SI Public Sector Innovation Programme

Vill ditt lärosäte bidra till att främja innovation och förnyelse eller grön omställning inom offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer för att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Ansök om stöd för att genomföra ett utbildningsprogram inom SI Public Sector Innovation Programme.
Dekorativ bild

Ansökan stängd

Översikt

Svenska institutet (SI) utlyser möjligheten för svenska lärosäten att söka bidrag för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. Fokus för utbildningsprogrammen är innovation och förnyelse samt grön omställning inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030.  Målgruppen för programmen är tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC.

Ansökningar med samarbeten inom följande länder kommer att prioriteras; Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Kambodja, Kamerun, Colombia, Ecuador, Egypten, Etiopien, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesien, Jordanien, Kenya, Liberia, Malawi, Moldavien, Marocko, Myanmar (Burma), Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Filippinerna, Rwanda, Sydafrika, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Tunisien, Uganda, Ukraina, Vietnam, Zambia och Zimbabwe.

Vad är SI Public Sector Innovation Programme?


SI Public Sector Innovation Programme är ett program som erbjuder finansiering till svenska lärosäten och högskolor som vill genomföra utbildningsprogram riktade till offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer. 
 

På lång sikt ska programmen bidra till att offentlig sektor i samarbetsländer bedriver en verksamhet som leder till ett jämlikt, jämställt, hållbart och/eller inkluderande samhälle för att uppnå de globala målen. För att bidra till detta ska programmen stärka deltagarnas kunskap om arbetssätt, metoder och förändringsarbete för att driva en verksamhet som leder till ett jämlikt, jämställt, inkluderande och/eller hållbart samhälle, men också stärka deras tilltro till den egna förmågan att driva förändringsarbete inom den egna organisationen.    

Utbildningsprogrammet ska tydligt kopplas till ett eller flera mål och/eller delmål i de globala målen och formuleras utifrån en av följande inriktningar:  

 • InnovationProgrammen samt de föreslagna aktiviteterna ska bidra till nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och medborgare t ex (men inte enbart) innovationsledning, smartare välfärdstjänster, inkluderande service- och tjänstedesign eller nya sätt att planera och utveckla städer, landsbygder och boendemiljöer.
 • Grön omställning Program som utvecklar offentlig sektors förmåga att driva och främja en grön omställning av samhället. Det långsiktiga syftet ska vara en minskad miljö- och/eller klimatpåverkan och en minskad resursanvändning i samhället. 

Ansökan ska, utifrån ovan, föreslå ett program som avser adressera ett eller flera konkreta och angelägna behov i samarbetsländerna, kopplat till målen i Agenda 2030 och vald tematik.

Program ska utformas så att metoder och lärdomar förankras i deltagarnas organisationer och kan bidra till en förändring på organisatorisk nivå och i förlängningen bidra till långsiktig förändring i samhället.  

Oavsett inriktning uppmuntrar SI de sökande att se till att utbildningsprogram genomsyras av samverkan mellan offentlig sektor och tex näringsliv, akademi och civilsamhälle, antingen i själva genomförandet eller som ett perspektiv i utbildningsprogrammet. 

Oavsett inriktning uppmuntrar SI de sökande att se till att utbildningsprogrammet genomsyras av samverkan mellan offentlig sektor och t.ex. näringsliv, akademi och civilsamhälle, antingen i själva genomförandet eller som ett perspektiv i utbildningsprogrammet.

Målgrupp

Utbildningsprogrammen ska rikta sig till tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor med tydligt mandat att fatta beslut och bedriva förändring inom sin organisation eller sitt nätverk. De bör kunna betraktas som beslutsfattare eller ämnesspecialister, till vardags operativt verksamma med och på olika sätt involverade i de frågor som utbildningen avhandlar.  

Utbildningsprogrammen förväntas leda till faktisk förändring och resultaten ska inte stanna på en akademisk nivå. SI ser därför inte akademiker som en huvudsaklig målgrupp för de utbildningsprogram som genomförs inom ramen för SI Public Sector Innovation Programme.   

Företrädare för organisationer i civilsamhället samt personer med ledande positioner i näringslivet kan inkluderas som deltagare om det gynnar/bidrar till utbildningsprogrammets mål.  Detta behöver i så fall motiveras.   

Deltagare ska komma från låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC. Ansökningar med samarbeten inom följande länder kommer att prioriteras; Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Kambodja, Kamerun, Colombia, Ecuador, Egypten, Etiopien, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesien, Jordanien, Kenya, Liberia, Malawi, Moldavien, Marocko, Myanmar (Burma) , Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Filippinerna, Rwanda, Sydafrika, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Tunisien, Uganda, Ukraina, Vietnam, Zambia och Zimbabwe. 

Programmet måste omfatta deltagare från minst två länder. 

Vem kan söka stöd?

Denna utlysning riktar sig till svenska universitet och högskolor. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land.   

SI ser ett stort mervärde i att utbildningsprogrammet utformas och genomförs i samverkan med andra svenska eller internationella aktörer som kan bidra med särskild kompetens eller tillgång till nätverk som gynnar målsättningarna. Att lärosätet har partners i landet/länderna som programmet riktar sig till eller på annat sätt aktuell kunskap om kontexten ses som en fördel i bedömning av ansökningar. Se vidare under rubrik projektpartners. 

En och samma huvudsökande aktör kan inte skicka in flera samtidiga ansökningar till SI med samma person angiven som projektledare/kontaktperson. Om sökande har fått stöd för samma utbildningsprogram från andra finansiärer måste detta redovisas i ansökan. 

Specifikationer för utbildningsprogram

Lärosätet ansvarar för:

 • Planering av utbildning
 • Praktiska arrangemang
 • Rekrytering av deltagare
 • Deltagares resor
 • Genomförande av utbildningen i Sverige, i samarbetslandet eller i både och
 • Utvärdering av genomförd verksamhet, samt slutrapportering till SI
 • Utvärdering av upplägg och genomförande

Aktiviteter: Programmet kan innehålla aktiviteter såväl online som fysiskt. Aktiviteter kan t.ex. vara föreläsningar, workshops, coaching, studiebesök. 

Längd och start: Utlysningen avser finansiering för utbildningsprogram som varar upp till ett år, exklusive inledande planeringsfas och avslutande rapporteringsfas. Programmen måste påbörjas senast den 15 september 2024. Programmen ska avrapporteras två månader efter avslutat program, dock senast 31 oktober 2025.

Rekrytering: Lärosätet ansvarar för rekryteringen av deltagare till utbildningsprogrammen. Rekryteringen kan påbörjas så snart beslut meddelats, men måste vara klar senast den 31 maj 2024. 

Deltagare: Minst 25 deltagare bör rekryteras per utbildningsprogram. Deltagare måste komma från minst två  länder.

Format/upplägg: Utbildningsprogrammet ska vara utformat så att deltagare kan vara fortsatt aktiva i sina respektive verksamheter parallellt med utbildningen. Utbildningsprogrammet kan genomföras i Sverige och/eller i samarbetslandet och kan även genomföras helt online.

Budget: Maximalt finansiellt stöd är 2 miljoner kronor per beviljad ansökan. 

Projektpartners  

SI ser positivt på att andra aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle involveras i genomförandet av programmet. Dessa kan involveras som partners eller på annat sätt. Med aktör menas juridisk person. 

Partners bör ha en aktiv roll i programmets genomförande och kan förutom aktivt deltagande även delegeras huvudansvar för enskilda aktiviteter såsom t ex föreläsningar /möten/seminarier/konferenser eller studiebesök. Partners ska också kunna ta del av projektets budget, exempelvis för arbetstid/lön.  Respektive partner bör redan på förhand ha allokerat tillräckliga personalresurser för att kunna utföra det som överenskommits enligt projektets upplägg. I de fall en aktör involveras som partner kommer ni att behöva skriva en partneröverenskommelse. 

Tidsplan

 • Skriv ansökan: 5 oktober – 14 november 2023
 • Skicka in ansökan: 5 oktober – 14 november 2023
 • Bedömning och beslut: 15 november 2023 – 22 januari 2024 
 • Förberedelse- och rekryteringsperiod: 31 januari – 15 maj 2024 
 • Programstart (senast): 15 september 2024 
 • Slutrapportering: Senast två månader efter avslutat program, dock senast 31 oktober 2025

Tidigare beviljade utbildningsprogram

Här hittar du en sammanställning över  beviljade utbildningsprogram 2023.

Här hittar du en lista över beviljade utbildningsprogram 2021 samt 2020.

Hur du ansöker

Ansökningsprocess

FAQ

Om du beviljats stöd och har ett pågående program

Vanliga frågor

Foto: Lunds universitet/Johan Persson
"Det som gör SI Public Sector Innovation Programme unikt är den akademiska förankringen i att utlysningen enbart vänder sig till lärosäten. En ytterligare aspekt som gör att programmet sticker ut är det stora fokuset på offentlig sektor."
Jessica Hansson, Lunds universitet.
Foto: Lunds universitet/Johan Persson