SI Public Sector Innovation Programme

Vill ditt lärosäte bidra till att främja innovation och förnyelse inom offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer för att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Ansök om stöd för att genomföra ett utbildningsprogram inom SI Public Sector Innovation Programme.
Förenta Nationernas 17 globala mål

Ansökan stängd

Översikt

Svenska institutet (SI) utlyser möjligheten för svenska lärosäten att söka bidrag för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. Fokus för utbildningsprogrammen är innovation och förnyelse inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030.  Målgruppen för programmen är tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC.

Nya riktlinjer för 2023

Ansökningar med samarbeten inom följande länder kommer att prioriteras; Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Kambodja, Kamerun, Colombia, Ecuador, Egypten, Etiopien, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesien, Jordanien, Kenya, Liberia, Malawi, Moldavien, Marocko, Myanmar (Burma) , Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Filippinerna, Rwanda, Sydafrika, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Tunisien, Uganda, Ukraina, Vietnam, Zambia och Zimbabwe.

Vad är SI Public Sector Innovation Programme?

Genom SI Public Sector Innovation Programme vill SI främja innovation och förnyelse inom offentlig sektor i samarbetsländer för att stärka genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen.

En offentlig sektor med väl utvecklad innovationskraft, som utgår från värden som demokrati, hållbarhet och jämställdhet är en central faktor för möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar. Exempel på utmaningar kan vara hur välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar, knappa medel och kompetensbrist, eller problematik kring klimatanpassning och omställning av energi och transportsystem. 
 
Med innovation avses nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och medborgare. Det kan handla om nya produkter eller tekniska lösningar, men det kan också vara nya sätt att planera och utveckla städer, landsbygder och boendemiljöer.  
 
Utbildningsprogrammet ska tydligt kopplas till ett eller flera mål och/eller delmål i de globala målen och formuleras utifrån en av följande inriktningar:

 • Innovationsledning; program som bidrar till att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation i den egna organisationen.
 • Smartare välfärdstjänster; program som fokuserar på hur digitalisering och välfärdsteknologi kan bidra till en gynnsam samhällsutveckling.
 • Inkluderande service- och tjänstedesign; Program som fokuserar på hur involvering av medborgare kan bidra till bättre anpassad samhällsservice och framtagande av nya välfärdstjänster.

Oavsett inriktning uppmuntrar SI de sökande att se till att utbildningsprogrammet genomsyras av samverkan mellan offentlig sektor och t.ex. näringsliv, akademi och civilsamhälle, antingen i själva genomförandet eller som ett perspektiv i utbildningsprogrammet.

Här hittar du en verksamhetslogik för SI Public Sector Innovation Programme.

Här hittar du information om SI Public Sector Innovation Programme på engelska.

Målgrupp

Utbildningsprogrammen ska rikta sig till tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor med tydligt mandat att fatta beslut och bedriva påverkansarbete inom sin organisation. De bör kunna betraktas som beslutsfattare eller ämnesspecialister, till vardags operativt verksamma med och på olika sätt involverade i de frågor som utbildningen avhandlar. 

Utbildningsprogrammen förväntas leda till faktisk förändring och resultaten ska inte stanna på en akademisk nivå. SI ser därför inte akademiker som en huvudsaklig målgrupp för de utbildningsprogram som genomförs inom ramen för SI Public Sector Innovation Programme.  

Företrädare för organisationer i civilsamhället samt personer med ledande positioner i näringslivet kan inkluderas som deltagare om det gynnar/bidrar till utbildningsprogrammets mål.  Detta behöver i så fall motiveras.  

Vem kan söka stöd?

Denna utlysning riktar sig till svenska universitet och högskolor. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land.  

SI ser ett stort mervärde i att utbildningsprogrammet utformas och genomförs i samverkan med andra svenska eller internationella aktörer som kan bidra med särskild kompetens eller tillgång till nätverk som gynnar målsättningarna.  

Om sökande har fått stöd för samma utbildningsprogram från andra finansiärer måste detta redovisas i ansökan. 

Lärosätet ansvarar för:

 • Planering av utbildning
 • Praktiska arrangemang
 • Rekrytering av deltagare
 • Deltagares resor
 • Genomförande av utbildningen i Sverige, i samarbetslandet eller i både och
 • Utvärdering av genomförd verksamhet, samt slutrapportering till SI
 • Utvärdering av upplägg och genomförande

Specifikationer för utbildningsprogram

Längd och start: Utlysningen avser finansiering för utbildningsprogram som varar upp till ett år. Programmen måste påbörjas senast den 15 september. 

Rekrytering: Lärosätet ansvarar för rekryteringen av deltagare till utbildningsprogrammen. Rekryteringen kan påbörjas så snart beslut meddelats, men måste vara klar senast den 31 maj 2023. 

Deltagare: Minst 15 deltagare ska rekryteras per utbildningsprogram. 

Format/upplägg: Utbildningsprogrammet ska vara utformat så att deltagare kan vara fortsatt aktiva i sina respektive verksamheter parallellt med utbildningen. Utbildningsprogrammet kan genomföras i Sverige och/eller i samarbetslandet och kan även genomföras helt online. 

Budget: Maximalt finansiellt stöd är 2 miljoner kronor per beviljad ansökan. 

Tidsplan

 • Skriv ansökan: 5 oktober – 30 november 2022
 • Skicka in ansökan: 5 oktober – 30 november 2022
 • Bedömning och beslut: 30 november 2022 – 31 januari 2023 
 • Förberedelse- och rekryteringsperiod: 31 januari – 15 maj 2023 
 • Programstart (senast): 15 september 2023 
 • Slutrapportering: 31 oktober 2024

Tidigare beviljade utbildningsprogram

Här hittar du en sammanställning över vilka utbildningsprogram som beviljades 2022.

Here you can find an overview of granted training programmes 2022.

Här hittar du en lista över beviljade utbildningsprogram 2021 samt 2020.

FAQ

Om du beviljats stöd och har ett pågående program

Vanliga frågor

Foto: Lunds universitet/Johan Persson
"Det som gör SI Public Sector Innovation Programme unikt är den akademiska förankringen i att utlysningen enbart vänder sig till lärosäten. En ytterligare aspekt som gör att programmet sticker ut är det stora fokuset på offentlig sektor."
Jessica Hansson, Lunds universitet.
Foto: Lunds universitet/Johan Persson