SI Ukraine Cooperation Programme

Svenska institutet (SI) erbjuder svenska aktörer och deras samarbetsparter i Ukraina bidrag för att tillsammans genomföra projekt som syftar till att stödja Ukrainas uppbyggnad, reformarbete och EU-integration inom områden som inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel, samt mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.

Ansökan stängd

Ansökningsperioden för programmet är 12 mars till 15 maj 2024.

Översikt

Programmet riktas till aktörer i Sverige och deras samarbetsparter i Ukraina. Projekt som beviljas stöd förväntas bidra till stärkt kapacitet hos organisationer, samt ökad kompetens, inkl. breddade kontaktnät och ny kunskap för individer. 

Programmet genomförs inom ramen för regeringens strategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023–2027.

Inom utlysningen som genomförs under 2024 erbjuds tre olika bidragstyper: 

Projektförberedelse

Projektförberedelse innebär mindre projektstöd som syftar till att lägga grunden för samarbeten mellan Sverige och Ukraina. Det kan handla om kontaktskapande aktiviteter, möten och workshoppar för att diskutera eller genomföra enklare förstudier.

Sökbart belopp: min. 100 000 kr, max 200 000 kr
Projektperiod: 6 – 12 månader 

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt är ett projektstöd för implementering och genomförande av kapacitetshöjande verksamhet hos aktörer och/eller gentemot specifika målgrupper i Ukraina.

Sökbart belopp: min. 500 000 kr, max. 2 000 000 kr
Projektperiod: 12 – 24 månader 

Utbildningsprogram

Ett projektstöd för att genomföra ett tematiskt utbildningsprogram gentemot målgrupper i Ukraina. Syftet är att stärka deltagarnas kompetens att kunna verka för reformer och utveckling som i sin tur bidrar till Ukrainas möjligheter till EU-integration.

För mer information beträffande krav på innehåll/format, samt målgrupper, se instruktionen under sektionen ”Skriv din ansökan” nedan.

Sökbart belopp: min. 1 000 000 kr, max. 3 000 000 kr
Projektperiod: 12-24 månader 

Vem kan söka

Huvudsökande ska vara en aktör baserad i Sverige (juridisk person) som i händelse av positivt beslut från SI blir projektägare och därmed ansvarig gentemot SI för projektets genomförande och redovisning.

Ansökan ska ske i partnerskap mellan organisationer och förutom svensk huvudsökande ska åtminstone en aktör (juridisk person) baserad i Ukraina ingå i det formella partnerskapet.

Maximalt 6 samarbetsparter (inklusive svensk huvudsökande) kan ingå i ett och samma projekt.

Huvudsökande och samarbetsparter kan till exempel utgöras av: 

 • Lärosäten och forskningsinstitut 
 • Icke-statliga organisationer och stiftelser, inkl. kultur- och branschorganisationer 
 • Kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter 
 • Internationella, samt mellanstatliga organisationer (som partner, genom kontor i Ukraina) 
 • Företag (inkl. FOP i Ukraina)

Vilka länder ingår i programmet?

En eller flera aktörer från Sverige respektive Ukraina ska ingå i det formella partnerskapet till varje ansökan. Därutöver kan aktörer (max 2 per ansökan) från programmets tilläggsländer inkluderas som partner om det tydligt bidrar till projektets genomförbarhet och nytta för målgrupperna i Ukraina.

Sökande land: Sverige
Prioriterat land: Ukraina 

Tilläggsländer, EU-land med erfarenhet av transition: Estland, Lettland, Litauen, Polen
Tilläggsländer, EU:s östliga partnerskap: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien

Syftet med möjligheten att inkludera formella samarbetsparter från tilläggsländer är i första hand att dra nytta av deras erfarenheter och lärdomar kring t.ex. reform-, transitions- och EU-integrationsprocesser, samt geografiska belägenhet för att underlätta arrangemang av aktiviteter och verksamhet till stöd för målgrupper i Ukraina, men på annan plats. 

Utöver aktörer som ingår i det formella partnerskapet kan även extern expertis (som inte representerar en partner) från samtliga programländer ovan (samt övriga länder inom EU) inkluderas i genomförandet, exempelvis för att leda och/eller bidra med sakkunskap under enskilda aktiviteter i projektet. 

Tematisk inriktning

Utlysningen har två övergripande inriktningar som knyter an till Ukrainas uppbyggnad och reformarbete för EU-integration. Dessa är: 

 1. Inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel  
 2. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer samt jämställdhet

Med dessa två inriktningar som utgångspunkt har SI tagit fram ett antal underliggande, valbara tematiska områden (thematic options) inom vilka sökande ska formulera sin projektidé. 

Sökande kan endast välja ett tematiskt område per ansökan men har även möjlighet att beskriva synergier mot andra tematiska områden. 

Tematiska områden relaterade till (1) Inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel: 

 • Employment and job-creation 
 • Private sector development 
 • Strengthened conditions for trade 
 • Transparency and anti-corruption in the private sector 

Tematiska områden relaterade till (2) Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet: 

 • Civil society development 
 • Free and independent media  
 • Gender equality 
 • Human rights 
 • Strengthened cultural institutions and cultural heritage 
 • Strengthened democratic institutions and public administration 

Mer information om de tematiska områdena hittar du på följande länk. 

Informationsseminarier

SI arrangerar ett antal informationsseminarier online riktade till er som planerar att söka medel inom utlysningen.

Därutöver planerar SI att hålla två frågestunder online i slutet av ansökningsperioden. Dessa är riktade till svensk huvudsökande som därigenom får möjlighet att ställa konkreta frågor till SI relaterade till sin påbörjade ansökan.

Frågestunder

Ingen föranmälan krävs till frågestunderna.

Hur du ansöker

FAQ

Om du har frågor, mejla till oss som arbetar med programmet:

Markus Boman:

markus.boman@si.se                                                                                            

Magdalena Ellfors: