Öppnar för ansökningar i november

Översikt

Vad är SAYP?

SAYP är Svenska institutets program för att bygga tvärsektoriella mötesplatser kring hållbar offentlig förvaltning, dels  i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap, dels på Västra Balkan. Programmet riktar sig till unga, yrkesverksamma medarbetare och nyckelpersoner inom politik, förvaltning och civilsamhälle. Länderna som ingår är Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Moldavien, Sverige, Ukraina och Vitryssland (Östersjöregionen/EU:s östliga partnerskap) del s Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien (Västra Balkan).

Programmets syfte är att erbjuda deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och nätverksbyggande kring frågor med bäring på samhällets styrning. Målet är att deltagarna ska stärkas i sina roller som framtida förändringsaktörer i regionen.

Vem kan söka stöd för att arrangera SAYP?

Svenska aktörer, primärt universitet och högskolor, har nu möjlighet att söka finansiellt stöd från SI för att arrangera en tematisk modul inom SAYP. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land i respektive region. SAYP är uppbyggt kring en princip om samskapande där ansvaret för programmet och dess innehåll delas mellan SI och modularrangören. SI ser också positivt på om modularrangören involverar tidigare SAYP-deltagare (och stipendiater/alumner från andra SI-finansierade program) i genomförandet.

Tematik och inriktning

Den övergripande tematiken i SAYP är hållbar modern statsförvaltning. Sökande aktör ska formulera en underliggande inriktning för den tematiska modul som föreslås, utifrån egen expertis/forskning. Koncept vars inriktning faller inom något av följande områden har emellertid prioritet:

  • E-förvaltning
  • Flernivåstyre och regional tillväxtpolitik
  • Inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter
  • Innovationssystem (innovationspolitik och offentliga stödsystem för innovation)
  • Miljöpolitik och förvaltning
  • Jämställdhet, t ex med fokus på jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming)

Upplägg

Programmet består av ett antal komponenter, varav tre som svenska aktörer kan ansöka om bidrag för att genomföra. Dessa är:

  1. Förberedande aktiviteter. Ska syfta till att förbereda deltagarna inför den tematiska modulen. Kan exempelvis bestå av webinars, förberedande seminarier/workshops där nya deltagare möts. Aktiviteterna kan även inkludera tidigare deltagare (alumner).
  2. Tematisk modul om två veckor. Genomförs i Sverige/utomlands under sommartid.
  3. Uppföljande verksamhet. Aktiviteter, projektstödsbidrag och coachning som syftar till att fortsätta arbeta med deltagarna och deras organisationer, efter modulens genomförande.

Hur du ansöker

Ansökningsprocessen

FAQ