2021 – ett år med goda resultat trots tuffa omständigheter

Pandemin fortsatte att prägla SI:s verksamhet även under 2021 och vi utvecklade digitala erbjudanden som ersättning för fysiska möten inom all verksamhet. Ett nytt kommunikationskoncept för handel och investeringar och ett demokratiprogram för unga vuxna är exempel på andra satsningar som initierades 2021.
Två kollegor vandrar i en kontorsmiljö och passerar en glasvägg med post -it-lappar

– Vi har vässat arbetet ytterligare inom Sverigefrämjandet för att bidra till tillväxt och utveckling. Tillsammans med Business Sweden lanserade vi Pioneer the Possible, som är ett kommunikationskoncept för svenska ambassader, myndigheter och andra som vill lyfta Sverige som ett attraktivt land att handla med och investera i, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för SI.

Nedan presenterar vi några exempel på hur SI arbetat med Sverigefrämjande, Östersjösamarbete och global utveckling under 2021.

SI:s alumnnätverk

SI:s alumnföreningar består av personer som fått stipendium av SI och studerat vid något av Sveriges lärosäten eller deltagit i något av SI:s ledarskapsprogram. Efter studierna deltar många alumner i våra lokala alumnföreningar i sina hemländer, där de skapar mötesplatser och kontaktnät samt bidrar till att synliggöra Sverige.

Sammanlagt finns det nu över 17 400 alumner i SI:s nätverk och ytterligare 2 821 stipendiater från 36 länder slutförde sin masterutbildning vid ett svenskt lärosäte 2021.

Precis som 2020 kännetecknades årets alumnverksamhet av ett stort engagemang när det gäller on-line-aktiviteter över landsgränserna. Under aktiviteten #plasticfreeweek, som genomfördes för andra året i rad, organiserade 19 alumnnätverk cirka 100 aktiviteter i 16 länder med mer än 5000 deltagare.

Under året har SI även tagit fram ett helt nytt projektstöd, SI Young Voices Initiative, som ska stärka ungas deltagande och åstadkomma positiv förändring i civilsamhället i länder där demokrati och mänskliga rättigheter brister.

Ledarskapsprogram

SI:s ledarskapsprogram stärker internationella förändringsaktörers ledarskap med utgångspunkt i till exempel mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Under 2021 har 257 unga ledare deltagit i olika kapacitetsstärkande ledarskapsprogram.

– Under 2021 var samtliga ledarskapsprogram digitala, vilket ledde till att vi kunde vara flexibla och möta de behov som uppstod. Till exempel skapade vi flera nya digitala initiativ för alumner som har gått ledarskapsprogram med inriktning på civilsamhället i MENA och Sydasien. Målet är att bidra med nätverksmöjligheter och nya verktyg och metoder för att leda förändringsarbete, säger Adiam Tedros, chef för enheten för utvecklingsprogram.

Svenskundervisning i utlandet

Genom att tillgängliggöra det svenska språket i utlandet ökar vi tillgången på spetskompetens till svenska företag utomlands eller till Sverige. De drygt 600 svensklärarna är viktiga samarbetspartners för att bredda kännedomen om Sverige.

2021 gav SI finansiellt stöd till 223 akademiska institutioner i 37 länder som undervisar i svenska. Knappt 35 000 studenter studerade svenska vid något av lärosätena.

– Intresset för att studera svenska i världen är fortsatt stort trots de hinder som pandemin har fört med sig. Flest antal institutioner med svenskundervisning finns i Tyskland och USA, följt av Frankrike och Polen. Tack vare SI:s stöd fördjupas studenternas kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur, vilket ofta leder till en livslång relation till Sverige, säger Kurt Bratteby, chef för avdelningen för internationella relationer.

Sverigefrämjande i digitala kanaler

Intresset för Sverigekanalerna har ökat under 2021, exempelvis passerade Sveriges Facebook-konto på arabiska en miljon följare och det engelska instagramkontot @swedense nådde ett nytt rekord med 250 000 följare. Sveriges officiella sociala mediekanaler har idag 3,3 miljoner följare, vilket är en ökning med 200 000 sedan förra året.

– Antal följare är viktigt men minst lika viktigt är engagemangsgrad, alltså hur följarna reagerar, delar och kommenterar inläggen. Under året har vi utvecklat arbetssätten med mer fokus på målgruppernas beteenden, mer rörligt innehåll och på att följa vad som fungerar väl i kanalerna och vad som inte fungerat lika bra. På så sätt kan vi förstå följarna bättre och i högre grad nå ut med relevant kommunikationen, säger Lena Allerstam chef för enheten Global kommunikation.

Det digitala kommunikationsmaterialet National Day användes av 62 ambassader och blev det mest spridda under året, med 14,2 miljoner i räckvidd.

Studiedestinationen Sverige

För andra året i rad prisades Svenska institutets Study in Sweden-enhet på Designgalan. I år belönades filmen Choose Equality | Choose Freedom med ett silver i kategorin bästa reklamfilm. Filmen, som haft över 40 000 visningar, riktar sig till internationella studenter som är öppna för de progressiva värderingar och livsstilen som gör Sverige unikt som studiedestination. Sammanräknat har marknadsföringen av Sverige som studienation genererat 33 787 kontakter, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år

– Vi har jobbat hårt för att stötta lärosätenas rekryteringsarbete under pandemin och är nöjda över att ha arrangerat flera virtuella Study in Sweden-mässor så att lärosätena fortsatt har kunnat nå ut till presumtiva studenter, säger Douglas Washburn, projektledare för Study in Sweden. Över 23 svenska lärosätena har deltagit i våra mässor och delvis på grund av detta har vi fått kontakt med över 33 000 presumtiva studenter runt om i världen som är intresserade av att studera i Sverige.

Projektstöd för samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i Östliga partnerskapet. De projekt som SI finansierar ska bland annat bidra till EU:s övergripande mål för regionen: att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

– När vi tittar på våra långtidsuppföljningar ser vi att de partnerskap som initierats via vår finansiering i hög grad har utvecklats och ofta får fortsatt finansiering, inte minst i EU-utlysningar, säger Camilla Wristel, ansvarig för projektstöd.