Så arbetar Svenska institutet för att främja demokrati och respekten för mänskliga rättigheter

Ett av Svenska institutets uppdrag är att bidra till en demokratisk samhällsutveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter genom att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
Bild på en hög med dagstidningar

Det senaste decenniet har arbetet med att främja och försvara demokratin i världen blivit alltmer angeläget. Antalet fullvärdiga demokratier i världen minskar, på flera håll i världen är rätten till fri, oberoende och pålitlig rapportering hotad och coronapandemin har lett till ytterligare inskränkningar av människors fri- och rättigheter.

– Respekten för mänskliga rättigheter är grunden för all demokrati. De senaste årens utveckling i världen är oroande men stärker oss i övertygelsen om att det är allt viktigare att stödja globala aktörer som arbetar för ökad demokrati i sina lokala sammanhang. De visar att det går att påverka utvecklingen till det bättre, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Här följer några exempel på hur SI arbetar för att främja demokrati och öka människors inflytande och delaktighet.

Kultur och media som metod för förändring

Creative Force är namnet på ett program som finansierar internationella projekt som genom kultur och media vill åstadkomma förändring. Programmet riktar sig till länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister och finns för närvarande i 30 länder i 5 regioner. Stödet går till svenska organisationer som i sin tur genomför projekten med internationella samarbetspartner. En förutsättning för att projekten ska lyckas är att det finns en förståelse för de lokala förutsättningarna.

Under 2019 stöttade Creative Force till exempel medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitet som arbetade med antikorruptionsfrågor i Kenya tillsammans med Transparency International Kenya. Syftet var att ge journalister ökad kunskap och fler verktyg för att avslöja korruption, både i Sverige och Kenya. Deltagarna fick också insikter i hur korruption påverkar kvinnor på ett annat sätt än män.

Ett annat exempel är Kungliga Konsthögskolan som tillsammans med filmskapare i Libanon och Syrien arbetade för att öka förståelsen för demokrati och mänskliga rättigheter. Projektet skapade nätverk mellan konstnärer, forskare och människorättsförsvarare. Med stöd från institutioner och organisationer utanför Syrien har filmskapare i Syrien kunnat nå ut med budskap om bland annat mänskliga rättigheter.

– Just nu pågår projektet Re-Opening the Space i Zambia som riktar sig till lokala medier, bloggare och aktivister. Inför valet i augusti 2021 intensifieras arbetet med att utbilda om, skapa uppmärksamhet för och stödja rätten till yttrandefrihet på Internet, säger Anna Swedmark Westin, handläggare för Creative Force.

Electionville vill visa hur lokaldemokrati fungerar i praktiken

Medborgarnas deltagande, deras rätt att uttrycka sig fritt, organisera sig och rösta i fria val är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Electionville är ett golvspel där deltagarna spelar rollen som medlemmar av kommunfullmäktige i ett fiktivt samhälle. Spelet riktar sig i första hand till personer mellan 15 och 24 år som får testa grundläggande demokratiska värden som inkludering, deltagande och jämställdhet. Syftet är att skapa insikter om hur demokrati fungerar i praktiken. Spelet har tagits fram i samarbete med konceptbyrån Fabel AB och är ett av SI:s sk toolkits, material som produceras för svenska ambassader och konsulat i världen och som kan användas av deras respektive lokala samarbetspartners.

– Spelplanen byggs gemensamt av deltagarna själva och speglar de unika förutsättningarna i varje enskilt land. Alla har någonting att lära av spelet, oavsett var i världen man bor. Det roligaste har varit att se hur lätt deltagarna kan omsätta spelet till sin egen livsmiljö. Och hur det har hjälpt dem att förstå sin roll och sin förmåga att påverka de lokala politiska processerna där, säger Henrik C. Enbohm, projektledare på Svenska institutet.

I samband med pandemins utbrott gjordes en onlineversion av spelet, som för närvarande är tillgänglig på engelska, arabiska, spanska, bosniska, albanska och makedonska. Det användes av de svenska ambassaderna i Peru och Jordanien under hösten 2020. Näst på tur står bland andra Estland och Malaysia.

Electionville används även av Malmö Högskola inom det SI-finansierade Public Sector Innovation Programme i Moldavien, Georgien och Nordmakedonien. Intresse finns även för att lansera materialet i flera av de nordiska länderna.

Electionville är ett av flera toolkits som SI producerar om demokrati och mänskliga rättigheter, andra är till exempel Kubprojektet, Fake ≠ Fact och Ungt Kurage/Young Courage Award.

Mötesplatser kring modern hållbar statsförvaltning

För att en demokrati ska fungera behöver den en hållbar och transparent offentlig förvaltning. Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP) är ett utbildningsprogram som riktar sig till unga, yrkesverksamma medarbetare och nyckelpersoner inom politik, förvaltning och civilsamhälle i Östersjöregionen, i EU:s Östliga partnerskap samt på västra Balkan. Programmet ska stärka framtida förändringsaktörer genom att skapa nätverk och bygga nya kunskaper kring transparens, öppenhet och nytänkande inom offentlig förvaltning och genomförs i samverkan mellan SI och svenska högskolor och universitet.

– 2021 arrangeras fem olika tematiska moduler för varje region av sex universitet och högskolor. Det här är en perfekt plattform för erfarenhetsutbyte. Deltagarna är experter inom sitt specifika område och vi lär lika mycket från dem som de från oss. Efteråt anlitas de inte sällan av arrangörer som föreläsare, säger Aleksandra Adrich, handläggare för SAYP.

Demokrati för unga – kommunikation i digitala kanaler

Unga personer en viktig målgrupp för SI. För att öka kunskapen och intresset för demokratifrågor hos dem lanserade SI i början av 2021 ett onlinespel på ryska tillsammans med den inflytelserika ryskspråkiga webbtidningen Meduza, som länge har arbetat för att synliggöra demokratifrågor.

– Vår utgångspunkt är att allt vi gör måste vara relevant för målgruppens behov, intressen och situation. Och att vi samarbetar med en lokal partner som har god kännedom om målgruppen och erkänd status som trendsättare och förändringsaktör inom sitt profilområde, säger Greg Goldenzwaig, projektledare på Svenska institutet.

Spelet utvecklades i samarbete med den svenska ambassaden i Moskva och utgår från att medie- och informationskunnighet (MIK) är en grund för demokrati. Spelet går ut på att deltagarna bygger ett så högt ”demokrati-torn” som möjligt genom att placera rätt påståenden om MIK och demokrati på varandra och kasta bort de dåliga. Onlinespelet utgår från den egna livssituationen och består av konkreta tips på hur man kan höja sin MIK-kompetens genom att till exempel granska källor och inte nöja sig med rubrik eller ingress för att bedöma innehållet i en nyhet.

I en uppföljande interaktiv omröstning i realtid på Instagram valde målgruppen ut ”oberoende rättsväsende” som sin viktigaste demokratiska princip. Fram till i april har spelet haft över 50 000 unika spelare, varav fler än 5 000 klickat sig vidare till Sveriges officiella webbplats på ryska, ru.sweden.se, och läst mer om medie- och informationskunnighet i Sverige.