Europadagen – SI:s roll i att främja europeiskt samarbete

På Europadagen firas Schumandeklarationen som undertecknades 9 maj 1950. Deklarationen var en omfattande plan för långsiktig fred i Europa efter andra världskriget och betraktas idag som startskottet för EU. Samarbetet inom EU är avgörande för Östersjöregionens stabilitet och tillväxt, och SI bidrar genom att stödja projekt och främja samarbeten mellan länderna.

Inför och på Europadagen 9 maj kan du ta del av seminarier och aktiviteter runt om i Sverige som belyser EU-samarbetet. Till exempel anordnas ett firande på Kulturhuset 7 maj med ett heldagsprogram. Temat för dagen är EU-valet som i Sverige äger rum den 9 juni i år. I Malmö är Eurovision Village centralpunkten för firandet av Europadagen.

Mellan 2-9 maj pågår kampanjen Europa i min region runt om i Sverige där EU-finansierade projekt öppnar sina dörrar för att berätta om vad EU:s pengar går till och vilken nytta de gör på hemmaplan. Under kampanjveckan lyfter SI samarbeten som startat som SI-finansierade projekt där partnerskapet sedan gått vidare till olika typer av EU-finansiering.

SI:s arbete i regionen syftar till att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med EU-länderna runt Östersjön samt länderna i EU:s Östliga partnerskap. I detta syfte, arrangerar SI ledarskapsprogram, ger finansiering till projekt och samt genomför andra typer av aktiviteter i regionen.

Inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme finansierar SI projekt som bland annat projekt som ska bidra till att uppfylla målen i EU:s strategi för Östersjöregionen samt ramverket kring EU:s Östliga partnerskap. Projekten syftar till att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och övriga EU-länder i Östersjöregionen samt fem av länderna i EU:s Östliga Partnerskap.

– I juni öppnar vi en ny ansökningsomgång gällande bidragstypen såddfinansiering inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme vilket ger möjlighet för nya aktörer att inleda samarbeten, berättar Cecilia Chroona, enhetschef på Enheten för Projektstöd

Många partnerskap som startat sitt samarbete med finansiering från SI har efter avslutat projekt sökt och beviljats finansiering från något av EU:s finansieringsprogram. SI:s uppföljningar visar att partnerskap finansierade av SI har fått ytterligare drygt 1 miljard kronor i finansiering, vilket huvudsakligen kommer från EU:s finansieringsprogram. De projekt som ingick i uppföljningarna hade totalt beviljats 119 miljoner kronor av SI.

– Vi ser att SI:s finansiering kan fungera som startskott för långsiktiga samarbeten som fokuserar på frågor som är relevanta för regionen och bidrar till att uppnå EU:s mål, säger Cecilia Chroona.

Bakgund

Schumandeklarationen, eller Schumanplanen, var en plan som Robert Schuman, dåvarande fransk utrikesminister, presenterade i ett tal den 9 maj 1950. Den syftade till att etablera en europeisk kol- och stålgemenskap mellan Frankrike och Västtyskland. Kol- och stålindustrin var krigsindustrins bas och genom gemensamma kontrollen av dessa industrier skulle man säkra den framtida freden i Europa. Organisationen skulle även vara öppen för andra europeiska länder.

Idag har EU 27 medlemsländer. Med EU:s utvidgning 2004, då Estland, Lettland, Litauen och Polen gick med i EU, blev Östersjön nästan ett innanhav i EU. Betydelsen av att åtta av nio länder runt Östersjön nu är EU-medlemmar uppmärksammades tidigt av Europaparlamentet som redan 2006 föreslog att en strategi för regionen skulle utarbetas. EU:s stats- och regeringschefer uppmanade kommissionen att utarbeta en sådan strategi, vilket resulterade i antagandet av EU:s strategi för Östersjöregionen under det svenska ordförandeskapet 2009.

Strategin identifierar de utmaningar som regionen står inför och som länderna runt Östersjön bäst löser bäst genom samarbete. Den har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. För att uppnå dessa mål har strategin en handlingsplan som innehåller policyområden och åtgärder. Handlingsplanen genomförs genom tvärsektoriellt, transnationellt och flernivåsamarbete mellan myndigheter och organisationer i form av plattformar, flaggskepp, projekt etcetera. Strategin är avgörande för att främja hållbarhet och tillväxt i Östersjöregionen och bidrar till genomförandet av EU:s mål i regionen.

År 2009 etablerades även EU:s så kallade Östliga partnerskap vilket är en del av EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll för att fördjupa EU:s relationer med sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus; Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Idag har tre av dessa länder kandidatstatus nämligen Georgien, Moldavien och Ukraina.

Delta på aktiviteter inför och under Europadagen

Europa i min region: Under perioden 2-9 maj pågår kampanjen ”Europa i min region” i Sverige som är en EU-gemensam informationskampanj för att berätta om vad EU:s pengar går till och vilken nytta de gör på hemmaplan.

Läs mer om kampanjen här.

Följ kampanjen på Facebook.

Under kampanjen lyfter SI projektpartnerskap som initierats via vår finansiering och som sedan fortsatt genom EU-finansiering:

Stockholm: Här hittar programmet för firandet av Europadagen på Kulturhuset i Stockholm 7 maj. 

Malmö: Här kan du läsa mer om firandet av Europadagen på Eurovision Village i Malmö.