Ansökan stängd

Översikt

Svenska institutet (SI) utlyser möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. Fokus för utbildningsprogrammen är innovation och förnyelse inom offentlig sektor, i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Målgruppen för programmen är tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC:s definition (inklusive SI:s samarbetsländer i Västra Balkan: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien).

Programmet är en utveckling av pilotprogrammet ”Stöd för kapacitetsutveckling för Agenda 2030” som utlystes 2018.

For an English language version of this text, please click here.

Vad är SI Public Sector Innovation Programme?

SI Public Sector Innovation Programme är Svenska institutets program för att främja innovation inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer, i syfte att stärka förutsättningarna att implementera Agenda 2030.

Med innovation avses nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och medborgare (Den nationella innovationsstrategin). En offentlig sektor med väl utvecklad innovationskraft är en central faktor för möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar. De globala målen och Agenda 2030 sätter ord på utmaningarna. I offentlig verksamhet kan det gälla frågor som hur välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar, knappa medel och kompetensbrist, eller problematik kring klimatanpassning och omställning av energi och transportsystem.

Offentlig verksamhet kan sägas ha olika roller när det gäller innovation: för det första med fokus på innovation inom den egna verksamheten; för det andra att använda efterfrågan som drivkraft för innovation; och för det tredje som medskapare av systemlösningar. Dessa tre roller samspelar. (Offentlig verksamhets innovationskraft, Vinnova Rapport VR 2019:14)

Tema och inriktning

Det övergripande temat för SI Public Sector Innovation Programme är innovation och förnyelse inom offentlig sektor, i syfte att stärka offentlig sektor i de medverkande länderna i implementeringen av Agenda 2030. Sökande aktör ska formulera en inriktning för det program som föreslås, utifrån de tematiska områden som anges nedan:

 • Innovationsledning; program som bidrar till att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation i den egna organisationen.
 • Smartare välfärdstjänster; program som fokuserar på hur digitalisering och välfärdsteknologi kan bidra till en gynnsam samhällsutveckling.
 • Inkluderande service- och tjänstedesign; Program som fokuserar på hur involvering av medborgare kan bidra till bättre anpassad samhällsservice och framtagande av nya välfärdstjänster.

Oavsett inriktning bör programmet genomsyras av samverkan mellan offentlig sektor och t.ex. näringsliv, akademi och civilsamhälle, antingen i genomförandet av programmet eller som ett av de perspektiv som betonas i programmet.

Programmets tematiska inriktning ska tydligt kopplas till undermålsnivåer inom Agenda 2030.

Klicka här för att se en enkel insatslogik för SI Public Sector Innovation Programme.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningsprogrammen är tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor. Företrädare för organisationer i civilsamhället samt personer med ledande positioner i näringslivet kan inkluderas som deltagare om programmets målsättningar gynnas av detta.

En jämn könsfördelning ska eftersträvas bland deltagarna i programmen.

Specifikationer för utbildningsprogram

Utlysningen avser finansiering för utbildningsprogram som pågår under ett år. Programmet kan genomföras i Sverige, i samarbetslandet eller i både och. Det föreslagna upplägget ska innehålla moment av lärande/undervisning online med användning av digitala läroplattformar. Programmet ska vara utformat så att deltagare kan vara fortsatt aktiva i sina respektive verksamheter, parallellt med utbildningen. Det kapacitetshöjande programmet ska påbörjas under 2020. Minst 15 deltagare ska rekryteras per program. Lärosätet ansvarar för rekryteringen av deltagare till programmet.

Lärosätena kan ansöka om bidrag för att genomföra följande:

 • Förberedande aktiviteter: Ska syfta till att förbereda deltagarna inför modulen. Kan exempelvis bestå av webbinarier, förberedande seminarier/workshops där deltagare möts.
 • Utbildningsprogram: Genomförs i Sverige/utomlands.
 • Uppföljande verksamhet: Aktiviteter, projektstödsbidrag och coachning som syftar till att fortsätta arbeta med deltagarna och deras organisationer, efter utbildningsprogrammets genomförande.

Vem kan söka stöd för att arrangera ett Public Sector Innovation Programme?

Svenska universitet och högskolor kan söka finansiellt stöd från SI för att arrangera ett utbildningsprogram. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land. Ett lärosäte kan förekomma som huvudsökande i fler än en ansökan, under förutsättning att olika arbetsgrupper, enheter eller avdelningar ansvarar för det praktiska genomförandet av de respektive föreslagna utbildningsprogrammen.

Deltagare i utbildningsprogrammen erbjuds även medlemskap i Svenska institutets globala alumnnätverk, vilket bl.a. innebär möjlighet för dem att ansöka om bidrag för att genomföra egna aktiviteter (seminarier, workshops, studiebesök, expertföreläsningar osv) i sina respektive hemländer.

Finansiella förutsättningar

Maximalt finansiellt stöd är 2 miljoner kronor per beviljad ansökan.

Lärosätets ansvar

 • Planering av utbildning
 • Praktiska arrangemang
 • Rekrytering av deltagare
 • Deltagares resor
 • Genomförande av utbildningen i Sverige, i samarbetslandet eller i både och
 • Utvärdering av genomförd verksamhet, samt slutrapportering till SI
 • Utvärdering av upplägg och genomförande

Hur du ansöker

Tidsplan och ansökningsprocess

FAQ