SI Ukraine Cooperation Programme

Svenska institutet (SI) erbjuder svenska aktörer och deras samarbetsparter i Ukraina bidrag för att tillsammans genomföra projekt som syftar till att stödja Ukrainas uppbyggnad, reformarbete och EU-integration inom områden som inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel, samt mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Nästa utlysning öppnar i början av mars och stänger den 15 maj 2024.

Öppnar för ansökningar i mars

Ansökningsperioden för programmet startar i början av mars. Exakt datum kommuniceras inom kort. Sista ansökningsdag är 15 maj 2024.

Översikt

Programmet riktas till aktörer i Sverige och deras samarbetsparter i Ukraina. Projekt som beviljas stöd förväntas bidra till stärkt kapacitet hos organisationer, samt ökad kompetens, inkl. breddade kontaktnät och ny kunskap för individer. 

Programmet genomförs inom ramen för regeringens strategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023–2027.

Inom utlysningen som genomförs under 2024 erbjuds tre olika bidragstyper: 

Projektförberedelse

Projektförberedelse innebär mindre projektstöd som syftar till att lägga grunden för samarbeten mellan Sverige och Ukraina. Det kan handla om kontaktskapande aktiviteter, möten och workshoppar för att diskutera eller genomföra enklare förstudier.

Sökbart belopp: min. 100 000 kr, max 200 000 kr
Projektperiod: 6 – 12 månader 

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt är ett projektstöd för implementering och genomförande av kapacitetshöjande verksamhet hos aktörer och/eller gentemot specifika målgrupper i Ukraina.

Sökbart belopp: min. 500 000 kr, max. 2 000 000 kr
Projektperiod: 12 – 24 månader 

Tematiskt utbildningsprogram

Ett projektstöd för att genomföra ett tematiskt utbildningsprogram gentemot målgrupper i Ukraina. Syftet är att stärka deltagarnas kompetens att kunna verka för reformer och utveckling som i sin tur bidrar till Ukrainas möjligheter till EU-integration.

Mer information beträffande krav på innehåll/format, samt målgrupp kommer inom kort.

Sökbart belopp: min. 100 000 kr, max. 3 000 000 kr
Projektperiod: 12-24 månader 

Vem kan söka

Huvudsökande ska vara en aktör baserad i Sverige (juridisk person) som i händelse av positivt beslut från SI blir projektägare och därmed ansvarig gentemot SI för projektets genomförande och redovisning.

Ansökan ska ske i partnerskap mellan organisationer och förutom svensk huvudsökande ska åtminstone en aktör (juridisk person) baserad i Ukraina ingå i det formella partnerskapet.

Maximalt 6 samarbetsparter (inklusive svensk huvudsökande) kan ingå i ett och samma projekt.

Huvudsökande och samarbetsparter kan till exempel utgöras av: 

  • Lärosäten och forskningsinstitut 
  • Icke-statliga organisationer och stiftelser, inkl. kultur- och branschorganisationer 
  • Kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter 
  • Internationella, samt mellanstatliga organisationer (som partner, genom kontor i Ukraina) 
  • Företag

Vilka länder ingår i programmet?

En eller flera aktörer från Sverige respektive Ukraina ska ingå i det formella partnerskapet till varje ansökan. Därutöver kan aktörer (max 2 per ansökan) från programmets tilläggsländer inkluderas som partner om det tydligt bidrar till projektets genomförbarhet och nytta för målgrupperna i Ukraina.

Sökande land: Sverige
Prioriterat land: Ukraina 

Tilläggsländer, EU-land med erfarenhet av transition: Estland, Lettland, Litauen, Polen
Tilläggsländer, EU:s östliga partnerskap: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien

Syftet med möjligheten att inkludera formella samarbetsparter från tilläggsländer är i första hand att dra nytta av deras erfarenheter och lärdomar kring t.ex. reform-, transitions- och EU-integrationsprocesser, samt geografiska belägenhet för att underlätta arrangemang av aktiviteter och verksamhet till stöd för målgrupper i Ukraina, men på annan plats. 

Utöver aktörer som ingår i det formella partnerskapet kan även extern expertis (som inte representerar en partner) från samtliga programländer ovan (samt övriga länder inom EU) inkluderas i genomförandet, exempelvis för att leda och/eller bidra med sakkunskap under enskilda aktiviteter i projektet. 

Tematisk inriktning

Projekt som beviljas inom programmet förväntas bidra till Ukrainas EU-integration. Därutöver ska varje ansökan kopplas till  ett tematiskt område som omfattas av utlysningen.

Mer information beträffande valbar tematisk inriktning för ansökan kommer. 

Informationsseminarier och frågestunder

SI kommer att arrangera ett antal informationsseminarier online riktade till er som planerar att söka medel inom utlysningen. Datum och tidpunkter för dessa kommer att presenteras här. 

Därutöver planerar SI att hålla ett antal frågestunder online i slutet av ansökningsperioden. Dessa är riktade till svensk huvudsökande som därigenom får möjlighet att ställa konkreta frågor till SI relaterade till sin påbörjade ansökan.  

FAQ

Om du har frågor, mejla till oss som arbetar med programmet:

Markus Boman:

markus.boman@si.se                                                                                            

Magdalena Ellfors: