till att stärka deltagarnas förmåga att möta komplexa samhällsutmaningar i en snabbt föränderlig värld. Vidare rustar programmet deltagare att möta gemensamma behov av demokratiska processer för att skapa ett samhälle som tar hänsyn till både nuvarande och kommande generationers behov.

Programinnehåll kännetecknas av hög kvalitet, där innehållet utformas utifrån aktuella utmaningar i programregionerna samt av verksamhetsnära innehåll där deltagarnas förändringsarbete  i den egna organisationen är en viktig byggsten för gemensamt lärande och skapande. Utbildningstid/coaching-tid i programmet motsvarar ca 2-3 veckor (exkl eget arbete) där både fysiska och digitala moduler kan genomföras.

Programmet har utformats för att möjliggöra ett ömsesidigt lärande EU-länder och grannskapsregioner emellan. Genom SAYP erbjuds deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte- och nätverksbyggande.

Here you will find information about the call for application for SAYP organisers in English.

Målgrupp

Programmet riktar sig till unga (25-40), yrkesverksamma nyckelpersoner inom politik, förvaltning, civilsamhälle och näringsliv med mandat, ambition och potential att driva förändringsarbete inom sin organisation. Deltagarna har möjlighet att påverka organisationens inriktningsbeslut, policyprocesser och arbetssätt. Målgruppen är till vardags operativt verksamma med, och på olika sätt involverade, i de frågor som programmets tematik avhandlar.

Deltagarländer som ingår för SAYP västra Balkan är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien.

Deltagarländerna* som ingår för SAYP Östeuropa är Armenien, Azerbajdzjan, Belarus*, Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Moldavien, Polen, Sverige, och Ukraina.

* Rekrytering från EU-länder är frivillig. Läs mer under programupplägg.
* Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina, och Belarus aktiva deltagande, är det inte möjligt för medarbetare inom den offentliga sektorn i Belarus att delta i aktiviteter i SAYP, varken fysiskt eller online. 

Vem kan söka stöd för att arrangera SAYP?

Svenska aktörer, primärt universitet och högskolor, har nu möjlighet att söka finansiellt stöd från SI för att arrangera ett utbildningsprogram inom SAYP 2024. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land i respektive region.  SI ser ett stort mervärde i att utbildningsprogrammet utformas och genomförs i samverkan med andra svenska eller internationella aktörer som kan medföra särskild kompetens eller tillgång till nätverk som gynnar programmets mål.

En organisation kan förekomma som huvudsökande i fler än en ansökan, under förutsättning att olika arbetsgrupper, enheter eller avdelningar ansvarar för det praktiska genomförandet av utbildningsprogrammet.

Vad kan man söka stöd för?

Programupplägg
Programupplägget ska stötta deltagare i sitt förändringsarbete där målet är att påverka deltagarorganisationens besluts- och utvärderingsprocesser, riktlinjer och arbetssätt. Upplägget bör designas på sådant sätt där deltagare ses som experter i programmet med fokus på aktuella utmaningar i regionen.

Ett utbildningsprogram kan genomföras med förberedande moduler, en huvudmodul samt uppföljningsmoduler. Förberedande och uppföljningsmoduler är frivilliga. Utbildningstid/coaching-tid i programmet motsvarar ca 2-3 veckor (exkl eget arbete) där både fysiska och digitala moduler kan genomföras.

Programaktiviteter utomlands bör arrangeras tillsammans med en eller flera lokala samarbetsparter med egen expertis inom vald inriktning.

SAYP Östeuropa öppnar 2024 upp för deltagare från Östersjöregionen från förutom Baltikum och Sverige, även Polen. Att inkludera EU-länder som deltagarländer är dock frivilligt. Programmet bör dock på annat sätt främja utbytet EU-länder och Östliga partnerskapsländer emellan.

Tematiska prioriteringar
Den tematiska inriktningen för utbildningsprogrammet bör ha en tydlig koppling till programmets mål. Sökande aktör ska formulera en underliggande inriktning för det utbildningsprogram som föreslås, samt vilken eller vilka målgrupper som bör vara med.

SAYP Östeuropa, exempel på tematiker inom vilket programmet kan genomföras:
Digitalisering
Grön omställning
Miljöförvaltning
Näringslivsutveckling och entreprenörskap
Inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter
Jämställdhet

SAYP västra Balkan, strategiområden som tematiken ska ligga under:
Anti-korruption, rättssäkerhet och transparens
Inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter
Jämställdhet

kvinna presenterar inför grupp. dator på bordet.
SAYP västra Balkan modul med Linköpings universitet. Foto: Fredrik Schlyter
  Bidrag kan sökas för

 • Kost och logi
 • Resekostnader (ekonomiklass eller motsvarande) för deltagare till genomförandeorten, från sina hemländer eller bostadsorter i Sverige, inklusive visumkostnader.
 • Utbildningslokaler
 • Projektledning, administration
 • Lärartimmar
 • Studiebesök
 • Sociala och kulturella aktiviteter
 • Externa gästföreläsare
 • Resekostnader för SAYP-alumner från andra länder, givet att dessa har en nyckelroll i den aktivitet som ska genomföras
 • Uppföljande verksamhet tex uppföljande modul och/eller fortsatt handledning av projekt* som initierats under programmet
 • Revisionskostnader

*Syftet med uppföljande projektverksamhet ska vara att ge fortsatt stöd till deltagarnas förändringsarbete med koppling till programmålen. En bedömningskommitté bör involveras i urvalsprocessen inför utdelning av stöd till en projektgrupp.

Maximalt finansiellt stöd är 2 000 000 kronor per beviljad ansökan. Om sökande har fått stöd för samma utbildningsprogram från andra finansiärer måste detta redovisas i ansökan.

Deltagarutlysning

Deltagare till SAYP utses inom ramen för en deltagarutlysning, som genomförs en gång per år på våren. SI ansvarar för utlysning på www.si.se och programarrangörerna för rekrytering av deltagare. Minst 25 personer bör erbjudas plats i programmet. Sluturval av deltagare och reserver görs av programarrangören och i vissa fall med svenska utlandsmyndigheter i SAYP-länderna. SI screenar förslaget till deltagare så att ingen kandidat antas till fler moduler, samt identifiera alumner.

  Profilen för SAYP deltagare är följande:

 • yrkesverksamma inom politik, förvaltning, näringsliv och/eller civilsamhälle.
 • har mandat att driva förändring i deras organisation
 • är ämnesspecialister eller på annat sätt kopplade till vald tematisk inriktning
 • 25 – 40 år, födda 1984 – 1999

I ansökan ska val av målgrupp motiveras och dess koppling till programmålet beskrivas.

Hur delas ansvaret mellan Svenska institutet och programarrangör?

SAYP är uppbyggt kring en princip om samskapande där ansvaret för programmet delas mellan SI och programarrangören. Se ansvarsuppdelning nedan.

Programarrangörernas ansvar

 • Planering och genomförande av utbildningsprogram (förberedande och uppföljande aktiviteter för utbildningsprogrammet är valfritt).
 • Marknadsföring av programmen på hemsidor och via sociala medier
 • Rekrytering av deltagare (ansökningsförfarande, bedömning, urval, utskick om antagningsbesked och försäkring)
 • Information om utbildningsprogrammet på engelska online, riktad till potentiella sökande
 • Bokning av deltagarnas resor (tur och retur i ekonomiklass eller motsvarande) från sina hemländer eller bostadsorter i Sverige, till orten för genomförande.
 • Stöd i visumprocesser (kontakt med ambassader/ konsulat gällande deltagarlistor inför visumprocesser)
 • Utvärdering av genomförd verksamhet inklusive uppföljning av moduler enligt SI:s mallar samt slutrapportering till SI

Svenska institutets ansvar

 • Bidragsutlysning, ansökningsförfarande, bedömning, urval av programarrangörer
 • Deltagarutlysning på www.si.se
 • Screenar alumner i deltagarlistor
 • Kontakter och synergier med andra SI-insatser, projekt & alumnverksamhet samt ambassader i berörda länder
 • Främjandet av erfarenhetsutbyte mellan programarrangörerna

Tidplan

 • Utlysning om stöd för att arrangera SAYP: 5 oktober – 14 november 2023
 • Bedömning och beslut: 16 november 2023 – 31 januari 2024
 • Deltagarutlysning: 27 februari – 2 april 2024
 • Antagningsbesked till deltagare: senast 7 maj 2024
 • Genomförandeperiod: 20 maj 2024 – 31 oktober 2025
 • Delrapportering: November 2024 (se FAQ 10 gällande rapportering)
 • Slutrapportering: Oktober 2025 (se FAQ 10 gällande rapportering)

Här hittar du sammanställning över Beviljade program 2023.

Hur du ansöker

Ansökningsprocess

FAQ

Inför ansökningsprocessen

Om du beviljats stöd och har ett pågående program

Sara Svensson tillsammans med deltagare i SAYP 2023. Foto: Högskolan i Halmstad
”Inom SAYP får man som lärosäte stor respekt för sitt kunnande och sina idéer. Man kan utforma sin modul ganska fritt, men naturligtvis inom ramen för programmet. Det är en möjlighet att tänka kring sin forskning och få lite ny input till olika frågor som man är intresserad av. Jag tycker det finns en ömsesidig respekt mellan SI som bidragsgivare och lärosätet som bidragsmottagare, och det har fungerat väldigt bra..."
Sara Svensson, Högskolan i Halmstad
Sara Svensson tillsammans med deltagare i SAYP 2023. Foto: Högskolan i Halmstad

Kontakt