SI Public Sector Innovation Programme

Vill ditt lärosäte bidra till att främja innovation och förnyelse inom offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer för att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Ansök om stöd för att genomföra ett utbildningsprogram inom SI Public Sector Innovation Programme.
Förenta Nationernas 17 globala mål

Ansökan stängd

Översikt

Svenska institutet (SI) utlyser möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. Fokus för utbildningsprogrammen är innovation och förnyelse inom offentlig sektor, i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Målgruppen för programmen är tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC:s definition.

For an English language version of this text please click the following link SI Public Sector Innovation Programme_call for application_information in english.

Vad är SI Public Sector Innovation Programme?

Genom SI Public Sector Innovation Programme vill Svenska institutet främja innovation och förnyelse inom offentlig sektor, i syfte att stärka offentlig sektor i de medverkande länderna i implementeringen av Agenda 2030.

Med innovation avses nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och medborgare. Det kan handla om nya produkter eller tekniska lösningar, men det kan också vara nya sätt att planera och utveckla städer, landsbygder och boendemiljöer. En offentlig sektor med väl utvecklad innovationskraft är en central faktor för möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar. De globala målen och Agenda 2030 sätter ord på utmaningarna. I offentlig verksamhet kan det gälla frågor som hur välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar, knappa medel och kompetensbrist, eller problematik kring klimatanpassning och omställning av energi och transportsystem.

Tema och inriktning

Det övergripande temat för SI Public Sector Innovation Programme är innovation och förnyelse inom offentlig sektor, i syfte att stärka offentlig sektor i de medverkande länderna i implementeringen av Agenda 2030. Sökande aktör ska formulera en inriktning för det program som föreslås, utifrån de tematiska områden som anges nedan:

 • Innovationsledning; program som bidrar till att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation i den egna organisationen.
 • Smartare välfärdstjänster; program som fokuserar på hur digitalisering och välfärdsteknologi kan bidra till en gynnsam samhällsutveckling.
 • Inkluderande service- och tjänstedesign; Program som fokuserar på hur involvering av medborgare kan bidra till bättre anpassad samhällsservice och framtagande av nya välfärdstjänster.

Oavsett inriktning uppmuntrar SI de sökande att se till att programmet genomsyras av samverkan mellan offentlig sektor och t.ex. näringsliv, akademi och civilsamhälle, antingen i själva genomförandet eller som ett av de perspektiv som betonas i programmet.

Programmets tematiska inriktning ska tydligt kopplas till kopplas till delmålen för de globala målen och Agenda 2030.

Klicka här för att se en enkel insatslogik för SI Public Sector Innovation Programme.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningsprogrammen är tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor med tydligt mandat att fatta beslut och bedriva påverkansarbete inom sin organisation. De bör kunna betraktas som beslutsfattare eller ämnesspecialister, till vardags operativt verksamma med och på olika sätt involverade i de frågor som utbildningen avhandlar.

Programmen förväntas leda till faktisk förändring och resultaten ska inte stanna på en akademisk nivå. SI ser därför inte akademiker som en huvudsaklig målgrupp för de utbildningsprogram som genomförs inom ramen för SI Public Sector Innovation Programme.

Företrädare för organisationer i civilsamhället samt personer med ledande positioner i näringslivet kan inkluderas som deltagare om programmets målsättningar gynnas av detta.

En jämn könsfördelning ska eftersträvas bland deltagarna i programmen.

Specifikationer för utbildningsprogram

Utlysningen avser finansiering för ettåriga utbildningsprogram. Programmet ska påbörjas höstterminen 2021 och inte senare än 15 september.

Programmet kan genomföras i Sverige och/eller i samarbetslandet. Det föreslagna upplägget ska innehålla moment av lärande/undervisning online med användning av digitala läroplattformar. Programmet kan också genomföras helt online.

Minst 15 deltagare ska rekryteras per program. Lärosätet ansvarar för rekryteringen av deltagare. Programmet ska vara utformat så att deltagare kan vara fortsatt aktiva i sina respektive verksamheter parallellt med utbildningen.

Utöver det faktiska utbildningsprogrammet kan lärosätet även söka bidrag för att genomföra förberedande och uppföljande aktiviteter:

 • Förberedande aktiviteter: Ska syfta till att förbereda deltagarna inför modulen. Kan exempelvis bestå av webbinarier, förberedande seminarier/workshops där deltagare möts.
 • Uppföljande verksamhet: Aktiviteter, projektstödsbidrag och coachning som syftar till att fortsätta arbeta med deltagarna och deras organisationer, efter utbildningsprogrammets genomförande.

Vem kan söka stöd för att arrangera ett Public Sector Innovation Programme?

Denna utlysning riktar sig till svenska universitet och högskolor. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land. Ett lärosäte kan förekomma som huvudsökande i fler än en ansökan, under förutsättning att olika arbetsgrupper, enheter eller avdelningar ansvarar för det praktiska genomförandet av de respektive föreslagna utbildningsprogrammen.

Om sökande har fått stöd för samma program från andra finansiärer måste detta redovisas i ansökan.

Från och med 2020 kan de pågående programmen få möjlighet att förlängas med ett år.

Finansiella förutsättningar

Maximalt finansiellt stöd är 2 miljoner kronor per beviljad ansökan.

Lärosätets ansvar

 • Planering av utbildning
 • Praktiska arrangemang
 • Rekrytering av deltagare
 • Deltagares resor
 • Genomförande av utbildningen i Sverige, i samarbetslandet eller i både och
 • Utvärdering av genomförd verksamhet, samt slutrapportering till SI
 • Utvärdering av upplägg och genomförande

Hur du ansöker

Tidsplan och ansökningsprocess

FAQ

Vanliga frågor