Arrangera Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP)

Arbetar ditt lärosäte, myndighet eller organisation med frågor som berör modern, hållbar statsförvaltning? Ansök om stöd för att medverka i genomförandet av SAYP 2023 och få möjligheten att utöka era kunskaper och nätverk inom Östersjöregionen och länder inom EU:s Östliga partnerskap eller på västra Balkan.
En man och en kvinna i samtal framför en dator.

Ansökan stängd

Översikt

SAYP är Svenska institutets utbildningsprogram för att stärka kapacitet inom offentlig förvaltning, dels i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap, dels på västra Balkan. Övergripande tematik för utbildningsprogrammet är hållbar och modern statsförvaltning. Programmet svarar mot gemensamma utmaningar såsom behovet av öppenhet, transparens, effektivitet och hållbarhet.

Vad är Swedish Institute Academy for Young Professionals?

Programmets syfte är att erbjuda deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och nätverksbyggande kring frågor med bäring på samhällets styrning. SAYP Östersjöregionen och östliga partnerskapsländerna stärker samarbeten och nätverksbyggande för en hållbar utveckling och stärkt global konkurrenskraft. SAYP Västra Balkan bidrar till stärkt kapacitet att driva reformprocesser och demokratisk utveckling i regionen.

Programmet riktar sig till unga, yrkesverksamma nyckelpersoner inom politik, förvaltning och civilsamhälle. Målet är att deltagarna ska stärkas i sina roller som framtida förändringsaktörer i regionen. Programmet har utformats för att möjliggöra ett ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte där insikter från motsvarande processer inom nuvarande EU-länder tas tillvara.

Länderna som ingår är Armenien, Belarus*, Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Moldavien, Sverige och Ukraina (Östersjöregionen/EU:s östliga partnerskap) dels Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien (västra Balkan).

Here you will find information about the call for application for SAYP organisers in English. 

* På grund av situationen i Belarus har SI tidigare beslutat att ej ge finansiellt stöd till medarbetare inom den offentliga sektorn i Belarus för deltagande i fysiska träffar inom SAYP. Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina, och Belarus aktiva deltagande, är det inte längre heller möjligt för medarbetare inom den offentliga sektorn i Belarus att delta i online-aktiviteter i SAYP. Eventuella uppdateringar i det här beslutet kommer att kommuniceras med de (lärosäten) som arrangerar programmet.

Vem kan söka stöd för att arrangera SAYP?

Svenska aktörer, primärt universitet och högskolor, har nu möjlighet att söka finansiellt stöd från SI för att arrangera ett utbildningsprogram inom SAYP 2023. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land i respektive region.  SI ser ett stort mervärde i att utbildningsprogrammet utformas och genomförs i samverkan med andra svenska eller internationella aktörer som kan medföra särskild kompetens eller tillgång till nätverk som gynnar programmets mål.

En organisation kan förekomma som huvudsökande i fler än en ansökan, under förutsättning att olika arbetsgrupper, enheter eller avdelningar ansvarar för det praktiska genomförandet av utbildningsprogrammet.

Hur delas ansvaret mellan Svenska institutet och programarrangör?

SAYP är uppbyggt kring en princip om samskapande där ansvaret för programmet delas mellan SI och programarrangören. Se ansvarsuppdelning nedan.

Programarrangörernas ansvar

 • Planering och genomförande av utbildningsprogram (förberedande och uppföljande aktiviteter för utbildningsprogrammet är valfritt).
 • Marknadsföring av programmen på hemsidor och via sociala medier
 • Rekrytering av deltagare (ansökningsförfarande, bedömning, urval, utskick om antagningsbesked och försäkring)
 • Information om utbildningsprogrammet på engelska online, riktad till potentiella sökande
 • Bokning av deltagarnas resor (tur och retur i ekonomiklass eller motsvarande) från sina hemländer eller bostadsorter i Sverige, till orten för genomförande.
 • Stöd i visumprocesser (kontakt med ambassader/ konsulat gällande deltagarlistor inför visumprocesser)
 • Utvärdering av genomförd verksamhet inklusive uppföljning av moduler enligt SI:s mallar samt slutrapportering till SI

Svenska institutets ansvar

 • Bidragsutlysning, ansökningsförfarande, bedömning, urval av programarrangörer
 • Deltagarutlysning på www.si.se
 • Screenar alumner i deltagarlistor
 • Kontakter och synergier med andra SI-insatser, projekt & alumnverksamhet samt ambassader i berörda länder
 • Främjandet av erfarenhetsutbyte mellan programarrangörerna

Tematik och inriktning

Övergripande tematik för SAYP är hållbar och modern statsförvaltning. Sökande aktör ska formulera en underliggande inriktning för det utbildningsprogram som föreslås, utifrån egen expertis. Koncept vars inriktning faller inom något av följande områden har emellertid prioritet:

För målgruppen från länderna inom Östersjöregionen/EU:s östliga partnerskap:

E-förvaltning i medborgarnas tjänst
Flernivåstyre och regional tillväxtpolitik
Innovationssystem (innovationspolitik och offentliga stödsystem för innovation)
Grön omställning
Inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter
Jämställdhet

För målgruppen från länderna på västra Balkan ska utbildningsprogrammets tematiska inriktning bidra till:

Anti-korruption, rättssäkerhet och transparens
Inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter
Jämställdhet

Upplägg och finansiella förutsättningar

Maximalt finansiellt stöd är 2 000 000 kronor per beviljad ansökan. Ersättning för deltagarnas resor ingår i maxbeloppet. Om sökande har fått stöd för samma utbildningsprogram från andra finansiärer måste detta redovisas i ansökan.

Utbildningsprogrammet består av ett antal moduler, varav tre som svenska aktörer kan ansöka om bidrag för att genomföra. Dessa är:

 1. Förberedande modul. Ska syfta till att förbereda deltagarna inför den huvudmodulen. Kan exempelvis bestå av webinars, förberedande seminarier/workshops där nya deltagare möts. Aktiviteterna kan även inkludera tidigare deltagare (alumner).
 2. Huvudmodul om sammanlagt två veckor. Programmet kan genomföras i Sverige och/eller i samarbetslandet. Det föreslagna upplägget ska innehålla moment av lärande/undervisning online med användning av digitala läroplattformar. Programmet kan också genomföras helt online.
 3. Uppföljande modul. Aktiviteter, projektstödsbidrag och coachning som syftar till att fortsätta arbeta med deltagarna och deras organisationer, efter modulens genomförande.

Bidrag kan sökas för kost och logi, föreläsnings- och workshoprelaterade omkostnader (till exempel föreläsare, lokaler och kursadministration), studiebesök, sociala och kulturella aktiviteter samt deltagarnas resor från sina hemländer eller bostadsorter i Sverige, till genomförandeorten.

Utbildningsprogrammet förväntas motsvara minst fem 40-minuterssessioner, fem dagar i veckan. Alternativt ca. 35 schemalagda timmar utöver deltagarnas eget arbete vid digital genomförande.

Bidraget kan även användas för att täcka resekostnader för SAYP-deltagare/alumner från andra länder, givet att dessa har en nyckelroll i den aktivitet som ska genomföras.

Genomförs en programmodul i något av programmets övriga länder utomlands sker ansökan enligt samma procedur som om modulen skulle ha genomförts i Sverige, med ett par väsentliga skillnader:

 • Programmet måste arrangeras tillsammans med en eller flera lokala samarbetsparter med egen expertis och kunnande inom vald inriktning.
 • Omfattningen ska vara minst 10 dagar
 • Tidigare SAYP-deltagare bör på ett relevant sätt involveras i genomförandet som t.ex. experter, talare eller facilitatorer.

Även de moduler som arrangeras utomlands kan genomföras med stöd av delfinansiering från andra källor än SI.

Om utbildningsprogrammet har som inslag att deltagarna arbetar i projektform, finns det möjlighet för programarrangören att använda bidraget för uppföljande projektverksamhet, med anknytning till de projekt som påbörjades under utbildningsprogrammet.

Syftet med uppföljande projektverksamhet är att fortsätta arbeta med de projekt och projektgrupper som initierats under programmets gång, men i grupperna kan även andra/tidigare SAYP-deltagare ingå.

Medlen kan nyttjas dels för fortsatt (kvalificerad) handledning/coachning, dels som projektstöd, till projekt som fortsätter efter det att den huvudmodulen har avslutats. Uppföljande projektverksamhet bör vara relevant i förhållande till den utbildningsprogrammets inriktning.

Följande kriterier gäller för medel till uppföljande projektverksamhet:

 • Endast ett projektstöd kan delas ut till en och samma projektgrupp
 • Projektstöd kan delas ut till projektgrupper som omfattar minst två programländer inom SAYP
 • En extern bedömningskommitté bör involveras i urvalsprocessen inför utdelning av projektstöd

Deltagarutlysning

Varje utbildningsprogram kan omfatta ca. 30 deltagare. Deltagarna ska ingå i programmets övergripande målgrupp unga, upp till 35 år gamla (dvs födda 1988 eller senare), yrkesverksamma medarbetare inom offentlig förvaltning, samt vid organisationer inom civilsamhälle och politiska strukturer från Östersjöregionen/EU:s östliga partnerskap eller västra Balkan. De bör kunna betraktas som ämnesspecialister, till vardags operativt verksamma med och på olika sätt involverade i de frågor som den programmets tematik avhandlar.

SI ser positivt på att aktivt involvera både deltagare och alumner i programmets genomförande.

Deltagare till SAYP utses inom ramen för en deltagarutlysning, som genomförs en gång per år på våren. SI ansvarar för utlysning på www.si.se och programarrangörerna för rekrytering av deltagare. Sluturval av deltagare och reserver görs av programarrangören och i vissa fall med svenska utlandsmyndigheter i SAYP-länderna. SI kommer att screena förslaget till deltagare så att ingen kandidat antas till fler moduler, samt identifiera alumner.

Tidplan

 • Utlysning om stöd för att arrangera SAYP: 5 oktober – 30 november 2022
 • Bedömning och beslut: 1 december 2022 – 31 januari 2023
 • Förberedelse- och rekryteringsperiod: 31 januari – 5 maj 2023
 • Genomförande av förberedande- och huvudmodul: 15 maj – 31 oktober 2023
 • Slutrapportering förberedande- och huvudmodul: 30 november 2023
 • Genomförande av uppföljande modul: November 2023 – september 2024
 • Slutrapportering uppföljande modul: Oktober 2024

Beviljade program 2023.

FAQ

Om du beviljats stöd och har ett pågående program

Inför ansökningsprocessen

Kontakt

SAYP Lecture at Department of Political Science in Lund. Photo: Aline Lessner
Vill du läsa om SAYP på engelska?
Läs mer information om SAYP Östersjöregionen och östliga partnerskaps länderna som riktar sig till potentiella deltagare.
Om SAYP