Nu lanseras nytt stöd till samarbete mellan Ukraina och Sverige

Under 2024 lanserar Svenska institutet ett nytt projektstöd riktat till svenska aktörer och deras samarbetspartners i Ukraina. Programmet genomförs inom ramen för strategin för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023–2027.

Sverige i solidaritet med Ukraina

Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina
2023–2027. Strategin syftar till att bidra till uppbyggnads- och reformarbetet i Ukraina på ett sätt som gör landet friare, säkrare, grönare, mer demokratiskt, motståndskraftigt och ekonomiskt välmående. Uppbyggnads- och reformarbetet är två ömsesidigt stärkande komponenter som tillsammans utgör strategins inriktning och bidrar till det övergripande målet om EU-integration. Mer information om strategin finns här.

SI är en part i genomförandet av strategin

SI förbereder ett nytt projektstödsprogram som kan finansiera samarbetsprojekt mellan svenska aktörer och ukrainska företag, organisationer, myndigheter, lärosäten och kulturaktörer.  Det nya programmet ska bidra till stärkt kapacitets- och kompetensutveckling i Ukraina, främst inom områdena inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel, samt mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.

SI har sedan tidigare lång erfarenhet av samarbete med Ukraina och landet ingår redan i en betydande del av pågående projekt med SI-finansiering i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap. Ett exempel på det är att SI under 2023 beviljade stöd till 29 projekt med samarbetsparter från Ukraina inom ramen för SI Baltic Sea Neighbourhood Programme. Ukraina ska även fortsatt ingå i projektstödsprogram på SI för multilateralt samarbete, exempelvis SI Baltic Sea Neighbourhood Programme och SI Creative Partnerships Programme.

Kurt Bratteby är chef för Avdelningen för internationella relationer på SI:
– Uppbyggnads- och reformarbetet behöver komma Ukrainas befolkning till del och ska stärka demokratiska institutioner samt Ukrainas förutsättningar att uppfylla EU:s regelverk. Stöd till kunskapsbyggnad och utökade mellanfolkliga kontakter och samarbeten mellan Ukraina och Sverige är en viktig del i det långsiktiga reformarbetet. Svenska institutet har fått i uppdrag att arbeta med genomförandet av strategin på grund av vår långa erfarenhet av samarbete med Ukraina genom vårt projektstöd och våra ledarskapsprogram samt att vi har ett omfattande nätverk i regionen, säger han.

Fakta om utlysningen
Svenska institutet planerar att lysa ut projektstöd inom det nya programmet årligen, med en första ansökningsomgång planerad till mars 2024. Projekt som beviljas i den första omgången förväntas påbörjas under hösten 2024.

Det kommer att vara möjligt att söka tre olika typer av bidrag och det är alltid en svensk huvudsökande (juridisk person) som skickar in ansökan till SI. Därutöver ska ansökan ske i partnerskap tillsammans med åtminstone en aktör från Ukraina.

Projektförberedelse
Detta är ett mindre projektstöd som syftar till att lägga grunden för samarbete. Det kan handla om kontaktskapande aktiviteter, möten och workshops för att diskutera eller genomföra enklare förstudier. Max. 200 000 kr, och 12 månaders projektperiod

Samarbetsprojekt
Detta är ett projektstöd för att bedriva kapacitetshöjande verksamhet hos aktörer och/eller gentemot målgrupper i Ukraina. Max. 2 000 000 kr, och 24 månaders projektperiod

Utbildningsprogram
Detta är ett projektstöd för att genomföra ett tematiskt utbildningsprogram gentemot målgrupper i Ukraina. Syftet är att stärka deltagarnas kompetens att kunna verka för reformer och utveckling. Max. 3 000 000 kr, 24 månaders projektperiod.

Besök gärna SI:s projektdatabas för information om tidigare projekt som fått projektstöd