Energieffektiviseringen i Östersjöregionen måste skyndas på

Energiexperter från Östersjöregionen träffades nyligen i ett webinar arrangerat av Svenska institutet för att diskutera energieffektivisering. Talarnas viktigaste budskap var att arbetet med energieffektiviseringen i Östersjöregionen måste skyndas på.

Energieffektivisering är ett område där samarbete över landgränserna blir allt viktigare inte minst med tanke på att det praktiska genomförandet har visat sig vara en utmaning. Detta var ett av huvudbudskapen under SI Baltic Sea Session som ägde rum den 17 mars 2022.

– Det är mycket speciella tider i Europa. Energi har blivit en strategisk fråga för EU och dess närområde. Det krävs nya initiativ och nya typer av samarbeten och här kan Östersjöregionen vara en föregångare, inledde Gabor Schneider från Svenska institutet.

Syftet med webinariet var att ge deltagarna möjlighet att dela kunskap och idéer med varandra. Flera av de som presenterade har tidigare deltagit i olika projekt och program finansierade av Svenska institutet, till exempel BuildingEffect, Effect4Georgia, Common Act, BSPonEE eller Baltic Leadership Programme (BLP) on Energy Efficiency.

I sitt anförande gav professor Filip Johnsson, från Chalmers tekniska högskola, en överblick över de viktigaste trenderna inom energiomställningen. Han argumenterade för behovet att koppla ihop sektorer och för en ytterligare utvidgning av samarbeten genom bredare värdekedjor.

Temat för sessionen var frågan om ”hur”; Hur vi kan vi påskynda energieffektiviseringen i Östersjöregionen?  Lukasz Polakowski, Polish Foundation for Energy Efficiency, talade om vikten av en helhetssyn. Han påpekade att framsteg ofta har skett inom sektorer som är åtskilda från varandra och poängterade att det finns ett behov av en mer integrerad strategi i framtiden.

En annan vinkel som togs upp var vikten av kommunikation i projekt som fokuserar på energieffektivisering.

– Diskussionerna vi hade i Baltic Leadership Programme ledde mig till slutsatsen att strategisk kommunikation är en nyckelfråga för projekt som handlar om energieffektivisering, sa Marit Ragnarsson från Länsstyrelsen i Dalarna.

Edvarts Daniels Emersons, samordnare för policyområdet energi inom EU:s strategi för Östersjöregionen, reflekterade över utsikterna gällande framtida initiativ om energieffektivisering. Han betonade att samtidigt som vi arbetar med övergången till förnybar energi måste vi arbeta med energieffektivisering.

– Kommande initiativ verkar fokusera mer på gröna frågor såsom förnybar energi eller grön certifiering. Det finns just nu egentligen inga initiativ som fokuserar på industriell energieffektivisering, sa Edvarts Daniels Emersons.

Hans förhoppning är att det kommer att finnas initiativ som utforskar och motiverar företag och entreprenörer att dela med sig av sina kunskaper. Inte bara inom livsmedels- eller byggbranschen utan även inom sektorer relaterade till digitalisering eller finanssektorn.

Om SI Baltic Sea Sessions:
SI Baltic Sea Sessions är ett digitalt initiativ där vi utforskar resultat och lärdomar genom projekt finansierade av Svenska institutet i Östersjöregionen. Varje session handlar om ett specifikt ämne och visar upp initiativ som har bidragit till framsteg och hållbarhet i regionen. Sessionerna kommer att belysa projekt som involverar SI:s 15 programländer, dvs länder runt Östersjön och länder i EU:s östliga partnerskap (*se nedan).

Delta på nästa SI Baltic Sea Sessions som arrangeras den 10 maj 2022 med fokus på innovation!